You are here

EĞİTİM-MİMARİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MEDRESELERİ

OTTOMAN MADRASAHS IN THE ESTABLISHMENT PERIOD ACCORDING TO THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND ARCHITECTURAL DESIGN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since the establishment of Ottoman Empire, madrasahs that are built for the needs of the government and education of the society have provided enormous utilities to develop the empire, meanwhile the cities. Although existing many researches and studies on the architectural characteristics and education activities of Madrasahs, the relationships between the design features and the educational programs are not dwelt upon. In tliis paper we try to gather the knowledges about architectural features and education in madrasahs that was built in the period of establishment of Empire, for forming a synthesis.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren, devletin ihtiyaçları ve toplumun eğitimi iyin kurulan medreseler, hem imparatorluğun, hem de şehirlerin gelişmesi açısından Osmanlı'ya büyük faydalar sağlamışlardır. Osmanlı medreselerinin mimari Özellikleri ve bu kurumlarda yürütülen eğitim faaliyetleri konusunda birçok araştırma ve incelemeler bulunmasına rağmen, "yaP* özellikleri" ve "eğitim" ilişkileri konusu üzerinde fazla durulmamış tır. Çalışmamızda İmparatorluğun kuruluş döneminde yapılan medreselerin mimari Özellikleri ve bu yapılardaki eğitimle ilgili bilgileri bir araya getirip bir sentez oluşturmaya çalıştık.