You are here

CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN BİR NEDEN OLARAK HAKSIZ TAHRİK

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
765 sayılı TCK’dan farklı olarak 5237 sayılı TCK diğer pek çok hükümde olduğu gibi haksız tahrik hükümlerine ilişkin de değişiklikler getirmiştir. Çalışmamız kapsamında 5237 sayılı TCK’da düzenlenen haksız tahrike ilişkin hükümler, 765 sayılı TCK’nın benzer ve farklı yönleri ile kıyaslanarak, detaylı olarak açıklanmaya çalışılacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
267-294

REFERENCES

References: 

Artuk E., Gökçen A., Yenidünya C., Ceza Hukuku Genel Hükümler I,
2.bası, Ankara 2006
Artuk M. E., Gökcen A., Yenidünya C., Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ankara 2011
Başar N., Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, AD., s.4, 1980
Centel N., Zafer H., Çakmut Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3.bası, İstanbul
2005
Demirbaş T., Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6.bası, Ankara 2009
Dönmezer S., Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 2003
Dönmezer S., Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul 2001
Dönmezer S., Erman S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel kısım,
c.II, 11.bası, İstanbul 1997
Erem F., Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Ankara 1984
Erem/Danışman/Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14.bası, Ankara
1997
Gürelli N., “Ceza Hukukunda Mazeret Sebebi Olarak Haksız Tahrik”,
İBD, c.XXV, s.6, İstanbul 1951, s.337-338
Kangal Z.T., “Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik”, EÜHFD, c.XIV,
Sayı 3-4 2010, s.19- 68
Koca M., Üzülmez İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.bası, Ankara
2009
Loveless J., Criminal Law, 2nd Ed., Oxford 2010
Hakeri H., Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11.bası, Ankara 2011
Önder A., Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992
Özbek Ö. V., TCK İzmir Şerhi, c.1, Ankara 2006
Özen M., Hakaret ve Sövme Suçlarında Özel Haksız Tahrik Halleri,
AÜHFD, c.51, s. 3, 2002, s.27-49
Özgenç İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.bası, Ankara 2009
Öztürk B., Erdem M.R., Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri
Hukuku, 11.bası, Ankara 2011
Tezcan D., Erdem M.R., Önok M., Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku,
7.baskı, Ankara 2010
Tutumlu M.A., Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, Ankara 1999
Yaşar O., Gökcan H.T., Artuç M., Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu,
cilt.1, Ankara 2010
Zafer H., Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com