You are here

BENÎ KURAYZA GAZVESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İBN HİŞÂM ÖRNEĞİ

AN EVOLUTION OF REPORTS ABOUT THE BATTLE OF BANU QURAYZAH: EXAMPLE OF IBN HISHAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article aims to contribute to the studies regarding the reports of Medinan Banu Qurayzah tribe, who fought with Prophet Muhammad just after the Battle of the Trench (al-Khandaq). My paper firstly evaluates Ibn Hisham’s reports and considers these as essential sources among the others. Then his reports are compared to the reports of other writers. The paper introduces the pre-war situation of Banu Qurayzah tribe. It focuses on the study of the reports regarding the battle. Finally, various reports are evaluated from their different aspects.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, Hz. Peygamberʼin Hendek gazvesinin ardından savaştığı Medineli Benî Kurayza kabilesiyle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Söz konusu nakillerin değerlendirilmesinde İbn Hişâm esas alınarak diğer kaynaklarla karşılaştırma yoluna gidilecektir. Makalede önce savaş öncesi Benî Kurayza ile ilgili kısa bir giriş yapılmakta ardından konuyla ilgili rivayetler incelenmekte ve sonunda da çeşitli açılardan değerlendirilmektedir.
FULL TEXT (PDF):