You are here

MARKAYA YÖNELİK İLETİŞİM VE MARKA DEĞERİ AÇISINDAN TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HAVAYOLU MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Analysis of The Factors Affecting The Consumers' Preferences as for Brand Communication And Brand Equity

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to anaayse the -actors affecting the consumers' preferences as -or brand communication and brand equity. For this purpose, the study firstty contained a literature review. According to the literature review, the brand in -act is a strategic concept adding its value in the customer's perception and is far from bemg just a name and symbol for the corporate. Brand creates value to the companies' for the future. Thus, brand as an intangible asset is much more valuable than company's tangMe assets. As -or the implication of the study, in order to determine the -actorsaffecting the consumers in the progress ofl increassng the brand equity and to model these reeations, a survey is carried out on the customers ofl airways. The sample ofl the survey is composed ofl domestic passengers that waits at the international departures ofl İstanbul Atatürk Airport. Face to -ace interview is conducted to 478 passengers in the international departures o-İstanbul Atatürk Airport. According to the test results found statisticaUy meaningful in the survey, the -actors affecting the decision, of the customers -or flying with an airway are found as corporation communication, accessibility, service quaUty, technical capacüy, inflorming, prestigious andflatility
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, markaya yöneük iletişim ve marka değeri açısından tüketici tercihlerini etkileyen -aktörierin inceeenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada önceUkke teorik bölümde literatür taramasına yer verilmiştir. Gerçekkeştirüen literatür taramasına göre, marka aslında işşetme için bir isim ve sembol olmanın çok ötesinde ortaya çıkardığı değerie işşetmenin müşterilerine yansıtüan değerine katkıda bulunan stratejik bir kavramdır. Tüketicilerde ürüne yöneük beUrii bir talep ve bağlılık yaratarak satışşarı düzenli kııan marka, tüketicüerin artan takbi yönünde firmaya geeecek iççn yüksek bir değer yaratabilmektedir. Buna bağlı olarak da, dokunulmaz bir değer olarak müşteri ilişkilerinde güveniliriik ve ürün kaütesi konusunda mesajiar içeren marka, stratejik olarak işietmelerin bilançolarında görünen somut varlıkkarından çok daha önemli olabilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise marka değerinin artırııması sürednde tüketicüer açısından etküi olan faktörierin beUrienmesi ve bu ilişküerin modeüenmesi amacıyla havayolu, müşterileri üzerine bir araştırma yapıımıştır. Araştırmanın ana küttesi İstanbul Atatürk HavaUmanı dış hattar terminaU gidiş salonlarında yer dan yerii yolculardan meydana geemektedir. Araştırmada basst tesadü-i örnekkeme yönteminin kuraüarı dikkate alınarak 478 adet yolcu ile İstanbul Atatürk HavaUmanı dış hattar terminaU gidiş salonlarında yüz yüze anket yapıımıştır. Araştırmada istatistiksel olarak anlamlı bulunan test sonuççarına göre, tüketicüerin havayolu şuketi ile uçma kararını etkileyen faktörier; kurumsal iletişşm, ulaşııabiliriik, hizmet kaütesi, teknik yeteriilik, bilgilendirme, prestij ve kolaylık olarak ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Aktuğlu, I. K. (2005). Pazarlama Stratej ileri İçinde Marka Değeri ve Önemi . TMMOB Makina
Mühendisseri Odası MYS'2005-Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-15
Nisan, Gaziantep, s.327-328. Alagöz, S. B. & Öz, M. (2005). Değer Yönetim Sürecinde Marka Değerinin Belirlenmesine
Yönelik Belirlenmiş İki Markaya İlişkin Değer Analizi. TMMOB Makina
Mühendisseri Odası MYS'2005-Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-15
Nisan,Gaziantep, s.299-305. Ar, A. A. (2003). Markaya Kişilik Kazandıran Marka İsmi Yaratma Stratejisi. Pazariama
Dünyası, Yıl: 17, Sayı: 2003/5, Eylül-Ekim, s.16-22. Bardakcı, A.&Sarıtaş H.(2005). Rekabet Gücü Kazanmada Ortak Markaların Rolü ve Önemi.
Pazariama Dünyası, Yıl:
19
, Sayı: 2005/04, Temmuz-Ağustos, s.38-44. Chernatony L. & McDonald M. (1998). Creating Powerflul Brands in Consumer, Service and
Industrial Markets. Second Edition, Published in association with The Chartered
Institute of Marketing, Butterworth Heinemann.
135
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/ Markaya Yöneük İletişim ve Marka Değeri Açısından Tüketici TercMerini EtkUeyen Faktörierin Havayolu Müşterileri Üzerinde lncelenmesi
Doyle,
P
. (2003). Değer Temelli Pazariama: Şirketinizi Büyütmek ve Hissedar Değeri Yaratmak İçin Pazariama Stratejileri. Gülfidan Barış (Çeviren). MediaCat. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
Ecer, H. F. & Canıtez M. (2004). Pazariama İlkeleri Teori ve Yakkaşımlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
Karafakıoğlu, M. (2005). Pazariama İlkeleri. 1. Basım, İstanbul: Literatür Yayınları.
Keller, K. L.
(2003)
. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand
Equity, Second Edition, Prentice Hall, Pearson Education International. Kotler, P. & Armstrong G.(2006). Principles ofl Marketing. Eleventh Edition, Pearson Prentice
Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Knapp, Duane E. (2003).Marka Aklı. Azra Tuna Akartuna (Çeviren). İstanbul: MediaCat,
Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
Logman
, M. (2004). The Logman Model: A Logical Brand Management Model. The Journal ofl
Product and Brand Management, Volume: 13, Number: 2, s.94-104. Mortanges, C. P. & Riel A. V. (2003). Brand Equity and Shareholder Value. European
Management Journal, Vol.21, No.4, August, s.521-527. Odabaşı Y. & Oyman M. (2003). Pazariama İletişimi Yönetimi. 2. Basım. İstanbul: MediaCat
Kitapları.
Tek, Ö. B.(Temmuz Ağustos 2004). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde ve Markaların
Yerleşiminde Maskotların Rolü ve Önemi. Pazariama Dünyası, Yıl: 18, Sayı:
2004/4, Temmuz-Ağustos, s.28-32. Rio, A. B., Vazquez R. & Iglesias V. (2001). The Role of The Brand Name in Obtaining
Differential Advantages. The Journal ofl Product G Brand Management, Volume: 10,
Number: 7, s.452-465.
Uslu, A. & Kelemci G.(Ocak 2000). Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci, Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları. Öneri Marmara ÜniversHesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, C.3, S.13, s. 9¬13.
Uzun, Y. (Eylül-Ekim 2004/05).Marka Yayma Stratejisinde Çağrışımların Rolü. Pazariama Dünyası, Yıl: 18, s.56-62
136

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com