You are here

İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesinde İstendik Davranış Geliştirmeye Yönelik Fenomenolojik Yaklaşımla Yapılan Bireysel Danışmanlığın ve Grup Eğitiminin Etkisi

The Effect of Grouped Education Method and Individual Counselling Method Using Phenomenological Approach Intended to Develop Optional Behaviour in Prevention of Urinary Tract Infection

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

AMS Codes:

Abstract (2. Language): 
Aim: The effect of grouped education and individual counseling intended to prevention of UTI was examined in primary school students with hygienic habits predisposing UTI. Method: 32 students with no UTI according to urine culture were divided into two groups as 16 for each and then underwent a grouped education or counseling period for 3 months. Urine culture was performed three times with one month intervals for each student. After three months period a questionnaire about toilet hygiene and signs and symptoms of UTI was applied to the students. Data were analyzed by Chi-square, Fisher Exact and Wilcoxon Signed Rank tests. Results: After 3 months the mean hygienic application scores of students in individual counseling groups were found to be higher than of students in grouped education. UTI was developed in the second month after counseling and education for 6,25% (n=1) of the students. The others fi ndings expressed no difference between our two groups. As a result, individual counseling was found to be more effective than grouped education in redound the hygienic applications, but there was no difference between grouped education and individual counseling in preventing UTI. Conclusion: Primary school students who had hygienic habits predisposing to UTI, should be educated using grouped education or given individual counseling.
Abstract (Original Language): 
Amaç: İdrar yolu enfeksiyonuna (İYE) zemin hazırlayan hijyenik alışkanlıklara sahip ilköğretim çağı çocuklarında İYE’nu önlemeye yönelik grup eğitiminin ve bireysel danışmanlığın etkisi incelendi. Yöntem: Niteliksel ve yarı-deneysel türdeki bu çalışmada, idrar kültürü sonuçlarına göre İYE olmayan, ancak buna zemin hazırlayan hijyenik alışkanlıkları olan 32 öğrenciden 16’sı grup eğitimine, 16’sı bireysel danışmanlık grubuna alınarak 3 ay süreyle eğitim ve danışmanlık verildi. Bir ay ara ile üç kez idrar kültürü yapıldı. Üç ay sonra öğrencinin tuvalet hijyeni ve idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ile ilgili bir anket formu uygulandı. Verilerin analizinde ki-kare, Fisher Exact ve Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı. Bulgular: Eğitimden üç ay sonra, her iki gruptaki öğrencilerin idrar yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları puan ortalamaları arasında bir fark bulunmadı, ancak bireysel danışmanlık alan öğrencilerin hijyenik uygulama puan ortalaması grup eğitimi alan öğrencilere oranla daha yüksek bulundu. Hijyenik uygulama konusunda davranış kazandırmada, bireysel danışmanlığın grup eğitimine göre daha etkili olduğu, ancak İYE’nu önlemede bireysel danışmanlık ve grup eğitimi arasında fark olmadığı saptandı. Sonuç:İYE’nuna zemin hazırlayan hijyenik alışkanlıklara sahip ilköğretim çağındaki çocuklar İYE’larının önlenmesi konusunda grup eğitimi kullanı- larak eğitilmeli veya bireysel danışmanlık verilmelidir

REFERENCES

References: 

