You are here

Amatör Futbolcuların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve Çeviklik Özelliklerinin Mevkilere Göre Değerlendirilmesi

The Evaluation of Body Mass Index, Balance and Agility Features of Amateur Soccer Players According to Their Positions

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18826/ijsets.20098

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The purpose of this study was to compare of body mass index (BMI), balance and agility features of soccer players at different positions and to investigate the relation between these features. Material and Methods: Research was carried out on 44 amateur soccer player whom played in different positions in various teams that compete in amateur league of İstanbul. In the research, it was tested vki, balance, agility with ball and agility without ball on soccer players. The average of variables was taken and Kruskal Wallis nonparametric variance analysis was used to determine the difference between groups. Pearson correlation was used to determine correlations between variables. Results: As a result of measuments, when compare between positions, it was found that there was a statistical difference on body mass measurement (p<0,01) and BMI measurements (p<0,05), as there wasn’t found any statistical differences between other parameters (p>0,01). As a result of correlations, it was found statistically significant relation between body mass and agility with ball between BMI and agility with ball and between body mass and BMI variables (p<0,01). Conclusion: As a result of assesstments it has been revealed that there was a correlation between BMI and dribbling skills on soccer players. However, there wasn’t found any differences between other parameters as balance and agility because of the trainings that carried out regardless of the positions in soccer. As a conclusion, optimal training programmes that will be held on according to positions of players, additional balance trainings and the identified shortcomings may contribute to the development of soccer players performance and skill with appliying ideal diet programme to maintain the appropriate body weight for players heights.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Farklı mevkilerde oynayan futbolcularda vücut kitle indeksi (VKİ), denge ve çeviklik özelliklerinin karşılaştırılması ve birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırma İstanbul süper amatör liginde çeşitli takımlarda farklı mevkilerde oynayan 44 amatör futbolcu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, futbolcularda VKİ, denge, topla çeviklik ve topsuz çeviklik ölçümleri yapılmıştır. Değişkenlerin ortalama değerleri alınarak, gruplar arasındaki farkları bulmak amacıyla Kruskal Wallis nonparametrik varyans analizi kullanılmıştır. Değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisini araştırmak için ise Pearson korelasyonu uygulanmıştır. Bulgular: Ölçümler sonucunda, mevkiler arasında karşılaştırıldığında vücut ağırlığ ölçümlerinde (p<0,01) ve VKİ ölçümlerinde (p<0,05) istatistiksel farklılığa rastlanırken, diğer parametreler arasında istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır (p>0,01). Futbolcular üzerinde yapılan korelasyon sonucunda, vücut ağırlığı ile topla çeviklik, VKİ ile topla çeviklik ve vücut ağırlığı ile VKİ değişkenleriarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0,01). Sonuçlar: Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcuların VKİ ile top sürme becerileri arasında ilişki tespit edilirken, futbolcuların eksik yönlerine ve mevkilerine bakılmaksızın yapılan tekdüze çalışmalar nedeniyle oyuncuların çeviklik ve denge gibi parametrelerinde farklılıklar görülmemektedir. Sonuçta, futbolcuların oynadıkları mevkilerine, ek denge çalışmalarına ve tespit edilen eksikliklere yönelik düzenlenecek optimal antrenman programlarının yanısıra sporcuların boylarına uygun ideal vücut ağırlıklarını koruyacak şekilde diet programı uygulamaları oyuncularınperformanslarının ve sportif becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilir.

REFERENCES

References: 

