You are here

ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİYLE ULUSLARARASI SUÇ KAVRAMI: DAR VE GENİŞ ANLAMDA ULUSLARARASI SUÇLAR VE TÜRK HUKUKU

INTERNATIONAL CRIMES WITH THE DIFFERENT ASPECTS: INTERNATIONAL CRIMES LARGO SENSU AND STRICTO SENSU AND TURKISH LAW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The development of a body of international criminal law which imposes responsibilities directly on individuals and punishes violations through international mechanisms is relatively recent. International criminal law is a body of international rules designed both to proscribe international crimes and to impose upon States the obligation to prosecute and punish at least some of those crimes. International crimes are breaches of international rules entailing the personel criminal liabilility of the individuals concerned. The sources of international crimes are customary law and treaties. These sources create international crimes. International crimes have different meanings. In our study, we are going to try to explain the different meanings of international crime in the light of the regulations in Turkish Law.
Abstract (Original Language): 
Bireylere doğrudan sorumluluk yükleyen ve ihlalleri uluslararası yargı organları vasıtasıyla cezalandıran bir hukuk dalı olarak uluslararası ceza hukukunun gelişimi nispeten yenidir. Uluslararası ceza hukuku, uluslararası suçları müeyyidelendiren ve devletlere söz konusu suçları kovuşturma ve cezalandırma yükümlülüğü getiren uluslararası kuralları içermektedir. Uluslararası suçlar, ilgili bireylerin cezai sorumluluklarını öngören uluslararası kuralların ihlalidir. Uluslararası suçların kaynakları, örf ve adet hukuku ile sözleşmelerdir. Bu kaynaklar uluslararası suçları yaratmaktadırlar. Uluslararası suçlar farklı anlamlara sahiptir. Çalışmamızda, Türk hukukundaki düzenlemelerin de ışığında uluslararsı suçları açıklamaya çalışacağız.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acer, Yücel, “Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu Kavramının Temel Unsurları:
Tanım Çalışmaları ve Yansımaları”, Uluslararası Hukuk ve Politika,
C.:I, No.:3, 2005.
Adam Roberts – Richard Guelff, Documents on the Laws of War, Third
Edition, Oxford University Pres, 2002.
Akipek, İlhan, Devletler Hukuku, 1. Kitap, 3. Bası, Ankara Tarihsiz.
Aksar, Yusuf, “The Transfer of Slobodan Milosevic to the International
Criminal Tribunal for the Former Yugovlavia (the ICTY) and the Turning Point
in International Humanitarian Law”, AÜHFD, C.:51, S.:2, 2001.
Aksar, Yusuf, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamalarına Genel
Bir Bakış”, Uluslararası Hukuk ve Politika, C.:I, No.:3.
Aksar, Yusuf, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul
Hukuku, Ankara 2003.
Alibaba, Arzu, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, AÜHFD,
C.:49, S.:1, 2000.
Alsan, Zeki Mesud, Yeni Devletler Hukuku, Milletlerarası Camianın Düzenlenmesi,
C.:II, Ankara 1951.
Alsan, Zeki Mesut, “Bir ‘Milletlerarası Ceza Divanı’ Kurulmasile İlgili Fikirler
ve Teşebbüsler”, AÜHFD, C.:8, S.:3, 1951.
Altuğ, Yılmaz – Nomer, Ergin, Devletler Hukuku, İstanbul 1977.
Arnold C. Brackman, The Other Nuremberg, The Untold Story of the
Tokyo War Crimes Trials, New York 1987.
Arslan, Esat “1915 Yılı Olaylarının Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı İşlenen
Suçlar Bakımından Değerlendirilmesi, Yeni Türk Ceza Yasası’nda Yapılan
Hatalar”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 1, No.:4, 2005.
Artuk, Mehmet Emin – Gökcen, Ahmet – Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza
Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara 2009.
Askin, Kelly D., “Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related
Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring
Obstacles”, Berkeley Journal of International Law, Vol.:21, 2003.
Aslan, M. Yasin, “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBBD, S.:79,
2008.
Aslan, M.Yasin, “Uluslararası Ceza Divanı ve Kişisel Ceza Sorumluluğu”,
TBBD, s.:73, 2007.
Aslan, M.Yasin, “Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye’ye Etkileri”,
AÜHFD, C.:56, S.:4, 2007.
Aydın, Devrim, “Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi”, AÜHFD, C.:51,
S.:4, 2002.
Bantekas, Ilias – Nash, Susan, International Criminal Law, Second
Edition, USA 2003.
