You are here

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNEMİVE BİR UYGULAMA

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE SHARING IN NEW PRODUICT DEVELOPMENT PROCESS AND AN APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Knowledge assets have become the key issue in product and service processes. In highly competitive business environment the “time to market” is another important issue and it’s vital to survive for companies. In order to be more productive, companies have knowledge driven strategies and plans to implement processes and provide extensive customer services. New product development process which is “idea generation” for product and services to finally “commercialization”, needs active participation from all stages of the inner organization and related stakeholders. The paper aims that to express the importance of knowledge sharing methods in organization and value creation.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde ürün ve hizmetlerin içeriğinde bilgi varlıkları önemli yer teşkil etmektedir. Rekabetin ivmesi ile tam zamanında pazarda yer almak önem kazanmakta, hatta varolmanın temel koşulu olmaktadır. Bilgi yoğun faaliyetlerin doğru ve yerinde planlanması ve uygulanması şirketlerin içsel süreçlerinde daha verimli çalışmasına ve sonuçta çıktı miktarında kalite ve müşteriye sunulan hizmet kapsamında genişleme sağlanmaktadır. Yeni ürün geliştirme süreci; ürün ve hizmete ilişkin fikrin doğuşundan ticarileştirmeye dönüşüm aşamalarının herbirinde organizasyonda her düzeyden çalışanın veya dışarıdan destekte bulunan kişi ve kuruluşların katkıları ile artan içerik ve özelliğe sahiptir. Bildiride bu süreçlerde yaşanan her adım için bilgi paylaşımının önemi, yöntemleri ve değer yaratımına olan katkıları incelenmektedir

REFERENCES

References: 

Barutçugil İ., (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
Beckett R. C., (2000), “A Characterisation of Corporate Memory as A Knowledge
System”, Journal of Knowledge Management, 4, 4, 311-319, MCB University Press.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2005/2
113
Bhatt G. D., (2001), “Knowledge Management in Organizations: Examining The
Interaction Between Technologies, Techniques and People”, Journal of Knowledge
Management, 5, 1, 68-75, MCB University Press.
Davenport T. H. ve Prusak L., (2001), “İşDünyasında Bilgi Yönetimi, Kuruluşlar
Ellerindeki Bilgiyi Nasıl Yönetirler", Rota Yay., İstanbul (Orj: Working Knowledge,
Harvard Business School Press, 1998).
Dinçmen M., (2003), “İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri”, Mercek
Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 29, Ocak sayısı.
Doyle P. (2004), Değer Temelli Pazarlama, Şirketinizi Büyütmek ve Hissedar
Değeri Yaratmak için Pazarlama Stratejileri, MediaCat Yay., ikinci basım, İstanbul.
Hauschild S., Licht T., ve Stein W., (2001), “Creating a Knowledge Culture”, The
McKinsey Quarterly, 1, 74-81, McKinsey & Company Press.
Kanter J., (1999), “Knowledge Management, Practically Speaking”, Information
Management System, 16, 4, Auerbach Publications, USA, 7-15.
Lang J. C., (2001), “Managerial Concerns in Knowledge Management”, Journal of
Knowledge Management, 5, 1, 43-57, MCB University Press.
Laszlo K. C. ve Laszlo A., (2002), “Evolving Knowledge for Development: The
Role of Knowledge Management in A Changing World”, Journal of Knowledge
Management, 6, 1, 400-412, MCB University Press.
Leonard D. ve Straus S., (1999), “Şirketinizin Beyninin Tamamını İşe Koşmak”,
Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review DergisindenSeçmeler, MESS Yayınları,
İstanbul, 117.
Nonaka I., (1999). “Bilgi Yaratan Şirket”, Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review
Dergisinden Seçmeler, MESS Yayınları, İstanbul, 29-50 (Özgün adı; Harvard
Business Review on Knowledge Management, Harvard Business School Press,
1998).
Nonaka I. Toyama R. ve Konno N., (2001). “SECI, Ba and Leadership A Unified
Model of Dynamic Knowledge Creation”, Nonaka I. ve Teece, D. (Edt.), Managing
Industrial Knowledge, Creation, Transfer and Utilization, Sage Publications,
London.
Atik KULAKLI
114
Tek Ö. B., (1999), “Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye
Uygulamaları”, 8.Baskı, Beta yay., İstanbul.
Wayland R.E. ve Cole P.M. (2000), “Müşteri Bağlantıları, Büyüme için Yeni
Stratejiler”, Harvard Business School kitabı, Alfa Yay., İstanbul.
NPD Solutions, (2005), “New Product Development Body of Knowledge”,
http://www.npd-solutions.com/bok.html (11.07.2005).
Scottish-Enterprise (2005), “Product Development Process”,
http://www.scottish-enterprise.com (11.07.2005).
Wikipedia, (2005), “New Product Development”,
http://en.wikipedia.org/w/index.php (11.07.2005).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com