Aslan C.S., Koç H. (2015). Amatör Futbolcuların Seçilmiş Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,10(1), 56-65.
Atan, S.A. (2009). The Effects Of A Four-Week Balance Training Programme on Dynamic Balance and Soccer Skill Performances, Master of Sports Science Faculty of Sports Science and Recreation, Pustaka, 189-1.
Atılgan, O.E. (2013). Effects of Trampoline Training on Jump, Leg Strenght, Static and Dynamic Balance of Boys. Science of Gymnastics Journal, Volume: 5, Issue 2: 15 – 25.
Bloomfield, J., Polman, R., O’Donoghue, P., Mcnaughton, L. (2007). Effective Speed and Agility Conditioning Methodology for Random Intermittent Dynamic Type Sports. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(4), 1093–1100.
Bloomfield J., Polman RCJ., O’Donoghue P., (2007). Physical Demands of Different Positions in FA Premier League Soccer. Journal of Sports Science and Medicine, (6): 63-70.
Bressel E., Yonker J.C., John Kras J., Heath E.M. (2007). Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes, Journal of Athletic Training, 42(1): 42–46.
Cerrah A.O., Polat C., Ertan H. (2011). Süper Amatör Lig Futbolcularının Mevkilerine Göre Bazı Fiziksel ve Teknik Parametrelerinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.
Cobb, S.V.G. (1999). Measurement of Postüral Stability Before and After Immersion in a Virtual Environment. Applied Ergonomics, 30, 47-57.
Cressey, E.M., West, C.A., Tiberio, D.P., Kraemer, W.J., Maresh, C.M. (2007). The Effects of Ten Weeks of Lower-Body Unstable Surface Training on Markers of Athletic Performance. Journal of Strength and Conditioning, 21 (2): 561-567.
Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri 2015, Cilt 1, Sayı 2, pp-pp K. Erdem, A. Çağlayan, O.Z. Korkmaz, T. Bozdoğan, N. Özbar
102
Gil S.M., Gil J., Ruiz F.T., Irazusta A., Irazustan J. (2007). Physiological and Anthropometric Characteristics of Young Soccer Players According to Their Playing Position: Relevance For The Selectıon Process. Journal Of Strength And Conditioning Research, 21(2), 438–445.
Gstöttner M., Neher A., Scholtz A., Millonig M., Lembert S., Raschner C., (2009). Balance Ability and Muscle Response of the Preferred and Nonpreferred Leg in Soccer Players. Motor Control, 13, 218-231.
Gürkan A.C., Sever O., Er F.N., Suveren C., Kocak M., Hazar M. (2012). The Comparison of Balance and Body Fat Percentage of Elite Futsal Players and Sedentary People. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 3.12
Haghighi, A., Moghadasi, M., Nikseresht, A., Torkfar, A., Haghighi, M. (2012). Effects of Pliometric Versus Resistance Training on Sprint and Skill in Young Soccer Players. European Journal of Experimental Biology, 2 (6): 2348 - 2351.
Hazar, F., Taşmektepligil, Y. (2008). Puberte Öncesi Dönemde Denge ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1): 9 – 12.
Hazır, T. Mahir, Ö.F. Açıkada, C. (2010). Genç Futbolcularda Çeviklik ile Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişki. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe, 21 (4), 146–153.
Kayapınar F.Ç. (2010). The Effect of the Movement Education on the Dynamic Balance Skills of Preschool Children. World Applied Sciences Journal, 10 (5), 607-611.
Köklü, Y., Özkan, A., Alemdaroğlu, U., Ersöz, G. (2009). Genç Futbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2:61–68.
Little, T., Williams, A.G. (2005). Specificity of Acceleration, Maximum Speed, and Agility in Professional Soccer Players. National Strength & Conditioning Association, 19 (1): 76 –78.
Muratlı, S. (2003). Çocuk ve Spor - Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla, Nobel Basımevi, Ankara, 1. Baskı, 201-219.
Nikseresht, A., Taheri, E., Khoshnam, E. (2014). The Effect of 8 Weeks of Plyometric and Resistance Training on Agility, Speed and Explosive Power in Soccer Players. European Journal of Experimental Biology, 4 (1): 383 - 386.
Okudur, A., Sanioğlu, A. (2012). 12 Yaş Tenisçilerde Denge ile Çeviklik İlişkisinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (2): 165-170.
Paillard T., Noe F., Riviere T.,Marion V., Montaya R., Dupui P. (2006). Postural Performance and Strategy in the Unipedal Stance of Soccer Players at Different Levels of Competition. Journal of Athletic Training, 41 (2): 172 – 176.
Rienzi E., Drust B., Reilly T., Carter JEL., Martin A., (2000). Investigation of Anthropometric and Work-Rate Profiles of Elite South American International Soccer Players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 40.pp.162-169.
Shumway-Cook, A., Horak, F.B. (1986). Assessing the Influence of Sensory Interaction of Balance. Physical Theraphy, 66 (10): 1548–1550.
Simek, S.S., Milanovic, D., Jukic, I. (2007). The Effects of Proprioceptive Training on Jumping and Agility Performance. Kinesiol, 39 (2): 131-41.
Söderman K, Werner S, Pietila T, Engström B, Alfredson H. (2000). Balance Board Training: Prevention of Traumatic Injuries of The Lower Extremities in Female Soccer Players? A Prospective Randomized Intervention Study. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 8 (6):356-63.
Şimşek, D., Ertan, H. (2011). Postural Kontrol ve Spor: Spor Branşlarına Yönelik Postural Sensör-Motor Stratejiler ve Postural Salınım. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (3): 81-90.
Turner, A. (2011). Defining, Developing and Measuring Agility. UK Strenght and Conditioning Association, Issue 22.
Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri 2015, Cilt 1, Sayı 2, pp-pp K. Erdem, A. Çağlayan, O.Z. Korkmaz, T. Bozdoğan, N. Özbar
103
Türkeri C. (2015). The Effects Of 12 Weekly Salsa Training On Bmi And Static Balance. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol 15, No 1.
Uluöz E. (2011). Elit Altı Bayan Voleybol Oyuncularının Fiziksel, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Oyun Mevkilerine Göre İncelenmesi. E-Journal of New Wolrd Sciences Academy, Volume:6, Number:4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com