You are here

FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FINANCIAL MARKET EFFICIENCY: A STUDY ON BORSA İSTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18825/irem.16916

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Pricing securities correctly is essential for meeting return expectations of investors. A market which reflects new information on prices instantly without following any trend is described as an efficient market. Prices in an efficient market change randomly. In an efficient market investors are unable to earn abnormal returns. In this study weak form of efficiency is investigated for 22 indices that are part of Borsa Istanbul for the years 2000-2015. As a result of conducting unit root tests, it is found that all indices mentioned follow the random walk hypothesis and weak form efficient.
Abstract (Original Language): 
Menkul kıymetlerin doğru fiyatlandırılması yatırımcıların getiri beklentileri açısından oldukça önem taşımaktadır. Piyasadaki yeni bilginin menkul kıymet fiyatlarına eş zamanlı yansıdığı ve fiyatların belirli bir trend izlemeden rassal olarak değiştiği piyasalar etkin piyasalar olarak adlandırılmıştır. Etkin bir piyasada yatırımcıların normalin üstünde bir kazanç elde etmesi mümkün değildir. Bu çalışmada 2000-2015 yılları arasında Borsa İstanbul kapsamında hesaplanan endekslerden seçilen 22 endeks için zayıf formda etkinlik araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda birim kök testlerinden tüm endekslerin rassal yürüyüş hipotezine göre hareket ettiği ve zayıf formda etkin olduğu görülmüştür.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abrosimova, N., Dissanaike, G., & Linowski, D. 2005. Testing the weak form efficiency of the Russian stock market. Social Science Research Network Working Paper.
Al-Khazali, M., David, K., & Ding, C.S.P. 2007. A new variance ratio test of random walk in emerging markets: a revisit. The Financial Review, 42(2): 303–317.
Alparslan, S.M. 1989. Test of weak form efficiency in İstanbul stock exchange. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
Asteriou, D., & Hall, S. 2007. Applied econometrics: a modern approach using eviews and microfit. New York: Palgrave Macmillan.
Bakırtaş, T., & Karbuz, S. 2000. İMKB endeksi’nin ekonometrik analizi. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 168: 56-66.
Başçı, E. 1989. Türkiye’de hisse senedi getirilerinin davranışı. 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi.
Blasco, N., Rio, D.C., & Santamaria, R. 1997. Random walk hypothesis in the Spanish stock market: 1980-1992. Journal of Business Finance and Accounting, 24(5): 667-684.
Boumahdi, R., & Thomas, A. 1991. Testing for unit roots using panel data application to the French stock market efficiency. Economics Letters, 37(1): 77-79.
Buguk, C., & Brorsen, B.W. 2003. Testing weak-form market efficiency: evidence from ISE. International Review of Financial Analysis, 12(5): 579-590.
Cankurtaran, H. 1989. Menkul kıymetler piyasalarında etkinlik ve risk-getiri analizleri, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü.
Cerchi, M., & Havenner, A. 1988. Cointegration and stock prices. Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 333-346.
Cham, K.C., Pan, M.S., & Gup, B.E. 1997. International stock market efficiency and integration: a study of eighteen nations. Journal of Business Finance and Accounting, 24(6): 803-813.
Chiwira, O., & Muyambiri, B. 2012. A test of weak form efficiency for the Botswana stock exchange (2004-2008). British Journal of Economics, Management and Trade, 2(2): 83-91.
Dağlı, H. 2004. Sermaye piyasası ve portföy analizi. Trabzon: Derya Kitabevi.
Dickey, D.A., & Fuller, W.A. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(336): 427-431.
Dickey, D.A., & Fuller, W.A. 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4): 1057-1072.
Ergül, N. 2009. Ulusal hisse senetleri piyasasında etkinlik. Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1): 101-117.
Fama, E.F. 1965. Random walks in stock market prices. Financial Analysts’ Journal, 21(5): 55-59.
Fama, E.F. 1970. Efficient capital markets: a review of theory and emprical works. Journal of Finance, 25(2): 383-417.
Fama, E.F. 1991. Efficient capital markets: II. The Journal of Finance, 46(5): 1575-1617.
Gabriel, C.R. 2002. Testing for Romanian capital market efficiency. Doktora Tezi, The Bucharest University of Economic Studies.
