You are here

DEPREM MAĞDURLARININ ORGAN BAĞIŞI VE OTOPSİYE YAKLAŞIMI: BİR ANKET ÇALIŞMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Approach of Earthquake Victims to Organ Donation and Autopsy: A Questionnaire Study. Turkey is one of the countries where mass disasters caused by human beings as well as the nature itself are encountered intensively, the former is mainly the traffic accidents and the latter is primarily earthquakes. The deaths resulting from these disasters form an important re-source for organ transplantation. The Act, 2594 which altered the Article 14 of the Act for Organ Removal and Transplantation, 2238, allows that undamaged organs and tissues of those who died of accidents and natural disasters could be removed and transplanted in case they are not accompanied by their relatives. But, however, this kind of organ intake is rarely applied. In this investigation, the reasons of the fact that this act which may form a potential organ intake resource can not be applied were discussed very widely and the approach of eaıthquake victims to the subject was reflected with a questionnaire study. Separately, in this study, their approach to autopsy which deforms the integrity of the body as in the organ intake was questi-oned.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, insan eli kaynaklı ve doğal kaynaklı kitlesel felaketlerin yaşandığı ülkelerden biridir. Ülkemizde insan eli kaynaklı felaketlerin başında trafik kazaları, doğal kaynaklı felaketlerin başında ise depremler gelmektedir. Halen yürürlükte olan organ ve doku alınması ve nakline ilişkin yasanın 14. maddesi; kaza ve doğal afetler sonucu ölen kişinin yanında akraba ve yakınlarının olmaması durumunda, sağlam doku ve organların vasiyet ve rıza aranmaksızın alınıp nakledilebilmesine olanak vermektedir. Organ temininde önemli bir kaynak oluşturabilme potansiyeline sahip olan bu yasa maddesinin uygulanmama nedenlerini belirlemek amacıyla, deprem felaketini yaşayan 262 deprem mağduruna bir anket uygulanmıştır. Bu ankette ayrıca, doğal afetler sonrası bulunan cesetlere otopsi uygulanmasına yaklaşım sorgulanmıştır.
74-78

REFERENCES

References: 

1. Akkay E, Elmas İ: Trafik Kazalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Sendrom Dergisi, 4:61 (1992).
2. Alkan N, İnamcı MA, Sözen MŞ, Ancan N, Aksoy ME: Mass disasters between 1991-1995 in Turkey. IVth International Symposium Advances in Legal Medicine, Poster sunumu, Mainz, September 22 (1999).
3. Alkan N, İnanıcı MA: Kitlesel felaketlere adli tıp açısından yaklaşım. Sendrom Dergisi, 105 (2000).
4. Atasoy S, Ziyalar N, Alsancak B: Earthquake Epidemio-logy in Turkey: 1900-1995. American Academy of Fo-rensic Sciences, 51. Annual Meeting, Poster sunumu, Or-lando, February 15 (1999).
5. Büken NÖ: Organ aktarımlarında beyin ölümünün tıbbi, felsefi ve teolojik yönleri. T Klin Tıbbi Etik, 4:82 (1996).
6. Colpart JJ, Noury D, Cochat P, Kormann P, Moskovt-chenko JF: Organization of organ transplantation in France. Pediatrie, 46:313 (1991).
7. Elmas I, Tüzün B, Aydın AE: The Evaluation of the Bra-in Death in Cases Admitted to the Organ Transplantation Unit of the istanbul University, istanbul Faculty of Medicine Between 1989-1998. Medical Bulletin İstanbul Me-dical Faculty, 33:138(2000).
8. Elmas İ, İmrağ C, Akkay E: Transplantasyon İçin Organ Teminindeki Güçlükler, Sendrom Dergisi, 5:89 (1993).
9. Elmas İ, Akkay E: Organ naklinin hukuksal yönünün değerlendirilmesi. Sendrom Dergisi, 5:78 (1993).
10. Elmas İ, Tüzün B, Akkay E: Adli otopsi öncesi transplantasyon amaçlı organ alınmasına hekimlerin yaklaşımı: Anket çalışması, Adli Tıp Bülteni, 38:51 (1998).
11. Gore SM, Taylor RM, Wallwork J: Availability of trans-plantable organs from brain stem dead donors in intensi-ve care units. BMJ, 302:149 (1991).
12. Göksoy E: Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmeti ve Yönetimi. "Kitle yaralanmaları ve afet hekimliği". Ed, Göksoy E, Şirin F. Cerrahpaşa Tıp Fak. STE Komisyonu Yayın No: 19. İstanbul, Kaya Basımevi, 9 (2000).
13. Kennedy I, Selis RA, Guttmann RD, Hoffenberg, Lock M, Richards JR, Tilney N: The case for "presumed con-sent" in organ donation. Lancet, 35:11650 (1998).
14. Pearson IY: The potential organ donor, Med J Aust, 158:45 (1993).
15. Plueckhan VD, Cordner SM: Human Tissue Transplantation and The Law. In: Ethics, Legal Medicine Forensic Pathology. Second ed. Melbourne University Press, 123 (1991).
16. Salaçin S, Gülmen MK, Erkol Z, Dönbak L: Beyin ölümü kavramına sosyal yaklaşım: İki ayrı bölge anket çalışmasının değerlendirilmesi. T Klin Tıbbi Etik, 4:85 (1996).
17. Salih MA, Harvey I, Frankel S, Coupe DJ, Webb M, Cripps HA: Potential availability of cadever organs for transplantation. BMJ, 302:1053 (1991).
18. Sanner M: Otopsi, organ bağışı ve Anatomik disseksiyon konusundaki tutumların karşılaştırılması, JAMA, 7:506 (1994).
19. Thompson et al: Brain death and organ donation. Ana-esth Intens Care, 23:99 (1995).
20. Thompson JF, McCosker CJ, Hibberd AD et at: Identification of potential cadaveric organ donors. Anaesth Intens Care, 23:75 (1995).
21. Tümerdem Y, İnce H, İnce N, Elmas İ: İstanbul'da Toplumun Organ Transplantasyonu Konusunda Bilgi ve Davranışı, Adli Tıp Dergisi, 15:55 (2000).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com