Bantekas, Ilias – Nash, Susan, International Criminal Law, Third Edition
New York 2007.
Bassiouni, M. Cherif – Ferencz, Benjamin B., “The Crime Against Peace
and Aggression: From Its Origins to the ICC”, in: International Criminal Law
Law (Edited by M. Cherif Bassiouni), The Netherlands, 2008.
Bassiouni, M. Cherif “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio
Erga Omnes”, 59 Law & Contemp. Probs.1996.
Bassiouni, M. Cherif, “An Appraisal of the Growth and Developing
Trends of International Criminal Law”, Revue Internationalw de Droit Pénal, 45,
1974, .
Bassiouni, M. Cherif, “The Penal Characteristics of Conventional
International Criminal Law”, Case Western Reserve Journal of International
Law, 15, 1983.
Bassiouni, M. Cherif, International Crimes: Digest/Index of International
Instruments 1815-1985, USA 1986.
Bassiouni, M. Cherif, International Criminal Law, A Draft International
Criminal Code, the Netherlands 1980.
Bassiouni, M. Cherif, Introduction to International Criminal Law, USA
2003.
Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve Geniş
Anlamda Uluslararası Suçlar ve Türk Hukuku
263
Bassiouni, M. Sherif, “Introduction to International Humanitarian Law”,
in: International Criminal Law Law (Edited by M. Cherif Bassiouni), The
Netherlands, 2008.
Bayıllıoğlu, Uğur, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, AÜHFD,
C.:56, S.:1, 2007.
Bayraktar, Köksal, “Soykırım Suçu”, Av.Dr.Şükrü Alpaslan Armağanı,
İstanbul 2007.
Bohlander, Michael, “Uluslararası Ceza Yargısı: Yargısal Seçim, Bağımsızlık
ve Etik Sorunları – The International Criminal Judiciary: Problems of
Judicial Selection, Independence and Ethics”, Uluslararası Suçlar ve Tarih,
Ankara Kış 2007.
Boister, Neil, “Transnational Criminal Law?”, European Journal of
International Law, 14, 2003.
Brackman, Arnold C., The Other Nuremberg, The Untold Story of the
Tokyo War Crimes Trials, New York 1987.
Cardona, Alejandro Aponte, “Criminal Prosecution of International
Crimes: The Colombian Case”, International Criminal Law Review 10, 2010.
Cassese, Antonio - Acquaviva, Guid - Fan, Mary - Whiting, Alex,
International Criminal Law, Cases & Commentary, USA 2011.
Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press,
New York 2003.
Clark, Janine Natalya, “International War Crimes Tribunals and the
Challenge of Outreach”, International Criminal Law Review 9, 2009.
Clark, Roger S., “Countering Transnational and International Crime:
Defining the Agenda”, Hume Papers on Public Policy, Vol.6, Issue: 1-2, 1998.
Coria, Dino Carlos Caro, “Prosecuting International Crimes in Peru”,
International Criminal Law Review 10, 2010.
Cryer, Robert – Friman, Håkan – Robinson, Darrly – Wilmshurst,
Elizabeth, An Introduction International Criminal Law and Procedure, Fourth
Printing, New York 2007.
Cryer, Robert, “The Doctrinal Foundations of International
Criminalization”, in: International Criminal Law Law (Edited by M. Cherif
Bassiouni), The Netherlands, 2008.
Cryer, Robert, “The Foundations of International Criminalization”, in: M.
Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Vol.I, Third Edition, The
Netherlands 2008.
Cryer, Robert. “International Criminal Law”, in: International Human
Rights Law (Edited by Daniel Moeckli – Sangeeta Shah – Sandesh
Sivakumaran), Oxford University Press, New York 2010.
Çelik, Edip F., Milletlerarası Hukuk, C.:1, İstanbul 1975.
Çınar, M. Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında
Uluslararası Ceza Divanı, Çanakkale 2004.
Dalbora, José Luis Guzmán, “The Treatment of International Crimes in
Chilean Jurisprudene: A Janus Face”, International Criminal Law Review 10,
2010.
Davis, George B., “Doctor Francis Lieber’s Instructions for the
Government of Armies in the Field”, American Journal of International Law, 1,
1907.
Olgun Değirmenci (İÜHFM C. LXXI, S. 1, 264 s. 229-266, 2013)
Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yeni Türk Ceza Kanunu’na
Göre Gözden Geçirilmiş 5. Bası, Ankara 2007.
Doğan, İlyas, Devletler Hukuku, Ankara 2008.
