You are here

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK m. 277)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Regulated in Article 277 of TCK (Criminal Code of Turkey), the offense of attempting the influence judicial bodies, expert and witness appears in the second section regulating “Offenses against the Judicial Bodies or Court”, of the fourth chapter titled “Offenses against Nation and State and Final Provisions”, of the second volume titled “Special Provisions” of Criminal Code of Turkey No. 5237. The offense in question, which presents a safeguard for judicial independence regulated in article 138 of the constitution, forms one of the most significant provisions included in the criminal code. While regulating the said offense, the law-maker has brought about substantial amendments to extend the scope of application for the article. Thus, the offense discussed in the study was approached in the light of judicial decisions and through comparison with former provisions of law.
Abstract (Original Language): 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 277. maddesinde düzenlenen yargı görevi yapanı, bilirkişiyi ve tanığı etkilemeye teşebbüs suçu, Kanun’un “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının, “Adliyeye Karşı Suçlar” ı düzenleyen ikinci bölümünde yer almaktadır. Anayasa’nın 138. maddesinde düzenlenen yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının teminatını oluşturan söz konusu suç, ceza kanununda yer alan en önemli hükümlerden birisini oluşturmaktadır. Kanun koyucu anılan suçu düzenlerken, maddenin uygulama alanını genişletecek önemli değişiklikler yapmıştır. Bu nedenle çalışmada anılan suç, yargı kararları ışığında ve eski kanun hükümleri ile karşılaştırılarak ele alınmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku
Genel Hükümler, Ankara 2009.
Artuk Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku
Özel Hükümler, Ankara 2010.
Çakmut, Özlem Yenerer, “Göçmen Kaçakçılığı Suçu”, İKÜ Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt 9 Sayı 2, Temmuz 2010.
Centel Nur, Hamide Zafer ve Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş,
İstanbul 2008.
Centel Nur, Hamide Zafer ve Özlem Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,
İstanbul 2007.
Centel, Nur ve Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008.
Centel, Nur, “Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu”, Uğur Alacakaptan’a
Armağan, İstanbul, 2008.
Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007.
Donay, Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul 2007.
Dönmezer, Sulhi ve Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II,
İstanbul 1999.
Erem, Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt 2, Ankara 1993.
Erem, Faruk, Ahmet Danışman ve Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku
Genel Hükümler, Ankara 1997.
Gündel, Ahmet, Türk Ceza Kanunu Açıklaması Cilt 4, Ankara 2009.
Hafızoğulları, Zeki ve Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
Ankara 2011.
Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008.
Hakeri, Hakan, Sorularla Ceza Hukuku, Sorularla Hukuk Dizisi 1, Ankara
2005.
İçel, Kayıhan, Füsün Sokullu - Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S.
Mahmutoğlu ve Yener Ünver, İçel Suç Teorisi, İstanbul 2000.
İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma
Hakkı, İstanbul 2005.
Koca, Mahmut ve Üzülmez, İlhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara
2009.
Kunter Nurullah, Yenisey, Feridun ve Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme Hukuku
Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2006.
Kuru, Baki, Ramazan Arslan ve Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders
Kitabı, Ankara 2011.
Malkoç, İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu,
Cilt: 2, Ankara 2008.
Meran, Necati, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, Ankara
2006.
Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.
Özbek, Veli Özer, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, ve İlker
Tepe, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010.
Özbek, Veli Özer, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, ve İlker
Tepe, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2011.
Özbek, Veli Özer, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, ve İlker
Tepe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2011.
Özgenç, İzzet, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009.
Özgenç, İzzet, “Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu”, Ceza Hukukunun
Güncel Sorunları Kolokyumu, Erzurum 2010.
Öztürk Bahri ve M. Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
Ankara 2007.
Öztürk Bahri ve M. Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik
Tedbirleri Hukuku, Ankara, 2011.
Parlar, Ali ve Muzaffer Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt 4, Ankara
2008.
Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay ve Muhammed Özekes, Medeni Usul
Hukuku, Ankara 2011.
Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre
Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye
Teşebbüs Suçu (TCK m. 277)
1145
Tezcan Durmuş, M.Ruhan Erdem ve Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza
Özel Hukuku, Ankara 2010.
Türkçe Sözlük, Dil Derneği Yayınları, Ankara 2005.
Ünver Yener ve Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2010.
Ünver Yener, Adliye Aleyhine İşlenen Suçlar, Ankara 2010.
Ünver Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer,
Ankara 2003.
Yenidünya, Ahmet Caner, İnsan Ticareti Suçu, Ankara 2007.
Yurtcan, Erdener, TCK Tasarısı İle İlgili Raporlar, TBBD, Sayı 53, Temmuz
– Ağustos 2004.
http://tdkterim.gov.tr/bts/.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com