You are here

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ SUÇU (TCK md. 210/2)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Sağlık mesleği mensupları görevleri gereği çeşitli hukuki ilişkilerin tarafı olmakta ve bunun sonucunda muhtelif belgeler düzenlemektedir. Bu belgelerin de hukuk nazarında çok önemli sonuçları bulunmaktadır. Sözgelimi bu belgeler ile soybağı tespit edilerek çocuk ile ana ve baba arasındaki soybağı kurulmakta ve buna bağlı olarak çeşitli hak ve yükümlülükler tesis edilmektedir. Yine bu belgeler ile kişilerin akıl sağlığı durumu belgelenmekte ve böylece kişilerin malvarlığı üzerinde tasarruf ehliyeti sınırlandırılmakta ya da ortadan kaldırılmaktadır. Ceza hukuku bakımından da oldukça önemli sonuçlara sahip olan bu belgeler aracılığıyla suç işleyen kişilerin cezalandırılabilirliği belirlenmektedir. Örneğin suçun faili on iki yaşın üzerinde bir çocuk ise fiilinin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği bu belgeler ile belirlenmekte ve buna göre ceza hukuku yaptırımları uygulanmaktadır. Hukukun bu belgelere bu şekilde ispat aracı vasfını yüklemesi, kamunun da bu belgelere güvenmesini sağlamaktadır1. Dolayısıyla bu şekilde hukukun ispat niteliği tanıdığı şeylerin maddi ve fikri olarak değiştirilmesi de kamunun güvenini sarsacaktır2. İşte bu güvenin korunması amacıyla Ceza Kanunu’nda çeşitli suçlar ihdas edilmiştir. Bu suçlar arasında kanun koyucu sağlık mesleği mensupları arasında kamu görevlisi olan ve kamu görevlisi olmayan şeklinde bir ayrım yapmıştır. Kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensuplarının, kamu görevlilerinin resmi belgede sahtecilik suçundan (TCK 204/2); kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi suçundan (TCK 210/2) sorumluluğu söz konusu olacaktır. Çalışmamızın konusunu kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi suçu (TCK 210/2) oluşturmaktadır. Bu suç tipinin TCK’da düzenlenen suç tipleri arasındaki yeri ve bu doğrultuda bu suç tipi ile korunan hukuki değer ve daha sonra bu suçun unsurları ele alınmıştır. Bunun yanı sıra kusurluluk ve suçun özel görünüş biçimlerine yer verilmiştir. Yeri geldikçe 765 sayılı TCK’nın kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi suçuna ilişkin düzenlemesine değinilmiştir. Tüm bunların yanı sıra Alman ve İsviçre Ceza Kanunu’ndaki benzer düzenlemeler ile karşılaştırma yapılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
331-351

REFERENCES

References: 

Artuk, Mehmet Emin, Gökçen, Ahmet, Yenidünya, Caner: Ceza Hukuku
Özel Hükümler, 11. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2011.
Cramer, Peter, Heine, Günter: Strafgesetzbuch Münchener Kommentar
zum StGB, Hrsg.: Adolf Schönke, Horst Schröder, 28. Auflage, München,
Verlag C. H. Beck, 2010.
Demirel, Hakkı: “Türk Ceza Kanunun Evrakta Sahtekârlık Cürmü Hakkındaki
Hükümlerinin Sistematik İzahı Üzerinde Bir Deneme”, AÜHFD 1956,
C: 13, Sayı: 1-2, s.31-52.
Erdağ, Ali İhsan: “Tıp Ceza Hukukunda Belgede Sahtecilik Suçu (Sağlık
Mesleği Mensupları Tarafından İşlenebilecek Olan Belgede Sahtecilik Suçu)”, V.
Türk- Alman Ceza Hukuku Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara
2008, s. 534-564.
Erem, Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C: II, Ankara,
Seçkin Yayınevi, 1993.
Erman, Sahir/Özek, Çetin: Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul,
Dünya Yayıncılık, 1996.
Gercke, Björn, “Das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse nach
§278 StGB”, MedR 2008, Cilt:26, Sayı: 10, s. 592-595.
Gökçen, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları, 2. bs., Ankara, Turhan
Kitabevi, 2010.
Gropp, Walter: Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Springer, 2005.
Güney, Niyazi, Özdemir, Kenan, Balo, Yusuf Solmaz: Gerekçe ve Tutanaklarla
Karşılaştırmalı Yeni Türk Ceza Kanunu, 1. bs., Ankara, Adil Yayınevi,
Kasım 2004.
Hakeri, Hakan:Tıp Hukuku, 4. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012.
Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. bs., Ankara, Adalet
Yayınevi, 2011.
Hakeri, Hakan: “Sahte Rapor Düzenleme Suçu II”, 28 Aralık 2009, (Çevrimiçi),
http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-sahte-rapor-
duzenleme-sucu-ii-72-64-2258.html, (Erişim Tarihi: 07.08.2012).
İçel, Kayıhan, Sokullu-Akıncı, Füsun, Özgenç, İzzet, Sözüer, Adem,
Mahmutoğlu, Fatih Selami, Ünver, Yener: Suç Teorisi: Suç Kavramına İlişkin
Genel Bilgiler, Suçun Yapısal Unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri, 2.
bs., İstanbul, Beta, Eylül 2000.
Joecks, Wolfgang, Miebach, Klaus: Münchener Kommentar zum
Strafgesetzbuch, 1. Auflage, München, Verlag C. H. Beck, 2006.
İsviçre Ceza Kanunu’nda 318. maddesinde “gerçeğe aykırı hekim raporu“ suçunun
yaptırımı, üç yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ayrıca bkz: Stratenwerth,
Bommer, a.g.e., § 58 Urkundensonderdelikte, kn:21.
Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe
Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK md. 210/2)
351
Koca, Mahmut, Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
4. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2011.
Kühl, Kristian, Lackner, Karl: Strafgesetzbuch: StGB Kommentar, 27.
Auflage, Buch. LXVIII, Februar 2011.
Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. bs., Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2011.
Parlar, Ali, Hatipoğlu, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2010.
Puppe, Ingeborg: Strafgesetzbuch, Hrsg: Urs Kindhäuser, Ulfrid
Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen, 3. Auflage, Nomos, 2010.
Schuhr, Jan C.: Medizinrecht: Beck`sche Kurz-Kommentare, Band
64, Buch: XXXIII, Hrsg: Andreas Spickhoff C.H.BECK, 2011.
Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.bs., Ankara, Yetkin
Yayınları, 2010.
Stratenwerth, Günter, Bommer, Felix: Schweizerisches Strafrecht:
Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. Auflage, Bern,
Stämpfli Verlag, 2008.
Tezcan, Durmuş, Erdem, Mustafa Ruhan/ Önok, R. Murat Teorik ve
Pratik Ceza Özel Hukuku, 7.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010.
Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, 5. bs., Ankara, Savaş Yayınevi,
Ekim 2011.
Ulsenheimer, Klaus: Handbuch des Arztrechts, München, Hrsg: Adolf
Laufs, Bernd-Rüdiger Kern, Verlag C. H. Beck, 2010.
Ulsenheimer, Klaus: Arztstrafrecht in der Praxis, 4., neue bearbeitete
und erweiterte Auflage, Heidelberg, C.F Müller Verlag, 2008.
Ünver, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer,
1. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003.
Yaşar, Osman, Gökcan, Hasan Tahsin, Artuç, Mustafa, Yorumlu -
Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 5. Cilt, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com