You are here

TÜRKİYE'DE RADYO-TELEVİZYON REJİMİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
1961 Anayasası'nm 121. maddesinin, 1488 sayılı kanunla değişmeden önce, 1. fıkrasındaki «radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde, kanunla düzenlenir.» şeklindeki hüküm ile bu alanda bir tekel tesis ettiği genellikle kabul edil* mekte idi. Ancak bu maddenin öngördüğü özerk kamu tüzel kişiliğinin kurulmasına kadar, Türkiye Radyoları bir süre Basın.Ya-yın Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı kalmış, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 2 Temmuz 1963 tarih ve 265 sayılı kanunla kurulmasından sonra ise sözü geçen tekel bu bakanlıkça yürütülmüştür. 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu'nun 35 .maddesi, Türkiye'de radyo ve televizyon istasyonları kurma ve işletme hakkını Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna vermiştir. Gerçekten hu maddenin 1. fıkrasına göre, «9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişikliklerinde gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıtasiyle ses, işaret ve resim vermeye yarayan tesislerden radyodifüzyon ve televizyon tesisi niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı, yalnız Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna aittir.». Böylece özel teşebbüs tarafından radyo ve televizyo istasyonları kurulması ve işletilmesi, gerek bu madde gereğince gerekse 3222 sayılı Telsiz Kanunumun hükümleri karşısında hukuken olanaksızdır. 3222 sayılı kanunun 2. maddesinde belirtilen ders aracı niteliğindeki radyo ve televizyon yayınlarını ise Kurum ile Milli Eğitim Bakanlığı birlikte düzenleyeceklerdir (TRT Kanunu 35. m. 2. f.).