You are here

Turistik Ürün Talebinde Markalaşma ve Önemi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
During the recent years, brand , brand identity and brand culture have been important issues in facilitating permanent product and service marketing in all sector. Branding is also an important factor in globalizing free markets fort he Tourism industr. When the organizations are not able to differentiate their products, in a rapidly changing and increasingly competitive market environment they should concentrate their marketing efforts on creating an identity for their products. Improvements in the quality o fthe product • are not sufficient to reach desired profits. In this respect facilitating the branding of the tourism products will contribute improvements in modem management as well as economic welfare
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda tüm sektörlerde mal ve hizmet pazarlamasında sürekliliğin sağlanmasında etkili olan markalaşmak, marka kimliği ve marka kültürü yaratmak önemli olgular olmaktadır. Turizm sektöründe de markalaşmak globalleşen serbest piyasa ekonomisinde önemli bir faktördür. Büyük bir hızla değişen ve artan rekabet koşulları içinde faaliyet gösteren işletmeler ürün farklılaşmasını sağlayamadıklarında ürünlere kimlik kazandırarak pazarlama faaliyetlerinde- bulunmalıdırlar. Ürün kalitesini iyileştirilmesi kar amacı için yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan turistik ürün markalaşmasmın sağlanması modern işletmeciğin gelişerek iktisadi kalkınmaya da katkıda sağlayacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Altunışık, Remzi; "Turizmde Pazarlama Stratejileri", Turizm İşletmeleri, 1. Basım, Değişim Yayınları, İstanbul, Ağustos-2004.
Alycıa Perry & David Wisnom, Markanın DNA'sı-Eşsiz ve Dayanıklı Marka Yaratmanın Kuralları, Mediacat, İstanbul, 2003.
Bozkurt, İzzet; "İletişim Odaklı Pazarlama", Pazarlama İletişimi ve Marka, Mediacat,
İstanbul, Kasım-2005.
Çiçek, Olgun & Özgen, İşıl; "Avrupa Birlİği'nde Turist Hakları ve Adaylık Sürecinde Türkiyede'ki Uygulamalar", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, İzmir, 2001.
Ergün, Mevcü; Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Korunması Birliği yayınları No:01, Bursa, 2000.
Hacıoğlu, Necdet; "Dış Tanıtım ve Örgütlenme Modeli", Turizm Yıllığı 1992, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Yaymı, Ankara, Ekim-1992.
İşgör, Tülay; "Patent Marka ve Endüstriyel Tasarım", Yeni İpek Yolu Dergisi, Konya Ticaret Odası Yayınları, Yıl: 14, Sayı:161, Konya, Arahk-2001.
McNally, David & D.Speak, Kari;, Kendi Markanız Olun Sıradan Marka Olmaktan Nasıl Kurtulursunuz?, Çev: Murat Abuş, 1. Baskı, Morpa Kültür Yayınlan, Bireysel Gelişim Dizisi, İstanbul, 2003.
Mucuk, İsmet; Pazarlama İlkeleri, 5. Basım, Der Yayınları, İstanbul 1990.
Odabaşı, Yavuz; Satışta ve Pazaralamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, 3. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Rıes, AL&Lauı a; Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Çev: Alakan Özdemir, Mediacat Yayınlan, İstanbul, 2004.
Uztuğ, Ferruh; Markan Kadar Konuş Marka İletişim Stratejileri, 3. Baskı, Madiacat, Şefik Matbaacılık, İstanbul, 2003.
"Turizm sektöründe Başarılı Marka Yaratmanın Kuralları", Capital, Mart, 2006. http:// muratsaylan.blogcu.com/1643777/Marka Marka Yönetimi-Blogcu, 06.03.2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com