You are here

TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PPD (TÜBERKÜLİN DERİ) TESTİ YANITININ VE TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Evalııation of ppcl (tııberculın skin) test response and tubercıdosıs incidence in type 1 diabetic clıildren. The aim of this study was to evaluate PPD (Purified Protein Derivative) (tuberculin skin) test response and incidence of tuberculosis in type 1 diabetic children. Eighty-three type 1 diabetic children and adolescents with a mean(SD) age of 11.6 (4.2) years and a mean diabetes duration of 3.1 (2.9) yrs were included in the study. Ali cases had been vaccinated with BCG, of whom 31.3 % once at birth, 20% twice (at birth and at entry to school) and 39.7% once before school entry. The BCG scar was measured and Mantoux tuberculin skin test (5 TU) was preformed in each case. In 16 (19.2%) cases with response of > 15 mm on the tuberculin test and in 12 (14.5%) cases with a posi-tive family history for tuberculosis, further investigations were carıied out. Pulmonary tuberculosis infection was diagnosed in 3 (3.6%) cases who subsequently received appropriate anti-tuberculosis treatment. Fourteen cases (16.9%) with a response of > 15 mm on PPD (Mantoux tuberculin skin) test but with no evident disease received prophylactic therapy. There was a significant positive cor-relation (p:0.01) betvveen the enduration diameter on PPD test and diameter of BCG scar which also shovved significant positive correlations with age at vaccination (p:0.014 and 0.002). Diabetes age had no effect on these parameters. The rate of positive PPD response in diabetic children was grea-ter than that reported for otherwise healthy children in our Country which varies betvveen 1.0- 6.2%. In conclusion, type 1 diabetic children need to be screened for tuberculosis at certain intervals.
Abstract (Original Language): 
Tüberküloz günümüzde halen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Diyabetik hastalarda tüberküloz hastalığının sıklığı ve PPD (tüberkülin deri) testi yanıtında bir değişiklik olup olmadığının belirlenmesi için bu çalışma planlandı. Yaş dağılımı 1.1 - 22.4 [ort (SD); 11.6 (4.2)] yıl arasında değişen ve diyabet yaşı ortalama(SD)sı 3.1 (2.8) yıl olan tip 1 diyabet tanısı ile izlenen 83 tip 1 diyabetli (41 E, 42 K) çalışmaya alındı. Vakaların hepsinin BCG aşısı olup, 26 vaka (%31.3) yalnızca doğumda, 17 vaka (%20) hem doğumda, hem de ilkokulda olmak üzere iki kez aşılanmıştı. Otuz üç vakanın (%39.7) ise kesin aşılanma tarihi bilinmiyordu, ancak okul öncesi dönemde aşılanmışlardı. Vakaların hepsinde PPD (tüberkülin deri) testi için Manto-ux testi (5 tüberkülin ünitesi) uygulandı. Aşı skarı çapı (horizontal) ölçüldü. PPD testi 48 saat sonra okundu, endurasyon çapı değerlendirildi. Ailede tüberküloz öyküsü bulunan 12 (%14.5) vakanın ve PPD testi yanıtı 15 mm ve üzerinde bulunan 16 (%19.2) vakanın tüberküloz hastalığı açısından ayrıntılı tetkikleri yapıldı. PPD testi yanıtı 15 mm olan iki vakaya, aile öyküsü pozitif ve PPD yanıtı 12 mm olan bir vakaya (%3.6) akciğer tüberküloz infeksiyonu tanısı kondu ve tüberküloz tedavisi başlandı. Tüberküloz infeksiyonu bulunmayan fakat PPD testi yanıtı 15 mm ve üzerinde olan 14 vakaya 6-12 ay süresince izoniazid + rifampisin verilerek, koruyucu tedavi uygulandı. PPD testi yanıtı yani endurasyon çapı ile aşı skarı çapı arasında anlamlı pozitif ilişki (p:0.01) saptanırken diyabet yaşı ile gerek PPD yanıtı gerekse de aşı skarı çapı arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi. Aşılanma yaşı ile PPD testi yanıtı (p:0.014) ve skar çapı arasında (p:0.007) anlamlı pozitif ilişki saptandı. Tip 1 diyabetik çocuklarda pozitif PPD yanıt oranı yurdumuzda çocukluk çağı için bildirilen %1.0 -6.2 arasındaki oranlardan daha yüksek bulundu. Sonuç olarak tip 1 diyabetik çocukların ve gençlerin tüberküloza karşı aşılanmaları ve tüberküloz infeksiyonu açısından belirli aralarla PPD testi ile tarama yapılması uygun olabilir.

REFERENCES

References: 

1. American Academy of Pediatrics. Report of the Commit-tee on Infectious Disease. Red Book, 24lh Edition (1997); sayfa: 544.
2. Committee on Infectious Disease: Update on tuberculosis skin testing of children. Pediatrics 97:282 (1996).
3. Çelenk M: Tüberküloz epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 14:391 (1994).
4. Davies PDO: Tuberculosis, Medicine 23: 325 (1995).
5. Ekuklu G, Saltık A: Tüberküloz epidemiyolojisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2:41 (1996).
6. Feleke Y, Abdulkadir J, Aderaye G: Prevalance and cli-nical features of tuberculosis in Ethiopian diabetic pati-ents. East Afr. Med. J. 76 (7):361 (1999).
7. Gökçay G, Partalcı A, Baş F, Neyzi O: Tuberculin reacti-vity in young children following neonatal BCG vaccina-tion. J Trop Pediatr 46:51 ( 2000)
8. Gökçe C, Gökçe O, Erdoğmuş Z, et al: Problems in run-ning a tuberculosis dispensary in a developing country: Turkey. Tubercle 72: 268 (1991).
9. Jacobs RF, Starke JR: Tuberculosis in children. Med. Clin. North Am. 77:1335 (1993).
10. Sentochnik DE, Elicpoulos GM. Infection and diabetes. "Joslin's Diabetes Mellitus, editors : Kalın CR, Weir GC, Lea & Febiger, Philadelphia, 13th Edition (1994); sayfa: 867.
11. Oğuz F, Sıdal M, Gökçay G, Büyükpınarbaşılı Y: Doğumda aşılanmış kreş çocuklarında tüberkülin testi sonuçları. Klinik Gelişim 7: 2941 (1994).
12. Rieder HL, Cauthen GM, Comstock GW, Snider DE Jr: Epidemiology of tuberculosis in the United States. Epi-demiol.Rev. 11: 79 (1989).
13. Scheinin T, Trank-Minh N, Kontiainen S: T celi respon-ses to PPD in BCG-vaccinated children with insulin-de-pendent diabetes mellitus and controls. Açta Paediatr. 83: 337(1994).
14. Snider DE, Rieder HL, Combs D, Bloch AB, Hayden CH, Smith BA and M: Tuberculosis in children. Pediatr. İnfect. Dis. J, 7: 271 (1988).
15. Starke JR, Jacobs RF, Jereb J: Resurgence of tuberculosis in children. J. Pediatr. 120: 839 (1992).
16. Şen Ç, Aygün AD, Altumşık E, Kocabay Kenan: Elazığ il merkezindeki ilköğretim okulu çocuklarında PPD ile BCG aşısının değerlendirilmesi ve tüberküloz infeksiyon prevalansı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 41:497 (1998).
17. UNICEF: The state of vvorld's children 1996. New York: Oxford University Press (1996).
18. Ussery XT, Vahvay SE, McKenna M, Cauthen GM, McCray E, Onorato MI: Epidemiology of tuberculosis in the United States: 1985 to 1994. Pediatr. İnfect. Dis. J, 15: 697, (1996).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com