You are here

Kars’ta Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Düzeylerinin Geliştirilmesi

Improving the Assertiveness Levels of Nurses Working in Kars

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: This study aimed to determine the effects of the assertiveness education on the assertiveness level of nurses working in Kars. The study was carried out in health institutions in Kars between July 2006 and April 2007. Method: The study, practiced as pre-test-post-test design, considered 156 nurses working in different health institutions in Kars. Study sample consisted of 103 nurses who were available and accepted to attend at the study. A structured assertiveness education, 2 hrs per week, was given to the sample for 3 weeks. All attendants filled out a demographic questionnaire and Rathus Assertiveness Inventory at the beginning of the study, and Rathus Assertiveness Inventory were applied again at the end of the implementation, and at the 1 st and 3 rd months. Results: Significant differences could be detected among pre- and post-education, and first and second follow-up mean Rathus Assertiveness Inventory scores of the nurses. Conclusion: It was thought that the practiced assertiveness education program contributed to the assertiveness levels of nurses.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada Kars’ta çalışan hemşirelerin atılganlık düzeyi üzerine atılganlık eğitiminin etkisini belirlemek amaçlandı. Araştırma Kars ili sağlık kuruluşlarında Haziran 2006- Nisan 2007 tarihleri arasında yapıldı. Yöntem: Ön-test son-test düzeninde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Kars’ta çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 156 hemşire; örneklemini ise ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 103 hemşire oluşturmuştur. Olgulara haftada 2 saat olmak üzere 3 hafta yapılandırılmış atılganlık eğitimi uygulandı. Katılımcılara uygulamanın başında tanıtıcı anket formu ve Rathus Atılganlık Envanteri, uygulamanın sonunda, 1. ayda ve 3. ayda Rathus Atılganlık Envanteri uygulamaları tekrarlandı. Bulgular: Hemşirelerin eğitim öncesi, eğitim sonrası, birinci izlem ve ikinci izlem Rathus Atılganlık Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Sonuç: Araştırma sonucunda uygulanan atılganlık eğitimi programının hemşirelerin atılganlık düzeylerine katkı sağladığı düşünülmektedir.
120-127

REFERENCES

References: 

Adana, F. (2006). Lise öğrencilerinin atılganlık düzeyi ve benlik
kavramı üzerine atılganlık eğitiminin etkisi. İ.Ü. Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,56.
Akın, M., Tuna, A., Tuna, H. (2001). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet içi eğitime katılan
hemşirelik personelinin atılganlık düzeylerinin araştırılması. I. Uluslararası,
V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir.
Ayaz, Ş. (2002). Hemşirelerin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin
belirlenmesi. Yükseklisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Barker, P. (1990).Breaking The Shell. Nursing Times, 46(86).
Batmaz, M., Buzlu, S., Kutlu, Y., Pektekin, Ç. (2003). İ.Ü. Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı son sınıf öğ-
rencilerinin atılganlık düzeyi ve benlik saygısının araştırılması.
Hemşirelik Bülteni, 11(43-44): 173-183.
Bozkurt, E. Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin
Geliştirilmesi. www.http://yayim.meb. gov.tr. (14.06.2007)
Briggs, K. (1986). Speak Your Mind. Nursing Times, 82: 26.
Burnard, P. (1992). Assertiveness: Part (I): Assertiveness and Nursing.
Nursing Times, 88: 22.
Buzlu, S. (1999). Hemşirelerde girişkenlik hakları ve beden dili.
Hemşirelik Bülteni, 11(43-44):339-344.
Buzlu, S., Bilgin, H. (2001). Hemşirelik öğrencilerinde girişkenlik
eğitiminin değerlendirilmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik
Eğitimi Kongresi, Nevşehir.
Çulha, M., Dereli, A. A. (1987).Atılganlık eğitimi programı. Psikoloji
Dergisi. 6(21):124-127.
Gerry, E. M. (1989). An investigation into the assertive behaviour
of trained nurses in general hospital settings. Journal of Advanced
Nursing, 14:12.
Johnson, B. S. (1999). Adaptation and growth. psychiatric-mental
health nursing, 4th Edition. Plenum Press, New York.
Kang, M. J, Lee, H.(2006).The effect of assertiveness training on
communication related factors and personnel turnover rate among
hospital nurses. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 36(5):681-90.
Kutlu, Y. (2009). Bir grup öğrenci hemşirede atılganlık eğitiminin
etkinliği. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,
2(3): 3-11.
Lee, S, Crockett, M. S. (1994). Effect of assertiveness training on
levels of stress and assertiveness experienced by nurses in Taiwan,
Republic of China. Issues Ment Health Nurs. 15(4): 419-32.
Lin, Y., Wu, M., Yang, C., Chen, T., Hsu, C., Chang, Y.,Lin, Y. R,
Shiah, I. S, Chang, Y. C, Lai, T. J, Wang, K. Y, Chou, K. R. (2004)
Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical
students’ assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication
satisfaction. Nurse Educ Today. 24(8): 656-65.
Morgan, B., Leung, P. (1980). Effects of assertion training on acceptance
of disability by physically disabled university. Journal of
Counseling Psychology, 27(2): 209-21.
Nota, L, Soresi, S.(2003). An assertiveness training program for
ındecisive students attending an Italıan University. The career Development
Ouarterly, 51: 322-334.
Seo, J. M, Ahn, S, Byun, E. K, Kim C. K. (2007). Social skills training
as nursing intervention to improve the social skills and selfesteem
of inpatients with chronic schizophrenia. Arch Psychiatr
Nurs. 21(6): 317-26.
Sorias, O. (1986). Sosyal beceriler ve değerlendirme yöntemleri,
Psikoloji Dergisi. 5(20): 25-26.
Shımızu, T, Mızoue, T, Kubota, S, Mıhsıma, N, Nagata, S. (2003).
Relationship between burnout and communication skill training
among Japanase Hospital Nurses: A pilot Study. Journal of Occupational
Health, 45; 185-190.
Üstün, B. (1995). Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Ankara.
Üstün, B., Akgün, E., Partlak, N. (2005). Hemşirelikte iletişim becerileri
öğretimi. Okullar Yayınevi, İzmir.
Voltan, N. (1980). Rathus Atılganlık Envanteri geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Psikoloji Dergisi, 10:23-25.
Voltan, N. (1990). Grupla atılganlık eğitiminin bireylerin atılganlık
düzeyine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Ankara.
Yamagıshı, M., Kobayashı, T., Kobayashı, T., Nagamı, M., Shı-
mazu, A., Kageyama, T. (2007). Effect of web-based assertion training
for stress management of Japanese nurses. Journal of Nursing
Management, 15: 603–607.
Yılmaz, S. (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik
saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki. Yükseklisans Tezi, Atatürk
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com