E. Tutorow, War Crimes, War Criminals, War Crimes Trials, An
Annotated Bibliography and Source Book, Connecticut 1986.
Faruk Turhan, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Uluslararası Suçların
Cezalandırılması”, HPD, S.:3, Nisan 2005.
Hafızoğulları, Zeki, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008.
Halatçı, Ülkü, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin
Önkoşulları”, Uluslararası Hukuk ve Politika, C.:I, No.:3, 2005.
Henckaerts, Jean-Marie – Doswald-Beck, Louise, Uluslararası İnsancıl
Teamül (Örf-Adet Hukuku) Cilt I: Kurallar, Türkçeye tercüme ile düzenleme: A.
Emre Öktem – Melike Batur Yamaner – Dolunay Özbek – Bleda R. Kurtdarcan –
Mehmet Cengiz Uzun – Abdullah Kaya, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları: 66, İstanbul 2005.
Hiéramente, Mayeul, “The Myth of ‘International Crimes’: Dialectics and
International Criminal Law”, Goettingen Journal of International Law 3 (2011) 2.
http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa6.html, Erişim Tarihi: 8
Şubat 2012.
http://untreaty.un.org/ilc/reports/english/a_cn4_34.pdf, s.374, Erişim
Tarihi: 2 Şubat 2012.
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/
7_4_1996.pdf (Erişim tarihi: 16 Ocak 2012).
http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_fr.asp&nd=&lg=en,
Erişim Tarihi: 07 Şubat 2012.
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-
9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf, Erişim Tarihi: 06 Şubat 2012.
http://www.oas.org/dil/1973, Erişim Tarihi: 3 Şubat 2012.
I.I. Karpetz, “International Criminal Law and International Crimes”, 1
Touro J. Transnat’l L., 1988-1990.
Jescheck, H., “International Crime”, in: Encyclopedia of Public
International Law (ed. Rudolf Bernhardt), Vol. II, 1992.
Joao Marcello De Araojo, “International Crime in Brazilian Domestic
Law”, 1 Touro J. Transnat'l L., 1988-1990.
Karakehya, Hakan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk”,
AÜHFD, C.:57, S.:2, 2008, s.135 vd.; Devrim Aydın, “Uluslararası Ceza
Hukukunun Gelişimi”, AÜHFD, C.:51, S.:4, 2002.
Kenan, Joseph Berry – Brown, Brendan Francis, Crimes Against
International Law, Washington D.C.1950.
Keohane, Robert O. – Nye Jr., Joseph S. (Eds.), Transnational Relations
and World Politics, Cambridge, Harward University Press, 1972.
Kılıç, Ali Şahin, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Devletlerin Egemenliği
Üzerine Ulusal Egemenlik Odaklı Bir İnceleme”, AÜHFD, C.:58, S.:3.
Klamberg, Mark, “International Criminal Law in Swedish Courts: The
Principle of Legality in the Arklöv Case”, International Criminal Law Review 10,
2010.
Koca, Mahmut – Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2010.
Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve Geniş
Anlamda Uluslararası Suçlar ve Türk Hukuku
265
Koca, Mahmut – Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2010.
Kocaoğlu, Sinan, “Evrensel Yetki”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.:60,
2005.
Köchler, Hans, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?”, (Çevirenler:
Funda Keskin – Erdem Denk), İstanbul 2005.
Kreß, Claus – Holtzendorff, Leonie von, (Çev.: Ozan Erözden), “Saldırganlık
Suçunda Kampala Uzlaşması”, Küresel Bakış, Y.:1, C.:1, S.:1, Temmuz
2011.
Kriangsak Kittichaisanee, International Criminal Law, Oxford University
Press, New York 2001.
Kyriakakis, Joanna, “Australian Prosecution of Corporations for
International Crimes”, 5 J. Int'l Crim. Just., 2007.
Mahnoush H. Arsanjani, “The Rome Statute of the International Criminal
Court”, The American Journal of International Law, Vol.:93, No.:1, Jan. 1999.
Malekian, Farhad, The Monopolization of International Criminal Law in
the United Nations, A jurisprudential Approach, Second Edition, Sweden 1995.
McCormack, Timothy L.H. – Simpson, Gerry J. “The International Law
Commission’s Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind:
An Appraisal of the Substantive Provisions”, Criminal Law Forum, 5, 1994.
Meron, Theodor, “Francis Lieber’s Code and Principles of Humanity”,
Columbia Journal of Transnational Law, 35, 1998.