Ö. Yücel / IREM, 4 (3), 2016, 107-123. 122
İbrahim, J., Long, Y., Ghani, H.A., & Salleh, S.I. 2011. Weak-form efficiency of foreign exchange market in the OECD countries: unit root test. International Journal of Business and Management, 6(6): 55-65.
Jeon, B., & Chiang, T. 1991. A system of stock prices in world stock exchanges: common stochastic trends for 1975-1990. Journal of Economics and Business, 43(4): 329-338.
Kasman, A., & Kırkulak, B. 2007. Türk hisse senedi piyasası etkin mi? Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin uygulanması. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22(253): 68-78.
Kılıç, S.B. 1997. Türk hisse senedi piyasasında zayıf formda etkinliğin sınanması. III. Ulusal Ekonometri-İstatistik Sempozyumu Bildirileri.
Kılıç, S.B. 2005. Test of the weak form efficient market hypothesis for the Istanbul stock exchange by markov chains methodology. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences, 14(1): 333-342.
Kıyılar, M. 1997. Etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramının İMKB’de test edilmesi, SPK Yayın No.86.
Kocaman, Ç.B. 1995. Yatırım teorisinde modern gelişmeler ve İstanbul menkul kıymetler borsasında bazı değerlendirme ve gözlemler. İMKB Araştırma Yayınları, Yayın No.5.
Kvedaras, V., & Basdevant, O. 2002. Testing the efficiency of emerging markets: the case of the baltic states. Eesti Pank Working Paper, No: 9.
Leigh, L. 1997. Stock market equilibrium and macroeconomic fundamentals. IMF Working Paper.
Ma, S., & Barnes, M.L. 2004. Are China’s stock markets reallyweakform efficient? CIES Discuission Paper, No:119.
Marashdeh, H., & Shrestha, M.B. 2008. Efficiency in emerging markets: evidence from the emirates securities market. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12: 143-150.
Mobarek, A., & Keasey, K. 2000. Weak-form market efficiency of an emerging market: evidence from Dhaka stock market of Bangladesh. ENBS Conferance, Oslo.
Ojah, K., & Karamera, D. 1999. Random walks and market efficiency tests of Latin American emerging equity markets: a revisit. The Financial Review, 34(2): 57-72.
Özün, A. 1999. Kaos teorisi, hisse senedi getirilerindeki doğrusal olmayan davranışlar, zayıf işlem ve gelişen piyasa etkinliği: İMKB örneği. İMKB Dergisi, 3(9): 41-71.
Panas, E. 1990. The behaviour of Athens stock prices. Applied Economics, 22(12): 1715-1727.
Phillips, P.C.B., & Perron, P. 1988, Testing for unit roots in time series regression. Biometrika, 75(2): 335-346.
Poterba, J., & Summers, L. 1988. Mean reversion in stock prices: evidence and implications. Journal of Financial Economics, 22(1): 27-59.
Roberts, H. 1959. Stock market patterns and financial analysis: methodical suggestions. Journal of Finance, 14(1): 1-10.
Taş, O., & Dursunoğlu, S. 2004. Dickey-Fuller birim kök test istatistiği ve runs testi kullanarak İMKB’nin etkinlik düzeyinin rassal yürüyüş modeli ile test edilmesi. VII. Ulusal Finans Sempozyumu Bildirileri.
Timmerman, A. 1992. Changes in Danish stock prices 1914-1990. Nationalokonommisk Tidsskrift, 130: 473-482.
123 Finansal Piyasa Etkinliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama
Worthington, A., & Higgs, H. 2006. Weak-form market efficiency in Asian emerging and developed equity markets: comparative tests of random walk behavior. Accounting Research Journal, 19(1): 54-63.
Yolsal, H. 1999. Hisse senedi piyasalarında etkinliğin ve fiyat dalgalanmalarının İMKB bileşik endeksi üzerinde sınanması. IV Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri.
Zengin, H., & Kurt, S. 2004. İMKB’nin zayıf ve yarı güçlü formda etkinliğinin ekonometrik analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 6(21): 145-152.
Zeren, F., Kara, H., & Arı, A. 2013. Piyasa etkinliği hipotezi: İMKB için ampirik bir analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36: 141-148.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com