You are here

ÇAĞDAŞ MURABAHAYA ETKİSİ BAKIMINDAN FIKIHTA VA'DİN BAĞLAYICILIĞI MESELESİ

THE ISSUE OF OBLIGATORY ACT OF KEEPING PROMISE IN TERMS OF ITS EFFECT TO CONTEMPORARY MURABAHA IN ISLAMIC LAW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
To break the promise of contract by one of the sides in Murâbaha, a financial instrument in Islamic banking might cause serious problems on the stability of financial system. Therefore, the term of promise (va'd) has been a crucial issue both İn the legal and the financial fields. In this article, the issue of obligatory act in keeping promise in Islânıic Law (Islâmic Jurisprudence), the meaning ascribed to va'd and relevant terms (e.g. kafalah, hiba etc.), the problems stemming from promises, and the approaches of classical and contemporary scholars have been studied. Then, the solutions and their adaptability on the realities of juridical and commercial life have been briefly presented. Finally, asolution that is more capable of being adjusted to real life of finance has been suggested.
Abstract (Original Language): 
Faizsiz bankacılık işlemlerinden murabahada tarafların va'dlerinden dönmeleri bir kısım problemlere sebep olur. "Va'd", fıkıhtaki yeri ve fınansal hayata etkisi bakımından günümüzde önemli bir kavram haline gelmiştir. Makalede murabaha işleminde va'din bağlayıcılığı problemi ele alınmıştır. Fıkıhta va'd ve benzeri hukukî ilişkilere yüklenen anlam, va'dden kaynaklanan sorunlar, klasik ve çağdaş fukahanın bu sorunlara yaklaşımı İncelenmiştir. Sorunların çözümüne yönelik önerilerin hukukî ve ticarî hayatın gerçekleriyle Örtüşüp örtüşmediği tartışılmış ve bir teklifde bulunulmuştur.