You are here

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi

The Importance of Holistic Approach and the Relation of Meaning and Context for Understanding Qur'an

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main subject of Qur'an is human, his guidance and education. It is sent to ensure the happiness of mankind in the world and hereafter. Therefore, Qur'an asks from humans to read it and consider on it in a serious way. There is no doubt that the holy scripture of Qur'an has been the source of inspiration for all ideologies. Understanding the Qur'an, which is qualified God's promise of protection until the Day of Judgment, is firstly one of the important tasks of those who are in conversation with it. Qur'an considers man as a whole. Because of that, it is a kind of necessity to assess the principles and explanation of Qur'an with a holistic view. A better understanding of a message that is contained in a verse may be possible by taking into consideration the context of the other verses. It should also be noted that the phe¬nomenon of interpretation by disconnecting the words from their context, causes semantic restriction.
Abstract (Original Language): 
Kur'ân'ın temel konusu insan, onun hidayeti ve eğitimidir. O, insanlığın dünya ve âhiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir. Bu yüzden Kur'ân, kendisinin okunmasını ve üzerinde ciddi olarak düşünülmesini istemektedir.Hiç şüphesiz Kur'ân'ın mukaddes metni, bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır. Böyle mükemmel ve kıyâmete kadar Allah tarafından koruma vaadi ile nitelenen Kur'ân'ı anlamak, öncelikle ona muhatap olanların en önemli görevlerinden biridir. Kur'ân, insanı bir bütün olarak ele alır. Bu sebeple Kur'ân'ın açıklamalarının ve ortaya koyduğu ilkelerinin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesinin zarureti ortadadır. Bir âyetin ihtiva ettiği mesajın daha iyi anlaşılabilmesi, onun diğer âyetlerle olan bağlamı göz önüne alınarak mümkün olabilir. Lafızların bağlamlarından koparılarak yorumlanmasının, Kur'ân'ın bütünlüğü içerisinde anlam daralmasına sebep olduğu da unutul¬mamalıdır.

REFERENCES

References: 

