You are here

KRİZLERİ İNCELEMEDE KULLANILAN NİTEL TERCİH MODELLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR PROBİT MODEL UYGULAMASI: (1988-2009)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In our study, firstly we are giving place to logit and probit models which are qualitative choice models. In the empirical part, 1988-2009 period in Turkey, we analyze the explanatory of macroeconomic variables on the crises by using probit model. Additionally, by calculating the marginal effects, we examine the degree of influences on crises. According to the probit model results; interest rate and import variables were found statistically insignificant, whereas inflation, exchange rate, unemployment rate, gross national product and industrial product index variables were obtained significant and important.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda ilk olarak nitel tercih modelleri olan logit ve probit modellere yer verilemektedir. Ampirik kısımda; 1988-2009 döneminde Türkiye’de, makroekonomik değişkenlerin krizleri açıklayıcılığı probit modelle incelenmektedir. Ayrıca değişkenlere ait marjinal etkiler hesaplanarak krizlerin bu etkilenmenin derecesine de bakılmıştır. Probit modeli sonuçlarına göre, faiz oranı ve ithalat değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Buna karşılık, enflasyon, döviz kuru, işsizlik oranı, gayri safi milli hasıla ve endüstriyel üretim endeksi değişkenleri anlamlı ve önemli olarak elde edilmiştir.
127-146

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abbott, R.D.; “Logistic Regression In Survival Analysis, American
Journal of Epidemiology, Vol. 121, s.465-471,
Aktaş, Cengiz; Erkuş, Orkun (2009), “Lojistik Regresyon Analizi ile
Eskişehir’in Sis Kestiriminin İncelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:8, Sayı:16, Güz 2009/2, s.47-59,
Aldric, John H. and Nelson, Forrest D.; (1984) “ Linear Probability, Logit
and Probit Models”, Sage Publications, U.S.A.,
Amemiya,Takeshi (1981), “Qualitative Response Models: A Survey”,
Journal of Economic Literature,Vol 19,No 4,1483-1536,
Bierens, Herman J. (2004), The Logit Model: Estimation, Testing and
Interpretation, Pennsylvania State University, Department of Economics,
Breslow, N.E. and Day, N.E.; (1980), “Statistical Methods in Cancer
Research:, The Analysis of Case-Control Studies”, International Agency
of Cancer, Vol 1,No:32,
Delice, Güven (2003), “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Perspektif”,
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı 20,s 57-83,
Ege, İlhan; Bayrakdaroğlu, Ali (2009), “İMKB Şirketlerinin Hisse
Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon tekniği ile Analizi”, ZKÜ
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s.139-158,
Erdal, Gülistan; Esengün, Kemal (2008), “ Tokat İlinde Balık Tüketimini
Etkileyen Faktörlerin Logit Model ile Analizi”, Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3,
Esquivel, L.; Larrain, B., “Explaining Currency Crises”, Harvard Institute
of Development Discussion Papers, No:666, s.1-38,
Feldstein, Martin (1999), “Self-protection for Emerging Market Economies”,
NBER Working Paper Series, Vol. 6907, http://www.nber.org/
papers/w6907.pdf,
Frank, Raphael Charles (1971), Statistics and Econometrics, Holt,
Rinehart and Winston Inc., Austin, Texas,. s. 345-346,
Frankel, J.F. and Rose, K.A. “Currency Crashes in Emerging Markets:
Empirical Indicators”, National Bureau of Economic Research
Working Papers, No:5437,s.1-29,
Gerni, Cevat; Emsen, Ö. Selçuk and Değer, M. Kemal (2005); “Erken
Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi”,İ.Ü.İ.F.
Ekonometri ve İstatistik Dergisi , Sayı 2,
Gujarati, Domar N. (1999), Temel Ekonometri, Çev.Ümit Şenesen, Gülay
G. Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul,s.542-546,
Güriş, Selahattin; Çağlayan, Ebru (2000), Ekonometri, Der Yayınları,
İstanbul, s. 568- 653,
Kamin, B. S.; Schindler, W. J. and Samuel, L. S. “The Contribution of
Domestic and External Factors to Emerging Market Devaluation Crises: An
Early Warning Systems Approach”, Board of Governors of the Federal
Reserve System International Finance Discussion Papers, No:711, s.1-56,
Karabulut, Gökhan (2005), “Konjonktürün Dönüm Noktalarının Tahmini
için Bir Probit Modeli: Türkiye Örneği”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 20,
Sayı 2, s.1-9,
Kaya, Vedat; Yılmaz, Ömer (2006), “Para Krizleri Öngörüsünde Sinyal
Yaklaşımı: Türkiye Örneği 1990-2002”, 61(2), s. 130-155,
Kibritçioğlu, Aykut (2001), “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler,
1969-2001” Yeni Türkiye Dergisi, http://129.3.20.41/eps/mac/
papers/0401/0401008.pdf,
Kurban, Mehmet; Kantar, Yeliz Mert and Hocaoğlu, Fatih Onur (2007)
“Lojistik Regresyon ve Perspekteron Modelleri Kullanılarak Rüzgar-Güneş
Enerji Santral Modelinin Güç Üretim Durumunun Analizi”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-1,
Kruger, M.; Osakwe, P. N. and Page, J. (1998), “Fundamentals, Contagion
and Currency Crises:An Empirical Analysis”, Bank of Canada Working
Papers, No:10, s.1-36,
Krugman, Paul (1999), “Currency Crises”, NBER Working Series,
http://www.nber.org/chapters/c9803.pdf,
Mishkin, Frederic S. (1997), “Understanding Financial Crises: A Developing
Country Perspective”, NBER Working Paper Series, No.5600,
http://www.nber.org/papers/w5600.pdf,
Mishkin, Frederic S. (2001), “Financial Policies and The Prevention of
Financial Crises in Emerging Market Countries”, NBER Working Paper
Series, No.8087, http://www.nber.org/papers/w8087.pdf?new_window=1,
Ünsal, Aydın; Güler, Hüseyin; “ Türk Bankacılık Sektörünün Lojistik
Regresyon ve Diskriminant Analizi ile İncelenmesi”, Çevrimiçi, http://www.
ekonometridernegi.org/bildiriler/o14s2.pdf, 01.10.2010,
Özçomak, M. Suphi; Oktay, Erkan and Özer, Hüseyin, “Erzurum İlinde
Potansiyel Doğal Gaz Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti”, (Çevrimiçi),
http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o25s1.pdf, 02.10.10,
Radelet,S; Sachs, Jeffrey (1998), “The Onset of The East Asian Financial
Crisis”, NBER Working Paper, No:6680, http://www.nber.org/papers/
w6680.pdf,
Sezgin, Funda H; Özdamar, Elif Özge, “Finansal Krizlerin Öngörülmesinde
Probit Model Yaklaşımı ve Türkiye Uygulaması”, Mimar Sinan Üniversitesi
İstatistik, (çevrimiçi), bsy.marmara.edu.tr/Konferanslar/2008/27.
pdf , 01.06.2010,
Cevat Gerni, Ö. Selçuk Emsen, M. Kemal Değer, “Erken Uyarı Sistemleri
Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi”, İ.Ü.İ.F. Ekonometri
ve İstatistik Dergisi, Sayı 2, 2005, s.40-62,
TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, (Çevrimiçi), http://evds.
tcmb.gov.tr/ , 05.05.2010,
OECD, (Çevrimiçi), http://stats.oecd.org/index@aspx,, 01.05.2010,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com