You are here

PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the study, throughout performance evaluation models, financial, non financial and hybrid models are handled which aims to evaluate the performance of an enterprise and subsequantly a strategic multi dimensional performance evaluation model, balance score card approach which fulfil the insufficient and inadequate features of the financial performance evaluation models is examined in detail. Within balance score card approach,customer,internal evaluation and progressive learning exist. It is stated that the profit maximization alone is not adequate for the continuity of the facilities of an enterprise additionaly the necesitty of legal events and incident matrix and the utilization of the matrix concerning the risk-focused internal control organization must take place in literature of a new dimension of balance score card approach.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değerleme modeli olan çok boyutlu performans değerleme modeli kurumsal karne yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurumsal karne yaklaşımı bünyesinde müşteri, iç değerlendirme ve sürekli öğrenme sürecini bünyesinde barındırmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sadece kar maksimizasyonu ile mümkün olmadığı, yasal, vakalar ve ölçüm yöntemlerine uyum kapsayan vaka matrisinin gerekliliği ve risk odaklı iç denetim organizasyonu tarafından kullanılması ilgili matrisin, kurumsal karne yaklaşımının yeni bir boyutu olarak yer alması gerektiği belirtilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ağca Veysel, Tunçer Ender, Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C: VIII, Sayı: 1, 2006, ss: 165-176.
Akgül, Başak Ataman, İşletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri, Muhasebe Finansman Dergisi, 2004, ss: 73-82.
Akman Özgür, İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Modern Stratejik Yönetim Yaklaşımlarından Dengelenmiş Skor Tablosu Uygulmasına Ait Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002.
Anthony J. Ridley, “Audit Committee Event Matrix”, Internal Auditor, April 2000, ss. 48-61.
BIMSA Palladium Executing Strategy, “Stratejik Odaklı Organizasyonlar ve Performans Esaslı Bütçeleme”, Kamu İdareleri Strateji Geliştirme Birimleri Aylık Bilgi Paylaşım Toplantısı-1, Maliye Bankanlığı- Strateji Geliştirme Başkanlığı, 7 Temmuz 2006, Slayt: 1-22.
Chapman, Christy, “EC Green Paper Discuss Need for Internal Auditing”, Internal Auditor, October 1996, ss. 7-10.
Çoşkun Ali, Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, Mart 2006, ss: 127-153.
Çoşkun, Ali, STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, Yıl. 4, Sayı: 15, ss: 103-117.
Ercan, M.K & Öztürk, M.B & Demirgüneş K., Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2003.
Gürbüz, A.Osman, Ergincan,, Yakup Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Net Kar: İMKB’deki Hisse Senedi Fiyatlarının Analizi (1995-2000), Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, C: 6, Yıl: 10, Sayı: 21, Ocak 2004, ss. 28-39.
Gürol, Yonca Deniz, Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Kasım 2004, s: 315-322.
Hamel, Gary & Prahalad, C.K., Geleceği Kazanmak, Anadolu Grubu Yayınları, No: 1, İstanbul, 1995.
Horngren C.T. & Sundem, G.L., Stratton W.O., Introduction to Management Accounting, Twelfh Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2002.
Hongeren, C.T. & Foster G., Datar S.M., Cost Accounting, Tenth Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2000.
Kaplan, S. Robert & Norton P. David, The Strategy Focused Organization, Harward Business School Publishing Corporation, (ISBN: 1-57851-250-6) 2001.
Kaplan, S. Robert & Norton, P. David, Balance Scorecard Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Sistem Yayıncılık, 2007.
Karapınar, Aydın, İşletme Performansının Ölçülmesinde Katma Değer ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C: 4, Sayı: 2, Haziran 2002, ss: 59-74
Martin, J.D.& Petty, J.W., Value Based Management, Harvard Business Scholl Pres, Boston-Massachusetts, 2000.
Schultheis, Robert & Summer Mary, Management Information Systems: The Manager’s View Chicago, Third Edition, Irwin, 1995.
Steward, Myers &. Brealey, R.A, Principles of Corporate Finance, Sixth Edition, Irwin/Mc Graw –Hill Inc., Boston, 2000.
The Institute Internal Auditor, The Professional Practices Framework, Florida, 2002,
Uzay, Şaban, İşletmelerde Denetim Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2003, ss. 71-82.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com