You are here

İslam Hukukunda Vakıf Akdinin Bağlayıcılığı

Binding of Waqf Treatment in Islamic Law

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Waqf, is the one of the important surviving institutions in Islamic civilisation, was also one of the most discussed issues from the early ages of Hijra. Even though the discussion on Waqf were occasionally related to details of Waqf treatment, discussion on the essence of Waqf treatment also persisted for a long term. Presumably, the opener of the discussion was Shurayh
Abstract (Original Language): 
İslam Medeniyetinin en önemli müesseselerinden birisi olan vakıf ile ilgili İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalar arasında, vakıf muâmelesinin teferruatıyla ilgili meseleler olduğu gibi aslına müteallik meseleler de vardır. Asla müteallik en önemli mesele, vakfın o zaman kullanılan ifadesi ile habs/hubs/sadaka’nın bağlayıcı (lâzım) olup olmadığıdır. Bu tartışmayı başlatan kişinin, Hz. Peygamber’den rivâyet ettiği hadislere dayanarak, Kûfe’de uzun süre kadılık yapan Şurayh b. el-Hâris (ölm. 78/697) olduğu anlaşılmaktadır. Tartışma, Ebû Hanîfe’nin vakfın lâzım/bağlayıcı olmadığı şeklindeki fetvâsıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Keyfyet, vakfedenin veya vârislerinin vakıftan rücû‘ etmelerini gündeme getirmiştir. Bu da müessesenin devamı için önemli bir problem oluşturmaya başlamıştır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in vakfın lüzumuna ilişkin fetvâları olsa da, Ebû Hanîfe’nin fetvâsı sebebiyle tartışma yüzyıllarca gündemde kalmış, en sonunda Osmanlı zamanında vakfyelere rücû‘ rüknünün eklenmesiyle problem vakıf akdinin başlangıcında çözülmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Abdullah b. Ahmed b. İbn Kudâme (ö. 620), İbn Kudame el-
Makdisi (ö.683) , el-Mugni ve’ş-Şerhu’l-Kebir, Daru’l-Kitabi’l-Arabi.
Abdülganî Ganîmî Meydânî, el-Lübab f Şerhi’l-Kitab, Beyrut tsz.
Akgündüz, Ahmet, İslâm Hukukunda ve Osmanlı
Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988
el-Baberti, el-İnâye, Darulfkr.
Boyabadi Hafız Halil Şükrü Efendi, K. Ahkami’l-Evkaf, Bosnalı Hacı
Muharrem Matbaası tsz.
el-Cevheri, es-Sıhâh, thk. Ahmed Abdulgafur Attar, Beyrut 1987.
Ebu Hamid Muh. b. Muh. el-Gazali et-Tusi, el-Vasit f’l-Müzehheb,
Kahire 1417,
Ebu Zehrâ, Muhadarat f’l-fıkh, 1959.
Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref en-Nevevî, Ravzatu’ttâlibin
ve Umdetu’l-Müftîn, thk. Züheyr es-Sevayiş, Beyrut 1991,
Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtubi, el-
Mukaddemat, Daru’l-garbi’l-İslami 1408,
Gözübenli, B. (2003/2). İslam Toplumunda Vakıf Kültürünün
Doğuşu. Yeni Ümit, http://www.yeniumit.com.tr/konular.php?
sayi_id=60&konu_id=54&yumit=bolum2.
Gözübenli, B. (2010/2). İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin İçtihat
Sistematiğinde Sünnet ve Hadis. Yeni Ümit ,
http://www.yeniumit.com.tr/konular.php?
sayi_id=88&konu_id=1339&yumit=bolum2.
H. Yunus Apaydın, “Luzum”, DİA.
el-Halil b. Ahmed, Kitabu’l-ayn, thk. Mehdi el-Mahzumi, İbrahim
es-Samerrai, II. Baskı, Beyrut 1988.
83
Furat, İslam Hukukunda Vakıf Akdinin Bağlayıcılığı
el-Hassâf, Kitabu Ahkami'l-Evkâf, Mısır 1322 (Birinci Baskı).
Hennigan, The Birth of a Legal Institution: The Formation of the Waqf
in Third-century A.H. Hanafī Legal Discourse, Brill 2004.
Hüseyin Hatemi, Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku'nda Vakıf Kurma
Muamelesi, İstanbul 1968.
İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, Beyrut 1992.
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, (thk. M. Avame) Daru'l-kıble.
İbn Hümam, Fethu’l-Kadir, tsz.
İbn Kudame, eş-Şerhu’l-Kebir alâ Metni’l-Mukni, Darulkitab el-Arabi.
İbn Müslim er-Re’y Hilal b. Yahya, K. Ahkami’l-Evkaf, tsz.
İbrahim b. Muhammed b. Abdullah b. Muh. ibn Mufih, el-Mubdi’ f
Şerhi’l-Mukni, Beyrut 1997,
el-Karaf, ez-Zahira, (thk. Komisyon), Beyrut 1994.
el-Maverdi, el-Havi’l-Kebir, (thk eş-Şeyh Ali Muhammed Muavvız,
eş-Şeyh Adil Ahmed Abdulmevcud) Beyrut 1919.
el-Mavsili, el-İhtiyâr, 1426.
Karinabadizade Ömer Hilmi, İsmet Sungurbey, Eski Vakıfların Temel
Kitabı, İstanbul 1978.
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, II. Baskı İstanbul
2005, s. 598.
Muhammed b. Yusuf b. Ebi’l-Kasım b. Yusuf el-Gırnati, et-Tacu’lİklil
li-Muhtasar el-Halil, Daru’l-Kutubu’l-İlmiye 1416.
Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili : Diplomatik, İstanbul
1994.
Nazif Öztürk, Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Ankara 1995.
Râgıp el-Isfehani, el-Müfredat, thk. Safvan Adnan Dâvûdi, II baskı,
1997.
Sahnun, el-Müdevvene el-Kübra, Lübnan Darulkutub
84

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com