You are here

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çocuk Bakımı ile İlgili Karşılaştıkları Sorunların ve Sorun Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi

0-6 Age Group of Child Care Related to the Problems Faced by Mothers Who Have Children of Employees and The Study of Problem Solving Approaches

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study of 0-6 year old children of working mothers faced with problem-solving methods as a descriptive analysis was performed in order. Methods: The study sample, Training and Research Hospital Pediatric ward mothers in the day shift nurses working in 94 primary and secondary schools working with children aged 0-6 years, the 106 teacherscreated mothers. In line with literature data, developed by researcher and consisted of 35 questions using a questionnaire assessing toplandı. Verilerin number, percentage and chi-square tests were used. Results: 56%of mothers aged 31-40, 95.5%of married, 73.5% of graduates of the nurses, 47% and 53% were teachers. 89.5% of mothers ‘response to what i absence of the mother of the children, 26.0%i in response to their child’s crying, %45.0’i showed petulance expressed as a reaction to their children they were. 72.5% of the feeling of guilt due to the work, 91.5% of cope with guilt for the “I create opportunities for children to spend time with me, “he revealed. Mothers, 64.5% of the children remain separated from their jobs because they were thought not affect communication. Conclusion: 0-6 age group of mothers of children lack the various responses they gave, the mother- child communication are affected, the mothers of the majority to work because of the guilt feeling is that the problem cope with various methods applied were found.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilişkili karşılaştıkları sorun çözme yöntemlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evrenini 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan anneler, örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen, 200 anne oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen ve 35 sorudan oluşan soru formu kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki- kare testleri kullanıldı. Bulgular: Annelerin %56‘sının 31-40 yaşları arasında, %95.5’inin evli, %73.5’inin lisans mezunu, %47’sinin hemşire, %53’ünün öğretmen olduğu saptandı. Annelerin %89.5’i çocuklarının anne yokluğuna tepki verdiklerini; %26.0’ı çocuklarının tepki olarak ağladığı, %45.0’ı çocuklarının tepki olarak hırçınlık gösterdiğini ifade ettikleri saptandı. %72.5’inin ise çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapıldığı; %91.5’inin suçluluk duygusuyla başa çıkabilmek için “çocuğumla zaman geçirmek için fırsatlar yaratırım” dediği saptandı. Annelerin %64.5’inin ise çocuklarından iş sebebiyle ayrı kalmalarının iletişimlerini etkilemediklerini düşündükleri saptandı. Sonuç: 0-6 yaş grubu çocukların anne yokluğuna çeşitli tepkiler verdikleri, anne- çocuk iletişiminin etkilendiği; annelerin ise büyük çoğunluğunun çalışmaktan dolayı suçluluk duygusuna kapılarak bu sorunla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler uyguladıkları görüldü.

REFERENCES

References: 

Aktaş, Y. (2004). Çalışan anne ve çocuğu. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim
Dalı, Ankara.
Booth, L. (2002). There are people who just want to make us working
mums feel guity. New Statesman, 131(4581):63.
Cloud, H., Townsend, J. (2001). Anne faktörü. Sistem Yayıncılık,
İstanbul.
Ertuğrul, H (2002).Çocuk Eğitiminde Yeni Teknikler. Timaş Yayınları,
Ankara.
Gander, M., Gardiner, H. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi. İmge
Kitapevi, Ankara, 150-169.
Gordon, T. (1970). Parent Effectiveness Training. Peter H. Wyden
Publication, New York.
Gözübüyük, M. (2010). Anaokulunda çocuğu olan çalısan ve çalısmayan
annelerđen rol memnuniyetine göre depresyon ve kaygı belirtileri
düzeylerinin karsılastırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Graham, C. (2000). Women’s two roles: Parental Status, Social Support
and Marital. Greenwood Publication, USA.
Greenstein Theodore, N. (1993). Maternal employment and cild behavioral
outcomes. Psychology Journal of Family Issues, 14(3): 32.
Jeckins, A. (1990). Referential behavior in children and mothers.
Alpha Academic Firt Language, 231-242.
Kutlu, L., Batmaz, M., Bozkurt, G., Gençtürk, N., Gül, A. (2007).
Annelere çocukluklarında uygulanan ceza yöntemleri ile çocuklarına
uyguladıkları ceza yöntemleri arasındaki ilişki. Anatolian Journal
of Psychiatry, 8: 22-29.
Öncü, Ç. E., Özbay, E. (2005). Okul Öncesi Çocuklar İçin Oyun. Kök
Yayıncılık, Ankara.
Özyürek, A., Şahin, F. (2005). 5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin
tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
25(2):19-34.
Pektuna, S. K. (2007). Çalışan Anne ve Çocuk: Anne İş’te. Boyut
Yayın Grubu, İstanbul.
Yavuzer, H. (1999). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Yavuzer, H. (2007). Ana– Baba ve Çocuk. 19. basım, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 28, 50-52, 60, 61, 177-180.
Yeşilyaprak, B. (2007). Çalışan Anne ve Çocuk: Siz Başrolü Seçtiniz.
Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com