You are here

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK md. 220)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar”ı düzenleyen üçüncü kısmının “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer alan 220. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, örgütlü veya organize suçlar olarak adlandırılan suçlara ilişkin yeni ve temel bir suç tipi olarak TCK’de yerini almıştır. Çalışmamızda bu suçun unsurları incelenecek, özellikle de doktrinde tartışmalı olan noktalar üzerinde Yargıtay kararlarına da değinilerek açıklamalarda bulunulacaktır. Çalışmanın son bölümünde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından TCK md. 221’de düzenlenmiş bulunan etkin pişmanlık düzenlemesine de değinilecektir.
FULL TEXT (PDF): 
381-409

REFERENCES

References: 

Akkaya, Çetin: Örgüt Suçu & Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları,
Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.
Alacakaptan, Uğur: “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma Suçu”, Prof. Dr.
Çetin Özek Armağanı, İstanbul, 2004, s. 45-60.
Alacakaptan, Uğur: “Genel Olarak ve Bazı Suçlar Bakımından Cürüm
İşlemek İçin Örgüt (Teşekkül) Meydana Getirme Suçu”, Prof. Dr. Çetin Özek
Armağanı, İstanbul, 2004, s. 25-44.
Artuk, Mehmet Emin; Gökcen, Ahmet; Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku
Genel Hükümler, 4. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2009.
Avcı, Mustafa: “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Türk Hukukunda Örgütlü
Suç Kavramı”, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Bahar 2005, s.
348-373.
Baba, Yasemin: “Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık”, (İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul,
2011.
Canak, Erkan: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Çıkar Amaçlı
Örgütlenme Suçları, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005.
Daragenli, Vesile Sonay: “Tehlike Suçları”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan,
İstanbul, 1999, s. 163-188.
Dinçkol, Abdullah: “Türkiye’de Organize Suçluluk ve Sosyoekonomik
Yapı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, S.: 1,
2002, s. 99-127.
Dönmezer, Sulhi: “Organize Suçla Mücadele”, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi – Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Yıl: 1, S.:
1, 2002, s. 3-10.
Dönmezer, Sulhi: “Türkiye’de Organize Suçlulukla Mücadelenin Esasları”,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Prof. Dr. Kemal
Oğuzman’a Armağan, Yıl: 1, S.: 1, 2002, s. 11-21.
Dönmezer, Sulhi; Erman, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku – Genel
Kısım, C:II, 12. bs., İstanbul, Beta Basım, 1999.
Evik, Vesile Sonay: “Cürüm İşlemek İçin Örgütlenme”, Prof. Dr. Çetin
Özek Armağanı, İstanbul, 2004, s. 365-396.
Evik, Vesile Sonay: Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, İstanbul, Beta Basım,
2004.
Gökcen, Ahmet: “Kamu barışına karşı suçlar (m. 213-222)”, (Çevrimiçi)
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/118.doc, 17 Ağustos 2010.
Gültaş, Veysel: Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu ve Etkin Pişmanlık, 1. bs.,
Ankara, Bilge Yayınevi, 2008.
Hafızoğulları, Zeki; Kurşun, Günal: “Türk Ceza Hukukunda Örgütlü
Suçluluk”, (Çevrimiçi) http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/orgutlu.doc,
17 Ağustos 2010.
İçel, Kayıhan: Suçların İçtimaı, İstanbul, 1972.
İçel, Kayıhan: “Organize Hayali İhracat Eylemlerinin Yasal Gelişmeler
Kapsamında Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 10, Güz 2006/2, s. 115-122.
İçel, Kayıhan; Sokullu-Akıncı, Füsun; Özgenç, İzzet; Sözüer, Adem;
Mahmutoğlu, Fatih S.; Ünver, Yener: Suç Teorisi, Suç Kavramına İlişkin Genel
Bilgiler, Suçun Yapısal Unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri - 2.
Kitap, 2. bs., İstanbul, Beta Basım, 2000.
Kavlak, Cihan: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2011, s. 316.
Kindhäuser, Urs: Strafgesetzbuch Lehr- und Praxiskommentar (LPKStGB),
4. bs., Baden-Baden, Nomos, 2010, § 129, s. 555-570.
Koca, Mahmut; Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
3. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010.
Köşşekoğlu, Abdullah: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık”,
Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, İstanbul, 2008,
İstanbul Barosu Yayınları, s. 33-57.
Lackner, Karl; Kühl, Kristian: Strafgesetzbuch Kommentar, 27. bs.,
München, Verlag C.H. Beck, 2011, § 129.
Lenckner, Theodor; Sternberg-Lieben, Detlev: (Bölüm yazarları)
Strafgesetzbuch Kommentar, Yay. Haz.: Adolf Schö nke, Horst Schröder v.d.,
28. bs., München, Verlag C.H. Beck, 2010, § 129.
Mahmutoğlu, Fatih Selami: “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin
Ceza Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C:
LXVIII, Yıl: 2005, S.: 1-2, s. 57-112.
Malkoç, İsmail: Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu
- 2. Cilt, Ankara, Malkoç Kitabevi.
Meran, Necati: Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, 2. bs.,
Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007.
Özbek, Veli Özer: “Organize Suçlulukla Mücadelede Ön Alan Soruşturmaları”,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2,
2002, s. 57-88.
Özbek, Veli Özer: Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli
Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği,
Ankara, Yetkin Yayınları, 2003.
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
(TCK md. 220)
407
Özek, Çetin: “Organize Suç”, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul,
1998, s. 195-297.
Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. bs., Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2010.
Özgenç, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi - Genel Hükümler, 3. bs.,
Ankara, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2006.
Özgenç, İzzet: “Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku”, 75 Yılında
Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu, Diyarbakır, 1998, s. 180-231.
Özgenç, İzzet: “Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti”,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LV, Yıl: 1997,
S.: 3, s. 51-63.
Özgenç, İzzet: Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul, 1996.
Özgenç, İzzet: Suç Örgütleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010.
Öztürk, Bahri; Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Muhakemesi
Hukuku, 11. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007.
Parlar, Ali; Hatipoğlu, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu – 3. Cilt,
2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008.
Sarıtaş, Erkan: “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku’nda Organize Suçlara İlişkin Düzenlemeler”, Avrupa
Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Proje
Yöneticisi: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları,
2008, s. 121-201.
Sözüer, Adem: Suça Teşebbüs, İstanbul, Kazancı, 1994.
Sözüer, Adem: “Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu Suçlulukla
Mücadele İle İlgili Gelişmeler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları
Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1-3, 1995, s. 255-271.
Sözüer, Adem: “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kavramı ve Özel Yargılama
Önlemlerinin Türkiye’deki Boyutları”, Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Bağlamında
Organize Suçlulukla Mücadele: Panel 5 Ekim 2001: Bildiriler ve
Tartışmalar, İstanbul, Beta Yayınları, 2002, s. 25-69.
Sözüer, Adem v.d.: “Tartışmalar”, Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Bağlamında
Organize Suçlulukla Mücadele: Panel 5 Ekim 2001: Bildiriler ve
Tartışmalar, İstanbul, Beta Yayınları, 2002, s. 73-87.
Şen, Ersan; Özdemir, Bilgehan: “Suç Örgütü”, (Çevrimiçi) http://www.
hukukihaber.net/suc-orgutu-makale, 2335.html, 12 Ocak 2012.
Ünver, Naci: Uygulamada Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ve Cürüm İşlemek
İçin Teşekkül Oluşturmak, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001.
Ünver, Yener: “Federal Almanya’da Terör ve Organize Suçluluk İle İlgili
Düzenlemeler”, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 385-464.
Wessels, Johannes; Beulke, Werner: Strafrecht Allgemeiner Teil, 39.
bs., Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2009.
Diğer Kaynaklar:
beck-online, Die Datenbank: http://beck-online.beck.de/
Kazancı Elektronik Hukuk Yayımcılığı: www.kazanci.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com