Akşit, F., Akgün, Y., Kiraz, N. (1991). Mikrobiyolojinin tarihçesi
ve kapsamı. Mikrobiyoloji Ders Kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2-11, 490.
Baltaş, A. (2008). Ustadan Mentor’a, Activeline, Activeline. 4(42):
36.
Bandura, A. (2000). Health Promotion from the Perspective of Social Cognitive Theory, Psychology & Health, 13:4: 623-649.
Barnes, P. M., Maddocks, A. (2002). Standarts in school toilets – a
questionnaire survey. Journal of Public Health Medicine, 24: 85-
87.
Beech, I. (1999). Bracketing in phenomenological research. Nurse
Researcher, Health&Medical Complete, 6(3): 35.
Behrman, R. E., Kliegman, R. M., Jenson, H. B. (2008). Çocuklarda
idrar yolu enfeksiyonu. Akçay, T. (Ed.). Nelson Pediatri. İstanbul
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1808-1815.
Butter, T. (2001). Theories and Models: What’s The Big Deal?,
Principles of Health Education and Health Promotion. 3. basım,
Wads Worth/ Thomson Learning, Belmand, 234-253.
Chen, H. S., Chiou, C. J., Sheu, J. J. (2000). Postponed bladder
emptying among elemetary school students. Journal of Nursing
Scholarship, 32(2): 161.
Çağlayaner, H., Gönenli, H. (1998). Etkin eğitim açısından okul
sağlığı. Aile Hekimliği Dergisi, 2(1): 31-39.
Dirican, R., Bilgel, N. (1993). Kişisel Sağlığı Koruma Önlemleri. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 493-501.
Düzova, A., Saatçi, Ü. (1999). İdrar yolu enfeksiyonu. Katkı Pediatri Dergisi, 20(3): 329-345.
Emiroğlu, N. O. (2002). Niteliksel Araştırma Tasarımları; Hemşirelikte Araştırma İlke, Süreç ve Yöntemleri. Erefe, İ. (Ed.). HEMARGE Yayınları, İstanbul, 103-111.
ESPU (2006). course on “Surgry for the incontinent child and bowel problems”. Antalya, 59-60.
Giorgi, A. P. (2002). Diffi culties encountered in the application of
the phenomenological method in the social sciences. Analise Psicologics, 3(24): 363-361.
Güler, G., Kubilay, G. (2004). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin
fi ziksel bakım sorunlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi, 26 (2): 60- 65.
Güler, G., Kubilay, G. (2005). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin
fi ziksel bakım sorunlarının çözümlenmesinde toplum sağlığı hem-
şiresinin etkinliği. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek
Okulu Dergisi,1:15-23.
Gülsün, S., Göktaş, P. (2004). Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında saptanan risk faktörleri. Dicle Tıp Dergisi, 31(4): 10-16.
Hellerstein, S. (1995). Urinary tract infections. Alon, U. S. (Ed.).
The Pediatric Clinics of North America. W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 42(6): 1433-1457.
Koch, T. (1999). An interpretive research process: Revisiting phenomenological and hermeneutical approaches. Nurse Researche,
Health&MedicalComplete, 6(3): 20.
Leblebicioğlu, H. (2004). Üriner sistem infeksiyonları. Current İnfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavi. Cilt:1. Adana: Nobel Tıp Kitabevi, 220-230.
Lundblad, B., Berg, M., Hellström, A. L. (2005). Perceptions of
school toilet as a cause for irregular toilet habits among schoolchildren aged 6 to 16 years. Journal of School Health, 75(4): 125-128.
Lundblad, B., Berg, M., Hellström, A. L. (2007). Experiences of
children treating functional bladder disturbances on schooldays.
Journal of Pediatric Urology, 3: 189-193.
Mazzola, B. L., Von Vigier, R. O., Marchand, S., Tönz, M., Biachhetti, M. G. (2003). Behavioral and abnormalities linked with recurrent
urinary tract infections in girls. Journal of Nephrology 16(1): 188-8.
Nijman, R. J. ve ark. (2002). Committe 10A. Conservative management of urinary incontinence in childhood. Abrams, P., Cardozo,
L., Khoury, S., Wein, A.. (Eds.). Incontinence. 515-51. http://www.
icsoffi ce.org/Publications/ICI_2/chapters/ Chap10A.pdf (Erişim
Tarihi: 21.09.2009).
Price, J. H., Telljohann, S. K., King, K. A. (1999). School
Nurses’perceptions of and experience with school health research.
J Sch Health, 69(2): 58-62.
Rhodes, C., Beneicke, S. (2002). Coaching, mentoring and peernetworking: Challenges for the management of teacher professional development in schools. Journal of IN-Service Education,
28(2): 297-309.
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan
Uygulamaya. Spot Matbacılık, Ankara, 215-237.
Sickbert-Bennett, E. F. ve ark. (2005). Comparative effi cacy of
hand hygiene agents in the reduction of bacteria and viruses. American Journal of Infection Control, 33(2): 67-77. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (1998). Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. editörler. Biyoistatistik. 8. baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 76-156.
Temel, F. ve ark. (2006). Altındağ ilçesindeki bir ilköğretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapı kollarının sürüntü örneklerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 48: 70-74.
Vernon, S., Lundblad, B., Hellstrom, A. L. (2003). Children’s experiences of school toilets present a risk to their physical and psychological health. Child: Care, Health &Develpoment, 29(1): 47-53.
Whiting, L. (2001). Analysis of phenomenological data: Personal
refl ections on Giorgi’s method. Nurse Researcher, Health & Medical Complete, 9(2): 60.
Wong D, Hockenberry-Eaton M, Wilson, D., Winkelstein, M.,
Schwartz, P. (1997). Health promotion of the school-age child and
family. In MJ Hockenberry. D Wilson (Eds.), Wong’s essentials
of pediatric nursing. Sixth Edition, Mosby Company, St. LouisMissouri. 698-801.
Wong, D. L. ve ark. (2003). Wong’s Nursing Care of Infants and
Children. 7. basım., Missouri Mossby company, St. Louis, 1260.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri. 6. basım, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com