You are here

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

ANALYSIS OF THE PHASES, TIME AND COST ANALYSIS OF A CONSTRUCTION PROJECT THROUGH PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With the globalization of the world, companies try to organize the works they carry out with less work-force in a more coordinated and efficient way. At this point projects have gained great importance. Since each project has its own nature and facts, they are managed according to their specific nature and features, and this is called “Project Management Science”. This science has also its own techniques. It is possible to make the time analysis of the project management techniques and to make the cost analysis with the data obtained via time analysis. Projects differ from the point of business due to their management and structures. Moreover, there are also differences from projects to projects according to the sectors they are applied. In this analysis; phases, time and cost analysis of a construction project have been studied and the features of construction projects that differ them from other types of projects have been presented.
Abstract (Original Language): 
Globalleşen dünyada artan rekabet ortamı ve işlerin fazlasıyla komplike hale gelmesi nedeniyle firmaların daha fazla koordineli ve verimli bir şekilde, daha az insan kaynağı ile işleri organize etme çabaları ortaya çıkmış ve bu noktada projeler önemli bir konuma gelmiştir. Projeler kendilerine has özelliklere sahip olduğundan, yine kendilerine has özelliklere sahip olan proje yönetim bilimi ile yönetilirler. Proje yönetim bilimi bazı tekniklerden oluşmaktadır. Proje yönetim teknikleri ile projenin zaman analizini ve buradan elde edilecek bilgilerle maliyet analizini yapmak mümkündür. Projeler, yönetimleri ve yapıları itibariyle işletmelerden farklılık gösterdiği gibi kendi içerisinde de uygulandığı sektöre göre farklılıklar gösterirler. Bu doğrultuda, bir inşaat projesinin evreleri, zaman ve maliyet analizleri incelenerek, söz konusu inşaat projesinin özellikleri ile kendisini diğer projelerden ayıran özellikler ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

Akan, E., (2006), Proje Yönetiminin Gemi İnşaat Sanayisinde Üretim Maliyetlerine
Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Akçalı, Ü., (2010), 2010 Yılı İnşaat Birim Fiyat Analizleri I, Ankara, Şafak
Matbaacılık.
Albayrak, B., (2005), Proje Yönetimi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Burlton, Roger T., (2001), Business Process Management: Profiting From Process,
USA, Sams Publishing.
Ece, E., ve Kovancı, A., (2004), Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları İlişkisi,
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(4), 75 – 85.
Halaç, O., (2001), Kantitatif Karar Verme Teknikleri Yöneylem Araştırması,
İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Kır, E., (2007), Yazılım Sektöründe Proje Yönetimi, Yüksek Lisans Te zi, Kadir Has
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Lewis, J. P., (2005), Project Planing, Scheduling & Control, New York, Mc Graw
Hill.
Özkan, Ş., (2005), Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri, Ankara, Nobel
Yayın Dağıtım.
Şimşek, U.T. ve Kasapoğlu, Ö.A., (2006), Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Bir
Proje Yönetimi Uygulaması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 7(25), 141 – 149.
Sönmez, E., (2007), Neden Proje Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
The PMI Standards Committee, (1996), A Guide To The Project Management Body
Of Knowledge, USA, Project Management Institute Publications.
Trevor, Y., (1998), Daha İyi Nasıl Proje Yönetimi, İstanbul, Timaş Yayınları.
Yalkı, İ., (2009), Proje Yönetimi ve CPM – PERT Teknikleri Üzerine Bir
Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com