You are here

Gebelerin Bulantı Kusma ile Baş Etme Yöntemleri

The Pregnant Women Methods in order to Cope with Nausea-Vomiting

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The research was conducted in order to determine the methods used by the pregnant women in order to cope with nausea-vomiting (NV). Methods: The research was performed at the delivery policlinics of Vehbi Şahap Obstetrics and Children Illnesses Hospital of Ministry of Health, Aksaray Province. Those pregnant who were aged between 15 and 49, had a NV complaint and came to the hospital between the 1st of January and 30th June, 2010 were included in the study. A total of 195 pregnant were included in the study who met the inclusion criteria. A questionnaire form designed by the researchers that addressed personal information about the participants and Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea Scale that uncovered severity of NV with 3 questions were used. Results: It was found out that 69.2 %had mild NV whereas 30.8 %had moderate/severe NV. 82.6 %of the women said that smell of food worsened NV and 41 %debility and tiredness. In order to cope with NV, women reported that they got fresh air (59 %), slept (45.1 %), rested (43.6 %), ate less more frequently (38.7 %) or used medicine (14.4 %). Conclusion: As a result of the research, it was found out that the pregnant women had mild to moderate NV more, debility and tiredness increased the complaint and therefore preferred to stay in the open air and to rest in order to cope with NV.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışma gebelerin gebelikte görülen bulantı-kusma (BK) ile baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma Aksaray ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Vehbi Şahap Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin kadın doğum polikliniklerinde yürütüldü. Çalışmaya 01 Ocak 2010-30 Haziran 2010 tarihleri arasında polikliniklere bulantı kusma şikayeti ile gelen 15-49 yaş grubu gebeler dahil edildi. Çalışma döneminde kriterlere uyan toplam 195 gebe değerlendirmeye alındı. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından oluşturulan Katılımcı Bilgi Formu ile bulantı kusma şiddetini değerlendiren 3 sorulu “Gebeliğe Özgü Bulantı Kusma Değerlendirme Skalası (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea-PUGE) kullanıldı. Bulgular: Gebelerin %69.2’sinin hafif, %30.8’inin orta/ağır düzeyde bulantı ve kusmasının olduğu saptandı. Gebelerin %82.6’sı yemek kokularının, %41’i halsizlik ve yorgunluğun BK’yı artırdığını ifade etti BK’yı hafifletmek için kullanılan yöntemler arasında en fazla (%59) açık havaya çıkmak, (%45.1) uyumak, (%43.6) istirahat etmek, (%38.7) az ve sık yemek yemek ve (%14.4) ilaç kullanmak bildirildi. Sonuç: Araştırma sonucunda gebelerin bulantı kusma şikayetinin hafif ve orta şiddette olduğu, yemek kokularının, halsizlik ve yorgunluğun yakınmayı artırdığı bu nedenle BK ile baş etmek için açık havaya çıkmayı ve istirahat etmeyi tercih ettikleri saptandı.

REFERENCES

References: 

(ACOG) Practice Bulletin (2004). Nausea and vomiting of pregnancy.
ACOG Practice Bulletin, 103(4): 803-815.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.
8. basım, Pegem Yayıncılık, Ankara, 67-77.
Cevrioğlu, A. S., Kocak, İ. (2004). Hiperemezis Gravidarum: Tanı
ve tedavide güncel yaklaşımlar. TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim
Dergisi, 8: 203-210.
Davis, M. (2004). Nausea and vomiting of pregnancy: An evidencebased
review. J Perinat Neonatal Nurs, 18(4): 312-28.
Ege, E., Eryılmaz, G. (2000). Erken gebelik dönemi bulantı ve kusması
olan gebelerin günlük yaşam aktivitelerinin etkilenme durumunun
incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 3(1): 1-9.
Goodwin, T. M. (2002). Nausea and vomiting of pregnancy: An obstetric
syndrome. American Journal of Obstetrics and Gynecology,
185(5): 184-189.
İsbir, G. G., Mete, S. (2009). Gebelikte bulantı ve kusmayı hafifletmek
için kadınların başvurduğu yollar. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri
Kış Kongresi Kitabı, Bursa, 441.
Källén, B., Lundberg, G., Aberg, A. (2003). Relationship between
vitamin use, smoking, and nausea and vomiting of pregnancy. Acta
Obstet Gynecol Scand, 82(10): 916-20.
King, T. L., Murphy, P. A. (2009). Evidence-based approaches to
managing nausea and vomiting in early pregnancy. J Midwifery
Womens Health, 6: 430-44.
Koren, G., Piwko, C., Ahn, E. (2005). Validation studies of the Pregnancy
Unique-Quantification of Emesis (PUQE) scores. Journal of
Obstetrics and Gynaecology, 25(3): 241-244.
Köken, G. ve ark. (2009). Erken gebelikte bulantı ve kusmaya etki
eden faktörler. TJOD Derg, 6: 92-96.
Lacasse, A., Rey, E., Ferreira, E., Morin, C., Bérard, A. (2009). Epidemiology
of nausea and vomiting of pregnancy: Prevalence, severity,
determinants, and the importance of race/ethnicity. BMC
Pregnancy and Childbirth, 9: 26.
Lacasse, A., Rey, E., Ferreira, E., Morin, C., Bérard, A. (2008). Nausea
and vomiting of pregnancy: What about quality of life? BJOG,
115: 1484-1493.
Lane, C. A. (2007). Nausea and vomiting of pregnancy: A tailored
approach to treatment. Clinical Obstetrics and Gynecology, 50(1):
100-111.
Mete, S., Karataş, T., Yekenkunru, I. D., Mutlugüneş, E. (2009). Bulantı
ve kusma gebe kadını nasıl etkiler? 9. Uludağ Jinekoloji ve
Obstetri Kış Kongresi Kitabı, Bursa, 454.
Sucu, M. ve ark. (2009). Gebelikte bulantı-kusması olan hastaların
hastaneye yatış endikasyonlarının değerlendirilmesinde PUQE
(pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) testinin
yeri. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 19(6): 317-21.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com