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (ö. 241/855), el-Müsned, İstanbul, 1982 (Çağrı Yayınları, I-VI).
Albayrak, Halis, Kur'ân'ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstan¬bul, 1992.
Ateş, Süleyman, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuk Neşriyat,
İstanbul, 1991.
Beydavî, Nâsıruddin Ebû Said Abdullah b. Ömer el-Beydâvî (ö. H. 685), Envâru't-Tenzîl ve Esrârut-Tevîl, Beyrut, ts. (Kitab Mecmua minet-Tefâsir içinde, I-VI).
Çimen, Abdullah Emin, Kur ân Karşıtlarının Ekonomik Kaygıları, Nehir Yayınları, İstanbul, 2008.
Çimen, Abdullah Emin, Kurân-ı Kerimde Helâk Kavramı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2001.
Çimen, Abdullah Emin, Kur ân da Ritmik Yapı: Fasıla ve Üslûp Açısından Bir Deneme, Dini Araştırmalar, Sayı, 2, Ankara, 2007.
Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1977 (I-XI).
Derveze, Muhammed Izzet, Kur ânül-Mecîd, Arapçadan çeviren, Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, İstanbul, 1997.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistanî (ö. 275/888), Sünenü EbîDâvûd, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-V).
Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, çevirenler, Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.
Güngör, Mevlüt, Fıkhî Tefsir Hareketi ve Fıkhî Tefsir, Bayrak Mat¬baası, İstanbul, 1996.
Hâzin, Alâuddin Ali b. Muhammed b. İbrahim (ö. 725 h.), Lübâbut-Tevîl fîMeânit-Tenzîl, Beyrut, ts. (Kitabun Mecmuatün minet-Tefâsîr içinde).
Hûlî, Emîn, Kurân Tefsîrinde Yeni Bir Metod, Tercüme, Mevlüt Güngör, Bizim Basımevi, Ankara, 2001.
56
Buladı,
Th
e Importance of Holistic Approach and The Relation of
Meaning and Context for Understanding Qur'an
İbnü'l-Arabî, Ebu Bekir b. Muhammed b. Abdilla, Ahkâmü'l-Kur'ân, Tahkîk, Muhammed Abudulkâdir Ata, Dâru'l-kitâbi'l-İlmiyye Beyrut, 1988 (I-IV).
İbn Hacer, Muhammed b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî (ö. 855/1449), Fethu'l-Bârî bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabiyyi, Beyrut, 1988. (I-XIII+Fihrist).
İbn Hişâm, Muhammed Abdulmelik b. Hişâm el-Meâfirî ((ö. 213 h.), es-Sîretün-Nebiyyi, Tahkîk, Şeyh Ahmed Cad, Dâru'l-Gaddi'l-Cedîd, Mısır, 2005.
İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd (ö. 273/886 ) Sünenü İbni Mâce, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-II).
İbn Manzûr, Muhammed b. Manzûr, el-Efrikî (ö. 711/1311), Lisânü'l-Arab, Darü İhyâüt-Türâsi'l-Arabiyyi, Beyrut, 1999 (I-XVIII).
İsfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân, çeviren, Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul, 2007.
Kırca, Celal, Kur ânı Anlama, Marifet Yayınları, İstanbul, 2010.
Kotan, Şevket, Kurân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2011, İkinci Basım, s. 158.
Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed (ö. H. 671), el-Camiu li Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut, 1995, (I-X, Fihrist).
Malik b. Enes (ö. 179/795 ), Muvatta, İstanbul, 1981, (Çağrı Yay¬ınları).
Mevlânâ, Şiblî, Asr-ı Sadet, Tercüme, Ömer Rıza Doğrul, Günümüz Türkçesi'ne Uygulayan, Ö. Zeki Mollamehmetoğlu, Eser Neşriyat, İstan¬bul, 1977.
Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed(ö. 333/944), Te vîlâtü l-Kur ân, Neşre hazırlayanlar, Ali Haydar Ulusoy, imla kontrol, Bekir Topaloğlu, Mizan Yayınevi, İstanbul, 2008 (I-XVI)
Mübârekfûrî, Safiyyü'r-Rahman, er-Rahîkil-Mahtûm, Dâru'l-Vefâ, 17.
baskı, Medine, 2005.
Müslim, Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc (ö. 261/874), Sahîhu Müslim, İstanbul, 1981, (Çağrı Yayınları, I-III).
57
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 21, 27-58
Nesefî, Ebul-Berakât Abdullah b. Ahmed (ö. 710/1310), Medârikü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl, Beyrut, ts. (Kitabun Mecmuatün mine't-Tefâsir içinde, I-VI).
Okumuş Mesut, Kur ânın Kronolojik Okuyuşu Muhammed İzzet Derveze Örneği, Araştırma Yayınları, Ankara, 2009.
Özek, Ali ve arkadaşları, Kurân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli,
Medine, 1992.
Öztürk, İsa ve arkadaşları, Dictionnaire Larousse, Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Milliyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1994.
Râzî, Fahruddîn (ö. 606/1209), et-Tefsîru'l-Kebîr, Dâru'l-Kitâbi'il-Ilmiyye, Beyrut, 1990 (I-XXXII).
Şevkânî, Muhammed b. Ali Muhammed eş-Şevkânî (ö. 1250/1834), Fethu'l-kadîr el-Câmiu beyne Fenneyi'r-rivâyeti min İlmit-Tefsîr, Dâru'l-Kitabi'l-Arabiyyi, Beyrut, 1994.
Taberi, Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/922), Câmiul-Beyân fî Tesîril-Kurân, Kahire, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 1987 (I-XII).
Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî (ö. 279/892 ), Sünenüt-Tirmizî, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-V).
Tirmiz, Muhammed b. İsa, eş-Şemâilil Muhammediyye, Dâru İbni
Hazm, Beyrut, 1997.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2009.
Yazır, Muhammed Hamdi (ö. 1942), Hak Dini Kur ân Dili, Eser Kita-bevi, İstanbul, 1971.
Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâfü an Hakâiki Gavâmidıt-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîli fî Vücûhi't-Te'vîl, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabiyyi, Beyrut, ts.(IV).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com