You are here

TÜRK CEZA YASASI'NDA TERK SUÇU (TCK m.97)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Terk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının özel hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlâli başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenmiştir, Türk Ceza Yasası'mn "ter/c" başlığım taşıyan 97.maddesine göre, "(l)Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. /(2)Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunurf\ Tarihin eski dönemlerinde bazı devletlerde, örneğin Eski Yunan ve Roma'da, çocuğun terkinin suç sayılmadığı ve bu fiili işleyenlerin cezalandırılmadığı, hatta aile reisinin, idare ettiği grubun içinden istediği kişiyi çıkartarak çocukları üzerinde de tasarruf etme yetkisine sahip bulunduğu o günün kaynaklarından bugüne aktarılmaktadır. Uzun zaman süreci içinde terk suçunun sadece çocuklara karşı işlenebileceğinin kabul edilirken günümüzde bu suçun mağduru kavramı genişlemiş ve çocukların yanında koruma ve gözetime muhtaç kişilerin kendi haline bırakılması durumunda da terk suçunun oluşacağı kabul edilmiştir.
49-76