Minear, Richard H., Victors’ Justice The Tokyo War Crimes Trial, New
Jersey 1971.
Mueller, Gerhard O.W., “Transnational Crime: Definitions and Concepts”,
in: Combating Transnational Crime, Concepts, Activities and Responses (Edited
by Phil Williams – Dimitri Vlassis), Italy 2001.
Nur Centel – Hamide Zafer – Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş,
5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu ile İlgili Mevzuata Göre Yenilenmiş ve Gözden
Geçirilmiş Dördüncü Bası, İstanbul 2006.
Odman, Tevfik, “Eski Yugoslavya İle İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yasal Dayanağı”, AÜHFD, C.:45, S.:1-4, 1996.
Ortega, Martin C., “The ILC Adopts the Draft Code of Crimes Against the
Peace and Security of Mankind”, Max Planck Yearbook of United Nations Law,
Draft Code of Crimes, Vol.1, 1997.
Önok, R. Murat, Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Ankara
2003.
Özbek, Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı (Açıklamalı – Gerekçeli
– İçtihatlı), Cilt 2, Ankara 2008.
Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve
Güncellenmiş 3. Bası, Ankara 2008.
Paola Konge, “International Crimes & Child Soldiers”, 16 Sw. J. Int'l L.,
2010, s.43.
Parenti, Pablo F., “The Prosecution of International Crimes in Argentina,
International Criminal Law Review 10, 2010.
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap, 6. Bası, Ankara
1997.
Pompe, Cornelis Arnold, Aggressive War An International Crime, ‘s-
Gravenhage Martinus Nijhoff 1953.
Olgun Değirmenci (İÜHFM C. LXXI, S. 1, 266 s. 229-266, 2013)
Riley, Walter Lee, The International Military Tribunal for the Far East
and The Law of The Tribunal as Revealed by the Judgment and the Concurring
and Dissenting Opinions, A thesis Doctor of Philosophy, University of
Washington 1957 (unpublished).
Sadat, Leila Nadya, The International Criminal Court and the
Transformation of International Law: Justice for the New Millenium, New York
2001.
Sandoz, Yves, “Penal Aspects of International Humanitarian Law”, in:
International Criminal Law Law (Edited by M. Cherif Bassiouni), The
Netherlands, 2008.
Schabas, William A., An Introduction to the International Criminal
Court, Oxford University Pres, 2002.
Schwarzenberger, Georg, “The Judgment of Nuremberg”, 21 Tulane Law
Review, 1947.
Schwarzenberger, Georg, “The Problem of an International Criminal
Law”, Current Legal Problems, 3, 1950..
Sunga, Lyal S., “The Crimes within the Jurisdiction of the International
Criminal Court (Part II, Articles 5-10)”, European Journal of Crime, Criminal
Law and Criminal Justice, Vol.:6, No.:4, 1998.
Tezcan, Durmuş – Erdem, Mustafa Ruhan – Önok, R. Murat, Uluslararası
Ceza Hukuku, Ankara 2009.
The Tokyo War Crimes Trial, An International Symposium (Edited by
C.Hosoya, N.Ando, Y.Onuma ve R.Minear), Japan 1986.
Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara 2009.
Weisburd, A. Mark, “International Crimes of States: The Decay of an
Idea”, 23 Polish Y.B. Int'l L., 1997-1998.
Werle, Gerhard, Principles of International Criminal Law, the
Netherlands 2005.
Willis, James F., Prologue to Nuremberg, The Politics and Diplomacy of
Punishing War Criminals of the First World War, Englans 1982.
Wilson, Richard J., “Assigned Defense Counsel in Domestic and
International War Crimes Tribunals: The Need for a Structural Approach”,
International Criminal Law Review, Vol.:2, 2002.
Wilson, Richard J., “Prosecuting Pinochet: International Crimes in
Spanish Law”, 21 Hum. Rts. Q., 1999.
Wise, Edward M., “Terrorism, and the Problems of an International
Criminal Law”, Connecticut Law Review, 19, 1987.
Wortley, Benjamin A., “Pirata Non Mutat Dominum”, British Yearbook or
International Law, 24, 1947.
Yenidünya, Ahmet Caner, İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80), Ankara 2007.
Zafer, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, 1. Baskı,
İstanbul 2010.
Zahar, Alexander– Sluiter, Gören, International Criminal Law, A Critical
Introduction, Oxford University Press, New York 2008.
Zeidy, Mohamed M. El “Eqypt and Current Efforts to Criminalize
International Crimes”, 5 Int'l Crim. L. Rev., 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com