You are here

ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE İLİŞKİN DUYGULARININ STRES TEPKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The present study aimed to examine the relationships between different Stress symptoms and the subtypes that of the application Job-related Affective Well-being Scale (JAWS) that has been designed by Katwyk, Fox, Spector, Kelloway (2000). The firstly will present the findings of the reliability analyses of the Turkish version of the scale. The main objective of the study was based on the expectancy that the four subtypes of Jaws would show consistent and predictable correlation's with different Stress symptoms. Data on Stress symptoms was collected by using the Turkish version of Derogatis' (1977) Brief Symptom Inventory (BSI). The relationships between five symptom groups of base (namely, anxiety, depression, negative self-concept, somatization, and hostility) and four subtypes and total of jaws were analyzed by correlation analyses. The results were discussed in relation with the validity of the Turkish version of JAWS. The findings of the present study have shown that the most effective predictors of participants' subjective job-related well-being are age, and years of work. The findings will be discussed in relation to the applicability of the scale in studies on industrial/organizational psychology.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Katwyk, Fox, Spector, Kelloway (2000) tarafından geliştirilen ve işte ki iyilik halini (Job Well-Being) etkileyen farklı duyguların ölçülmesine olanak sağlayan ve daha önceki çalışmalarla güvenirliği saptanmış olan İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin (Job-Related Affective Well-Being Scale-JAWS) stres semptom!arıyla olan ilişkisini incelemektir. Bu araştırmada çalışanların yaptıkları işe ilişkin duyuşsal iyilik algısının dört boyutunun stres semptomlarıyla tutarlı korelasyonlar sergileyeceği beklentisi öngörülmüştür. Stres semptomlarıyla ilgili verileri elde etmek için, Derogatis (İ977) tarafından geliştirilen Kısa Semptom Envanteri'nin (Brief Symptom inventory) Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite adını taşıyan beş ana semptom grubuna ilişkin verilerin dört duygu durumu boyutuyla ve toplam memnuniyet düzeyiyle olan bağlantıları korelasyon teknikleriyle incelenerek söz konusu duyuşsal iyilik algısı ölçeğinin geçerliği değerlendirilmiştir. Sonuçlar, üniversite çalışanlarının yaptıkları işle bağlantılı genel iyilik durumlarını belirleyen değişkenler arasında en etkili olanların yaş ve çalışma süresi olduğunu göstermiştir. Bulgular, Ölçeğin endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki kuHantlabilirliğiyle bağlantılı olarak tartışılacaktır.