You are here

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneği

The Analysis of the Physical Education Teacher Candidates’ Attitudes towards School Experience Course: The Case of Batman University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study is to analyse the attitudes of the physical education teacher candidates towards ‘Teacher Classroom Practice’ course present in programs for training teachers for sport high schools and for teachers of physical education. Material and Methods: The study group of this research was compiled of 60 students from 2015-2016 school year in Batman University, Physical Education and Sport High school Physical Education Department and Department for Sport High school Teachers, which attended the course “Teacher Classroom Practice”. The results of the research were collected with “Course for Teacher Classroom Practice Attitude Scale”. Besides descriptive statistics used for the analysis, Mann Whitney U test was used for the comparison between the results of different groups. Results: According to the results of the study, even though physical education teacher candidates’ attitudes towards the course showed positive results, an inconsistence was observed between the high school and practice school results. It was also observed that there are no significantly different reactions to the attitude of teacher candidates according to the gender or schools that participated the study. In the light of these results. Conclusion: It is observed that the general attitude levels of pre-service physical education teachers towards the school experience course are positively high. This is an expected and desired result in terms of showing that school experience course is a very important course in providing experience and chance of observing the profession of teaching beforehand in field.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokullarının öğretmen yetiştirme programlarında yer alan “Okul Deneyimi” dersinin uygulaması hakkında öğretmen adaylarının tutumlarını incelemektir. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan ve “Okul Deneyimi” dersi uygulamasına katılan 60 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Okul Deneyimi Dersi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra verilerin gruplar arası karşılaştırmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersi uygulamasına yönelik tutumlarının pozitif olduğu ancak, uygulamada yüksekokul ile uygulama okulu arasında kopukluk yaşandığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının tutumlarında, cinsiyet ve okul deneyimi uygulamasına katıldıkları okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olmadığı gözlenmiştir. Sonuçlar: Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik olarak genel tutum düzeylerinin olumlu yönde ve yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç, meslek öncesinde öğretmenlik mesleğini sahada gözlemleme ve deneyim kazandırmada okul deneyimi dersinin oldukça önemli bir ders olmasını göstermesi açısından beklenen ve istenen bir sonuçtur.

REFERENCES

References: 

Aksu, M. B. & Demirtaş, H. (2006). Öğretmen adaylarının okul deneyimi II dersine ilişkin görüşleri
(İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). İ.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11): 3–21.
Başbay, M., Ünver, G. & Bümen, N.T., (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, boylamsal bir çalışma, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59: 345-366.
Berber, K., Özkan, H.H., & Albayrak, M. (2005), Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında
yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, 168.
Bulca, Y., Saçlı, F., Kangalgil, M., & Demirhan, G. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen
yetiştirme programına ilişkin görüşleri, Eğitim ve Bilim, 37(165): 81-92.
Buyurgan, S. (2001). “Okul deneyimi I dersi ile ilgili izlenimler. Çağdaş Eğitim, 274: 32-38.
Cansaran, A., Önder, İ. & Kalkan, M. (2006). Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki okul deneyimi
uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1): 83-
99.
Uls Spor Egz & Ant Bil Derg, 2016, Cilt 2, Sayı 4, 145-152 E. Işıkgöz. M. Yıldız
151
Cohen, K.E., Morgan, P.J., Plotnikoff, R.C., Callister,R., & Lubans, D.R. (2014). Fundamental
movement skills and physical activity among children living in lowincome communities; a crosssectional
study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(49): 1-9.
Çakmak, M. (2000). Aday öğretmenler ve deneyimli öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecindeki
yaklaşımları konusunda yapılan araştırmalar üzerine bir inceleme. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme
Sempozyumu (10-12 Mayıs 2000). Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Erden, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara: Alkım Yayınları.
Güzel. H. & Oral, İ., (2008). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMAE bölümü öğrencilerinin
okul deneyimi etkinlikleri üzerine bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:
249-261.
Harmandar, M., Bayrakçeken, S., Kıncal, Y.R., Büyükkasap, E. & Kızılkaya, S. (2000). Kazım
Karabekir eğitim fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Millî
Eğitim Dergisi, 148: 3-6.
Hergüner, G., Arslan, S. & Dündar, H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü
Öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 1(11): 44-58.
Kılınç, A. & Salman, S. (2007). Okul deneyimi derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi,
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1): 23-35.
Kılınç, A. & Altuk, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumları,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19): 41-70.
Kohl, H.W. & Cook, H.D. (2013). Approaches to physical education in schools. US: National
Academies Press.
Köroğlu, H, Başer, N. & Yavuz, G. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 85-95.
Kudu, M., Özbek, R. & Bindak, R. (2006). Okul deneyimi-I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları
(Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15): 99–109.
Oğuz, A. (2004). Okul deneyimi I dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11: 141–163.
Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 15: 88-98.
Orhun, F.B. (2015). Özel yetenek sınavıyla üniversite kazanan öğretmen adaylarının okul deneyimi
dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of
Assessment Tools in Education, (2)2: 66-78.
Ören, F.Ş., Sevinç, Ö.S. & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine
yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
15(58): 217-246.
Ören, Ş.Ö., Sevinç, S.S. & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik
tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,
15(58): 217-246.
Özcan, G., Mirzeoğlu A.D. & Çoknaz, D. (2016). Öğrenci gözüyle beden eğitimi ve spor dersi ve
öğretmeni. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1):2 70-291.
Rıza, E.T. & Hamurcu, H. (2000). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 15- 16
Ekim 1998 Pamukkale Üniversitesi, Denizli. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 8: 1-8.
Sutherland, L.M., Scanlon, L.A., & Sperring, A. (2005). New directions in preparing professionals:
examining issues in engaging students in communities of practice through a school-university
partnership. Teaching and Teacher Education, 21, 79-92.
Şişman, M. (2015). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Uls Spor Egz & Ant Bil Derg, 2016, Cilt 2, Sayı 4, 145-152 E. Işıkgöz. M. Yıldız
152
Taşkın, S.Ç. (2006). Student teachers in the classroom-their perception of teaching practice.
Educational Studies. 32(4): 387-398.
Tutkun, Ö.F. (2000). Yeniden yapılanma sürecinde fakülte uygulama işbirliği ve uygulamada
karşılaşılan sorunlar, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2000, Çanakkale.
Uslu, Z. (2001). Okul deneyimi derslerinin öğretmen adaylarına etkileri. Çağdaş Eğitim, 282: 29-36.
Ünlü, H. & Karahan, B.G. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik
tutumlarının incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2): 125-134.
Yapıcı, Ş. &Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri,
İlköğretim-Online, 3(2): 54-59.
Yeşil, R. & Çalışkan, N. (2006). Okul deneyimi I dersinde işbirliği sürecinin değerlendirilmesi
(Kırşehir Eğitim Fakültesi Örneği), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46: 277-310.
Yılmaz, M. (2006). Resim-iş eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi I uygulamalarında
karşılaştıkları sorunlar, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1): 165-185.
YÖK (1998). Okul-Fakülte İşbirliği Kılavuzu, Ankara.
YÖK (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com