You are here

KRONİK NİKOTİN TEDAVİSİNİN PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN NÖBETLERDE KAN-BEYİN BARİYERİ PERMEABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
ireatment with ehranic nicotine on blood-brain barrier permeability in PT2-in du-ced seizures. Recently, nicotine's positive effects on the course of dtfferent diseases such as Alzhemier and Parkinson, havc been sludicd apart from its widely investigated deleterious effect. In this study, the proteetive effects of nicodne against seizures, brain edema and bİood-braiıı barrier breakdovvn vvas investigated. Nicotine was administered sııbculaneously for 3 v/eeks at a dose of 0.8 mg/kg/day to male wİstor rats and seizures were induccd by pentylcn-tetrazole at a sİngle dose of 80 mg/kg. Chronic nicotine administration was found lo decrease the susceptİbility to seizures. İt aiso decreased the blood-brain barrier permeability as assessed both qualitative!y with
Abstract (Original Language): 
Organizmadaki çok sayıdaki değişik etkileri oian nikotinin son yıllarda, özellikle Alzheimcr, Parkinson gibi hastalıklarda ve kognitif fonksiyonlarda oldukça ÖEiemli rol oynadığını gösteren çalışmalar yoğunluk kazanmış olup bu hastalıklarda tedavi amaçlı olarak kul lan i İmasına da başlanmıştır. Biz de bu çalışmada kronik nikotin kullanımının, epileptik nöbetlere ve çoğunluk nöbetlerle birlikte gözlenen kan-beyin bariyeri geçirgenliğinde bozulma ve bunun neden olduğu beyin ödemi üzerine olan etkilerini araştırdık. Deneylerimizde kronik nikotin tedavisi 3 hafta 0.8mg/kg/gün s.c olarak uygulandı. Nöbetler ise tek doz 80 mg/kg i.p pentilentetrazol ile oluşturuldu. Kan-beyin bariyerinin morfolojik belirteci olan Evans mavisi ile yapılan kalitaüf ve kaııtitaüf ölçümler ve ayrıca spesifik gravite ile beyin ödemi oluşumu araştırıldı. Elde edilen sonuçlar kronik nikotin tedavisinin nöbetlere duyarlılığı azalttığı, kan-beyin bariyeri geçirgenliğini koruduğu ve beyin ödemi oluşumunu engellediğini gösterdi.

REFERENCES

References: 

1. Ateş N, Üzüm G, Ziylan YZ: The cerebrovascular per-meabiliiy and epilepsy: The role of blood pressure. Neurosci Res Commun 10:163-169 (1992).
2. Borlongan CV, Shytle RD, Ross SD, Sfıimizu T, Freman TB, Cahili DW, Sanberg PR: (-) Nicotine proteets aga-inst systemic kainic acid-induced exitotojdee effects. Exp. Ncurol. 136:201-265 (1995).
3. Bridgct AH, Micbael DL, Kneth JK: Effecls of choronic administration of nicotine on prolactine releasc in rat; İnaclivation of prolactine response by repeated injecüons of nicotine. J Pharmacol Exp Ther. 252:21-25 (1990).
4. Court JA, Perry EK: CNS Nicotinic receptors; possible theurapeutictargets in nurodegenerative disorders. Parm pathophysiol, CNS Dmgs. 2:216-233 (1994).
5. Dani JA, Heinemann S: Molecular and celkılar aspects of nicotine abuse. Neuron. 16:905-908 (1996).
6. DeFiebre, C, Collins AC: Decreased sensitivity to nicotine induced seizures as a consequcnce of ııicoünc pretre-atraent with iong-sleep and short-sieep mice. Alcohol. 5:55-61 (1988).
7. DİleT AS, Üzüm G, Lefauconnier JM, Ziylan YZ: Bio-logy and physiology of the blood-brain barrier. Advances in behavioral biology, 46 (Pîerre-Olivier Cauraud, Daniel Scbermaıı) Pleuum Press, New York, 333-338 (1996).
8. Lewin ED: Nicotonic systems and cognitive fonciion. Psychopbarmaeol. 108:417-431 (1992).
9. Lucinda LM, Michael JM, Allan CC: Relationship bet-ween nicotine-induced seizures and hippocompal nicotinic receptors Life Sci 37:75-83 (1985).
10. Nelson S, Manz M: Use of specüic gravity in the racasu-rement of cerebral edema. J. Appl. Physiol. 30:268-271 (1971).
11. Nitsch C, Kialzo I: Regional palterus of blood-brain barrier breakdown during epiicptiform seizures İnduced by vaıious convulsîve agents S Neurol Sci 59:305-322 (1983).
12. Petito CK, Schaefer JA, Plunı F: Ultrastructural charecle-ristics uf tlıe brain and blood-brain barrier in expcrimeıı-tal seizures. Brain Res 127:251-277 (1977).
13. Rössner N, Tempel K: Quantitative bestimmung derper-mcabiJitaldersagenoiinten bluthirnschranke für evans-blatı (T1824). Med Pharmacol. Exp 14:169-182 (1966).
14. Summers KL, Glacebini E: Effects of local and repeated syslcmİL' adminislration of (-) nicotine on extraccllular levels of acetylcboline, norepinephrine, dopamine and seratonin İnrat cortcx. Neurochem Res 20:753-759 (1995).
15. Üzüm G, Çurgunlu S, Hacıatioğlu M, Ercan S, Diler AS, Ziylan YZ: Protcctive effect of ehronic administrationcof nicotine on neuronal and vascular funetions in the brain. EurJ Neurosci Supp 6.93:358 (1993).
16. Ziylan YZ, Ateş N: Age-related changes in regional pat-terns of blooci-brain barrier breakdovvn during epiicptiform seizures induced by pentylentetrazol . Neurosci. Lett 96:179-184(1989).
17. Ziylan YZ, Lefauconnier JM, Bcrnard G, Bourre JM: Hormonal influence on the permeability of the blood-brain barriers effects an analog of adrenocorticotropic hormone, BI-24 corticotropin. Neurosci Lett 151:59-63 (1993).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com