You are here

HERHANGİ BiR ÜLKENİN DENGELİ TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASININ MODELLENMESİ

MODELING OF BALANCED AGRICULTURAL PRODUCTION PLANNING OF ANY COUNTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A country consists of various provinces or regions.Many different kinds of agricultural products are produced in them. Some of them are consumed in these provinces and some are supplied to outside demands However,in most of time, there is no exact solution that provides balance for such production-consumption and supply-demand cases. On the other hand, an appropriate solution should be found and applied.Such a solution can be the approximate solution which is closest to the exact solution of such economical, social and engineering problems which do not have exact solutions. In this study, for various products which are produced, consumed and supplied in different regions and provinces of a country, exact and approximate calculation procedures of production (supply) matrix, which provides the supply-demand equilibrium related with these regions and products, were given by constructing mathematical models and computer programs.
Abstract (Original Language): 
Bir ülke çeşitli bölge ve vilayetlerden oluşur. Buralarda farklı bir çok tarımsal ürün üretilir. Bunların bir kısmı bu vilayetlerin kendi içinde tüketilir, bir kısmı da dışarıdan gelen taleplere arzedilir. Ancak, bu üretim-tüketim, arz-talep olaylarında dengeyi sağlayacak tam bir çözüm çoğu zaman yoktur. Ama uygun bir çözümün bulunup uygulanması gerekir. Bu uygun çözüm de, tam çözümü olmayan böyle ekonomik, sosyal ve mühendislik problemlerinde, tam çözüme enyakın olan yaklaşık çözüm olabilir. İşte bu çalışmada, bir ülkenin farklı bölge veya vilayetlerinde üretilen, tüketilen ve arzedilen çeşitli ürünler için, bu bölgeler ve ürünlerle ilgili arz-talep dengesinisağlayan üretim (arz) matrisinin tam veya yaklaşık hesaplama yöntemleri, matematiksel modellemeler ve bilgisayar programları yapılarak verildi.

REFERENCES

References: 

Anton H., Rorres C., (1994), Elementary Linear Algebra with Applications Version,
New York, John Wiley &Sonds, Inc, pp:685-697.
Buffa E. S., Sarin R. K. (1987), Modern Production/Operations Management, New
York, John Wiley & Sons, pp:142-150.
Campbell H. G. (1980), Linear Algebra with Applications, , New Jersey, Prentice-Hall Inc., pp: 157, 305.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bahar 2009/1
11
Dinler Z. (2000), İktisada Giriş, Bursa , Ekin Kitabevi Yayınları, sh:30,134.
Kolman B., Hill D. R. (2001), Introductory Linear Algebra with Applications., New
Jersey , Prentice-Hall Inc.Lipsey R. G., Steiner P.O., Purvis D. D., Courant P. N.
(1990). Economics, Ninth Edition, pp:189-200, New York, Harper & Row
Publishers, pp:118-124.
Maresh S. K. (1991), Linear Systems, New York, JohnWiley & Sons Inc.
Nahapetyan A. G., Pardalos P. M. (2006) “A bilinearReduction Based Algorithm
for Solving Capacitated Multi-item Dynamic Pricing Problems” Computers &
Operations Research.
Neill J. R. (2002) “Production and Productions Functions: Some Implications of a
refinement to Process Analysis” Journal of Economic Behaviour & Organization,
1492.
Parasız İ. (1994), Mikro Ekonomi Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, sh: 79, 129, 316

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com