You are here

KREDİ (TİCARİ ALACAK) SİGORTASINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ İÇİN TTK M. 1472 HÜKMÜ ELVERİŞLİ MİDİR?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bir zarar sigortası türü olarak kabul edilen kredi sigortasında, halefiyet için uygulanacak hüküm, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesidir. Kanun’un zarar sigortaları bölümü içinde yer alan bir diğer “Halefiyet” kenar başlıklı 1481. maddesi hükmü, sorumluluk sigortaları için hususi olarak düzenlenmiştir ve fakat kredi sigortası, bir sorumluluk sigortası değildir1. Kanuni halefiyetin doğabilmesi için gerek eski Ticaret Kanunu m. 1301 hükmünde gerekse TTK m. 1472’de, zararın kaynağı bakımından bir sınırlandırma yapılmamıştır. Dolayısı ile halefiyetin gerçekleşmesi bakımından, zararın haksız fiilden, sözleşmeden veya kusursuz sorumluluk halinden doğması, herhangi bir fark yaratmamaktadır. Sigortalının sahip olduğu istemin hukuki sebebi konusunda, halefiyet açısından, öğretide2 de hemfikir olunduğu üzere bir fark bulunmaz iken; davanın hukuki niteliğinin ne olduğunun bir önemi olup olmaması bakımından öğretide farklı tespitler yapılmıştır. Kanuni halefiyetin kapsamına girebilecek, başka bir deyişle sigortacıya kanunen intikal edebilecek taleplerin, sigortalının sorumlu kişiye karşı sadece tazminat davası niteliğinde yöneltebileceği taleplerle mi sınırlı olduğu yoksa hukuken ifa davasına konu olabilecek talepler bakımından da sigortacının kanunen halef olup olamayacağı, değerlendirmeye muhtaç bir konu olarak görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
1449-1458

REFERENCES

References: 

Akipek,J./Akıntürk,T., Türk Medeni Hukuku, 1. Cilt, İstanbul 2007.
Arseven, H., Sigorta Hukuku, İstanbul 1987.
Atabek R., Kredi Sigortası, Ankara 1956.
Atamer, K. Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Zarar Sigortalarına Giriş,
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Mart 2011, Cilt XXVII, Sayı 1.
Atamer, K., Deniz Sigortalarına İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin
Kaynakları, E.Çetingil ve R.Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı,
İstanbul 2007.
Atamer, K./ Tosun, Y., Sigorta Hukukuna İlişkin Türk Ticaret Kanunu’nun
Kaynakları, Sigorta Hukuku Dergisi, 2005/1.
Baumann, H./ Honsell, H., Berliner Kommentar zum
Versicherungsvertragsgesetz, 1999.
Bilge, M.E., Sigorta Tazminatını Alan Sigortalının Zarar Veren Üçüncü
Şahısla Yaptığı İşlemlerin Sigortacının Halefiyeti Üzerindeki Etkisi ve Yargıtay
Uygulaması, Prof.Dr.Hayri Domaniç’e 80.Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001.
Bozer, A., Sigorta Hukuku, Ankara 1981.
Eren,F.,Borçlar Hukuku, İstanbul 2003.
Hatemi, H./Gökyayla,E., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011.
Heiss, H., The Principle of Assignment of Rights Governed by
International Private Law, Credit Insurance and Surety Working Party in IV.
AIDA Europe Conference, Londra 13 Eylül 2012 (Yayınlanmamış tebliğ).
Hızır, S.,Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin
Muhtelif Hüküm Ve İlkelerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği, TBB
Dergisi, Sayı 86, 2009.
Kender, K., Sigortacılık Seminerleri Konu: Sigorta Hukuku, İstanbul
1975 (Kender, Sigortacılık Seminerleri).
Kender,K., Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, 10.baskı, İstanbul 2011.
Kılıçoğlu, A., Borçlar Hukuku, Ankara 2008.
Kılıçoğlu,A.,Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu,AÜHFD 1974,
Cilt XXXI, Sayı 1-4.
36 Oğuzman/Barlas, s. 73.
Ecehan Yeşilova Aras (İÜHFM C. LXXI, S. 1, s. 1458 1449-1458, 2013)
Langheid, T./Wandt, M./Möller, H./Seger, S., Münchener Kommentar,
München 2010.
Meixner, O./Steinbeck, R., Allgemeines Versicherungsvertragsrecht, 2.
Auflage, München 2011.
Oğuzman, K./Barlas,N., Medeni Hukuk, İstanbul 2011.
Oğuzman, K./Öz,T. Borçlar Hukuku, İstanbul 2005.
Özdemir, N. Kredi Sigortası, Ankara 1966.
Sözer,A.S., Hukukta Yöntembilim, 3. Baskı İstanbul 2012.
Şenocak K.,Türk Ticaret Kanunu’nun Mal Sigortasına İlişkin Hükümlerinin
Sorumluluk Sigortalarına Uygulanabilirliği, AÜHFD, Cilt 58, 1-2009.
Tekil F., Sigorta Hukukunda Tazmin İlkesi ve Rücu Hakkı, Prof.Dr. Ali
Bozer’e Armağan, Ankara 1998.
Tekinay S./ Akman S./ Burcuoğlu H./Altop A., Tekinay Borçlar Hukuku,
İstanbul 1993.
Ulaş, I., Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara
2002.
Umar,B., Hukuk Başlangıcı, İzmir 1997.
Ünan S., Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi, Sigorta Hukuku
Türk Derneği, Şubat 2013.
Ünan,S., Some Private International Law Problems Relating to Insurance
Law in Turkish Practice, Revija, 2012-4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com