You are here

Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları

Medication Errors of Nursing Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To analyze the errors of medicine applications made by nursing students during their scientific education. Method: The universe of the descriptive research was composed by students of Ege University School of Nursing (class 2nd, 3rd, 4th) (N=510). The sample of the research was composed by 224 students selected by random sampling (n=224). As a data collecting instrument, questionnaire forms prepared by researchers by using literature were used. When determining data collected, number - percent distribution was used. Results: At the end of the research these mistakes frequently encountering were determined as below: Not to wait and aware of the patient during oral medicine application (73.7%), leaving oral medicine near by the patient (71.9%) and, give the patient the medicine prepared by someone else (70.1%) Here are the mistakes less frequently encountering: Applying medicine through wrong way/route (2.7%), applying medicine on wrong patient (4.4%) and using wrong method when applying medicine on eyes and ear (4.4%). Conclusion: At the end of the research these mistakes frequently encountering by nursing students were determined as below; not to wait and aware of the patient during oral medicine application, leaving oral medicine near by the patient and, give the patient the medicine prepared by someone else.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin, eğitimleri sırasında yaptıkları ilaç uygulama hatalarının incelenmesi amacıyla planlandı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2., 3., 4. sınıf öğrencileri (N=510) oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 224 öğrenci oluşturdu (n=224). Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür bilgilerinden yararlanarak hazırlanan anket formu kullanıldı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları kullanıldı. Bulgular: Çalışmanın sonucunda en fazla yapılan hataların; oral ilaç uygulama esnasında hasta ilacı içene dek yanında beklememe (%73.7), oral ilacı hastanın yanına bırakma (%71.9) ve başka birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulama (%70.1) hatalarının oranının fazla olduğu saptandı. En az yapılan hataların ise, yanlış yoldan ilaç uygulama (%2.7), yanlış hastaya ilaç uygulama (%4.4) ve göze ve kulağa yanlış teknikte ilaç uygulama (%4.4) olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin en fazla oral ilaç uygulama esnasında hasta ilacı içene dek yanında beklememe, oral ilacı hastanın yanına bırakma ve başka birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulama hatalarını yaptıklarını ifade ettikleri belirlendi.

REFERENCES

References: 

Alparslan, Ö., Erdemir, F. (1997). Pediatri servislerinde kullanılan
antibiyotiklerin sulandırılması, saklanması ve hastaya verilmesi konusunda
hemşirelerin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1 (1): 41-52.
Aştı, T., Acaroğlu, R. (2000). Hemşirelikte sık karşılaşılan hatalı
uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 4(2): 22-26.
Aştı, T., Kıvanç, M. M. (2003). Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin
hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 6(3): 1-9.
Baş, A. (1990). Enjeksiyon uygulamaları sıklığının beceri kazanmaya
etkisi. Türk Hemşireler Dergisi, 3(1): 34-36.
Cesur, S. (1988). İlaç uygulamalarında hemşirelerin hata olarak görmedikleri
durumların saptanmasına yönelik bir çalışma. Türk Hemşireler
Dergisi, 38 (1): 2-25.
Çalışkan, T., Akgöz, S. (2006). Temel ilke ve uygulamalar dersinin
uygulanmasında kullanılan farklı yaklaşımların dersin hedeflerine
katkısı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(3): 2-13.
Erdal, E. (1994). Öğrencilerin kas içi enjeksiyon konusundaki bilgi
ve uygulamalarında deneyim süresinin etkinliğine ilişkin karşılaş-
tırmalı bir çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
1(2), 29-39.
Fuerst, E. V., Wolff, L., Weitzel, M. H. (1976). Hemşireliğin Temel
İlkeleri. 2. Basım, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 316-342.
Grandell-Niemi, H., Hupli, M., Leino-Kilpi, H., Puukka, P. (2005)
Finnish nurses’ and nursing students’ pharmacological skills. Journal
of Clinical Nursing, 14: 685–694.
Karaöz, S. (1997). Hemşirelik Esasları dersi alan öğrencilerin klinik
uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri. Cumhuriyet Üniv. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 1(1):23-30.
O’shea, E. (1999). Factors contributing to medication errors: a literature
review. Journal of Clinical Nursing, 8: 496-504 Özkan, S., Kocaman, G., Öztürk, C. (2008). Pediatrik ilaç uygulama
hatalarının sıklığı, tipleri, nedenleri ve önleme girişimleri: Literatür
incelemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Elektronik Dergisi, 1(1): 51-65.
Suzuki, K., Ohida, T., Kaneita, Y., Yokoyama, E., Uchiyama, M.
(2005). Daytime sleepiness, sleep habits and occupational accidents
among hospital nurses. J Adv Nurs., 52(4): 445-53.
Şalk, S. (1998). GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin intravenöz
(IV) yol ile kullanılan antibiyotik grubu ilaçların hazırlanması
ve uygulanmasına yönelik bilgi düzeylerinin ve uygulamalarının
belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Genelkurmay Baş-
kanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Hemşirelik Programı, Ankara, 1-3.
Türk Dil Kurumu (TDK) (2008), Güncel Sözlük, http://www.tdk.
gov.tr/TR/SozBul, 12.10.2008.
Tosun, N., Oflaz, F., Akyüz, A., Kaya, T., Yava, A., Yıldız, D., Akbayrak,
N. (2008). Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin intörn
eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve
önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi,50: 164-171.
Ulufer, F. (1985). Hemşirelerin ağız ve kas içi yoluyla ilaç verilmesine
ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması ve uygulamadaki hatalar
ve bunların nedenlerinin belirtilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 1(3): 13-29.
Uzun, M. (1991). Hemşirelerin ven içi sıvı uygulamalarında yaptıkları
hataların ve sıklıklarının saptanması. Hemşirelik Bülteni,
1(19): 83-91.
Uzun, Ş., Arslan, F. (2008). İlaç uygulama hataları, Türkiye Klinikleri,
28: 217-223.
World Health Organization (WHO) (1995). Hemşirelikte Etkinliğe
Doğru Eylem. Ülker S (Ed) Avrupa Bölge Bürosu, Yayın No:48,
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hemşirelik
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara.
Wolf, Z. R. (1989). Medication errors and nursing responsibility.
Holist Nurs Pract., Nov 4(1): 8-17.
Wolf, Z. R., Goldrick, T., Flynn, E. R., Warwick, F. (1996). Factors
associated with a perceived harmful outcome from medication errors
a pilot study. The Journal of Continuing Education in Nursing,
27(2): 65-72.
Wolf, Z. R., Hicks, R., Serembus, J. F. (2006). Characteristics of
medication errors made by students during the administration phase:
A descriptive study. J Prof Nurs., 22(1): 39-51.
Yaraş, G. (2007). Hemşirelik öğrencilerinin ilaç dozu hesaplama becerilerinin
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik
Programı, Sivas, 14-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com