You are here

HALKIN BİR KISMINI AŞAĞILAYACAK VE İNSAN ONURUNU ZEDELEYECEK ŞEKİLDE TAHKİR ETME CÜRMÜ (TCK m.312/3)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Kendine özgü bir hakaret suçu niteliğinde olan "Halkın bir kısmını tahkir etme" cürmü hukukumuza 6.2.2002 gün ve 4744 sayılı Yasanın 2. maddesi ile girmiştir. TCK m.312/3'e göre, "Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir eden kimseye ... birinci fıkradaki ceza verilir". Aynı maddenin 4. fıkrasında ise, TCK m.311/2'ye yollama yapılmak suretiyle cezanın hangi hallerde ve nasıl artırılacağı gösterilmiştir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu 2001 Tasarısının 294/3. maddesinden aynen 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aktarılmıştır. Böylece, Türk Ceza Yasasının 312. maddesinde nitelikleri itibariyle birbirine yakın dört ayrı cürüm yer almış olmaktadır: 1- Bir cürmün övülmesi veya iyi görüldüğünün söylenmesi, 2- Kişileri yasalara uymamaya tahrik etme, 3- Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen (açıkça) tahrik etme ve 4- Halkın bir kısmını aşağılayacak ve insan onurunu zedeleyecek biçimde tahkir etme.
FULL TEXT (PDF): 
209-261

REFERENCES

References: 

Artuk, Emin/Gökçen, Ahmet/ Yenidünya, Caner; Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4.Bası, Ankara 2003.
Artuk, Emin/Gökçen, Ahmet/ Yenidünya. Caner; Ceza Hukuku Genel Hükümler, I, Ankara 2002.
Bayrcûatar, Koksal, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, İstanbul 1977.
Centel, Nur/Zafer, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2003.
Centel, Nur; Türk Ceza Hukukuna Giriş. 2.Bası. İstanbul 2002.
Centel, Nur; Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2002.
Cihan, Erol "Sosyal Sınıfları Düşmanlığa Tahrik Suçu (TCK m.312)". İHFM XL, 1-4, İstanbul 1974, 97-130.
Cihan, Erol; 9 Ceza Hukukunda Propaganda Kavramı", CHKD (Ceza Hukuku Kriminoloji Dergisi) I. 1 istanbul 1978. 9-18.
Çağlayan. Muhtar; En Son Değişiklikleri İle Birlikte Gerekçeli Açıklamalı ve İçtihadı Türk Ceza Kanunu, II, 3.Bası, Ankara (tarihsiz).
Çakmut Yenerer, Özlem: "Ceza Hukukunda Propaganda ve Düşünce Özgürlüğü", Prof.Dr.Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999. 135-188.
Daragenli, Vesile Sonay; 'Tehlike Suçlan", Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, 163-188.
Devellioğlu, Ferit; Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1986.
Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, üh 12.Bası, İstanbul 1997.
Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, II, lO.Bası, İstanbul 1994.
Dönmezer, Sulhi/Yenisey, Feridun; Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu ve 1997 Tasarısı, Gerekçeler, İstanbul 1998.
Dönmezer, Sulhi; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16.Bası, İstanbul 2001.
Dönmezer, Sulhi; Basın ve Hukuku, İstanbul 1976. Dönmezer, Sulhi, Toplumbilim, İstanbul 1994.
Erem, Faruk/Danışman, Ahmet/Artuk, Mehmet Emin; Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1997.
Erman Sahir/Özek, Çetin; Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1994.
Erman. Sahir/Özek, Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat. İstanbul 2000.
Erman, Sahir; Hakaret ve Sövme Suçları, İstanbul 1989.
Erman, Sahir; Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif Suçu, İBDXXV, İstanbul 1951, 276-286.
Erman, Sahir; "Türkiye'de Kitle İletişim Özgürlüğü", Prof.Dr.Salhir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, 13-25.
Gökçen, Ahmet; Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü (TCK m.312/2), Liberal Düşünce Topluluğu. Ankara 2001.
İçel, Kayıhan / Sokullu Akıncı, Füsun/Unver, Yener/Erman, Barış/ Sınar, Hasan; Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza Hukuku, İstanbul 2000.
İçel, Kayıhan; Kitle Haberleşme Hukuku. İstanbul 1985.
Keskin, Serap; İstanbul (8). Asliye Ceza mahkemesi Hakimliğine, 2002/598 Talimat sayılı Dosyaya ilişkin olarak verilen Bilirkişi Raporu.
Kılıçoğlu; Ahmet; Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılarda Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982.
Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi (Sabah)V.
Önder, Ayhan; Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul 1994.
Önder, Ayhan; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 1994.
Özek, Çetin; Devlete Karşı Suçlar, İstanbul 1976.

Özek. Çetin; Türkiyede Laiklik, İstanbul 1962
Özek, Çetin; Türk Basın Hukuku, İstanbul 1978.
Polatcan, İsmet; Memur ve Resmi Heyetlere Karşı Hakaret ve Sövme Cürümleri, İstanbul 1983.
Rudolphi, Hans-Joachim; Rudolphi/Horn/Günther/Samson, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, Band 2, 2.Bası, Neuwied-Kriftel-Berlin, (tarihsiz).
Savaş, Vural/Mollamahmutoğlu, Sadüc Tür Ceza Kanununun Yorumu IV, Ankara 1995.
Schönke, Adolf/Schröder, Horst; Strafgesetzbuch, Kommentar, 24.Bası, München 1991.
Senkeri, Tank; Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri, İstanbul 1996.
Taşdemir, Kubilay /Özkepir, Ramazan. Son Değişikliklerle İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ankara 1999.
Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan; Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, İzmir 2000.
Tosun, Öztekin; "Basın Suçu ve Teşebbüs Sorunu", İHFM. Doğumunun lOO.Yıhnda Atatürk'e Armağan, C.XLV-XLVII. S. 1-4. İstanbul 1982, 261-265.
Tröndle, Herbert/Fischer, Thomas: Strafgeseztbuch und Nebengesetze, 50.Bası, München 2001.
Yazıcıoğfu, R.Yılmaz; "Haber Verme Hakkının, Hakaret Suçlan Bakımından Sınırları". Prof.Dr.Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, 667-678.
Yenisey, Feridun/Özel, Cevat; İçtihadı Basın Mevzuatı, İstanbul 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com