You are here

EĞİTİM ALANINDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARININ ETKİLEŞİM VE GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNDE EĞİTİMCİNİN ROLÜ

The Role of The Instructors on The Process of The Development and Communication of The Working Groups in The Education Field

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The most important function for being a subject is to be in action and to product as well. Subject is the one who is able to realise him or herself in society. In this study it has been examined the development and the formation of action of a student as an individual, in group relations. It has been put forth that how the group effects the person and the management function in the communication style. The study has been supported by the focus group research which was held with senior students in the Communication Faculty of Istanbul University.

REFERENCES

References: 

-FROMM, Erich (1992). Marx'm İnsan Anlayışı, Çev. Kaan Ökten, Arıtan Yayınları, İstanbul.
-CÜCELOGLU, Doğan (2002). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul.
-POLAT, Ergün (1978). Kamu Yönetimine Giriş, Doğan Basımevi, Ankara.
-FROMM, Erich (1990). Sağlıklı Toplum, Payel Yayınları, İstanbul. -BALTAŞ, Acar ve Zuhal (1999), Bedenin Dili, Remzi Kitapevi, İstanbul. -GOLEMAN, Daniel (1996). Duygusal Zeka, Çev. Banu Seçkinyüksel, Varlık Yayınlan, İstanbul.
-DÖKMEN, Üstün (1998), İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
-ERTEKIN, Yücel (1993). Stres ve Yönetim, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
-STEVENS, Anthony (1999). Jung,
Çev
. Ayda Çayır, Kaknüs Yayınlan, İstanbul.
-BÜYÜKUSLU, Ali R. (1998). İnsan Kaynaklan Yönetimi, Der Yayınlan, İstanbul.
-KAFKAS, Gürşen, Yeni Eğitim Yılı Başlarken, Cumhuriyet Gazetesi, s. 17, 11 Eylül 2003.
37İ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Eğitim Alanında Oluşturulan Çalışına Gruplarının Etkileşim ve Gelişim Süreci Üzerinde Eğitimcinin Rolü
-FREEDMAN, J.L. (İ998). Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez, İmge Kitapevi, Ankara.
-GÜLEÇ, Cengiz, Ustaca Programı, CTV, 19 Şubat 1999. -JUDD, Lorry (1989). Ethics, Sayı: 15, No: 2. -http://raw.rutgers.edu/rawfaculty/ditomaso, 1998.
-TELMAN, N. (1998). Endüstrilerde İş Tatminsizliği ve Yabancılaşma Duygusu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
372

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com