You are here

TÜKETİM KÜLTÜRÜ İÇİNDE MÜZİĞİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ: KLİPLER

Visualisation of Music in Culture of Consumption: Videos

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the characteristics of music videos as the appearance of the music turning into a visual art while it zoas only an auditory art through television, a very effective (almost hypnotizing) audiovisual mass medium and also to show in what aspects it resembles to or differs from the commercial films. In the process of marketing a track also As a mercantile product, there are performers, album, music video, director. The extent of the study will be the definition of mass culture made by , the concepts of music and music-video. Besides, music videos have similar characteristics with television commercials in many aspects. Searching the sources and the observations to expose the appearances of the concepts in music videos are the method of this study.Visualization of music in whether mercantile or artistic sense, namely music videos, has many dimensions in comparison with commercials. The reason of having this result: product or service that forms the content of the commercial turns into a structure which many dimensions as artist, album, opus of the music video and director.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; televizyon gibi son derece etkili (neredeyse hipnotize edici) bir görsel- işitsel kitle iletişim aracı kanalıyla, müziğin nasıl salt işitsel bir sanatken, görsel bir sanata da dönüştüğünün görünümü olarak küplerin özelliklerini irdelerken, reklam filmleriyle benzeşen ya da ayrışan yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, bir müzik parçasının tecimsel varlığıyla bağlantılı olarak pazarlanması sürecinde; Müzik parçası, müzik parçasını yorumlayan sanatçı(lar), müzik parçasının yer aldığı albüm, müzik parçasının görselleştirilmiş biçimi klip, müzik parçasını görselleştiren yönetmen vardır. Çalışmanın kapsamını kitle kültürünün kuramsal tanımları ile, müzik ve klip kavramlarının belli görüşler çerçevesinde yapılan tanımları oluşturacaktır. Bunun yanında, kitle kültürü ile bağlantılı olarak ele alınan müziğin, gerek tecimsel gerekse sanatsal anlamda, görsel-İşitsel kitle iletişim aracı televizyondan kitlelere ulaşması için hazırlanan küplerin televizyon reklamlarıyla pek çok yönden benzer özellikler taşıması ise çalışmada reklam kavramına da değinmeyi zorunlu hale getirmektedir. Müziğin gerek tecimsel gerek sanatsal anlamda görselleştirilmesi yani klüpler, kitle kültürü ve tüketim kültürü bağlamında reklamlardan daha değişik bir yapıdadır. Bunun nedeni, reklamın içeriğini oluşturan ürün ya da hizmetin küpte; sanatçı, albüm, müzik parçası, yönetmen gibi çok boyutlu bir yapıya dönüşmesidir.

REFERENCES

References: 

Attali, J. (2005). Gürültüden Müziğe. Gülüş Gülcügil Türkmen (Çeviren), İstanbul: Ayrmü Yayınlan. (Orijinal kitabın basım yılı 2001).
Bartle, J. (2001). Reklamın Katkısı. Leslie Butterfield (Derleyen). Reklamda Mükemmele. Ulaşmak. İpek Van den Born (Çeviren). İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınlan.
Berger, J. ( 1998). O Ana Adanmış. Y. Salman & M.Sökmen (Çeviren). İstanbul: Metis Yayınlan. (Orijinal kitabın basım yılı 1972).
Bocock, R. (1997). Tüketim. I.Kutluk (Çeviren). Ankara: Dost Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1993).
94
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/ Tüketim Kültürü İçinde Müziğin Görselleştirilmesi: Klipler
Braduel,
F
. (1993). Maddi Uygarlık. M Kılıçbay (Çeviren). Ankara: Gece Yayınlan. (Orijinal kitabın basım yılı 1986).
Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları. İ Kutluk (Çeviren). Ankara: Dost Yayınevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1996).
Connor,
S
. (2005). Postmodernist Kiiltür-Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş. Doğan Şahiner (Çeviren). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1996).
Cook,
N,(1999)
. Müziğin ABC'si. Turan Doğan (Çeviren). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1998).
Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu ve Yorumlan. A.Ekmekçi/D,Taşkent (Çeviren). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1992).
De Konmck, T. (2003). Yeni Cehalet ve Kültür Problemi. İ. Uysal (Çeviren) İstanbul: Epos Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 2001).
Douglas & Isherwood. (1999).
Tüketimin Antropolojisi. Erden Atilla Aytekin (Çeviren) Ankara: Dost
Yayınevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1979).
Dökmen, Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Ellul, J. ("1998), Sözün Düşüşü. H.Aslan (Çeviren). İstanbul: Paradigma Yayınları. {Orijinal kitabın basım yılı 1996).
Erol, A. (2002). Popüler Müziği Anlamak. İstanbul: Bağlam Yayınları.
Geiger, M. (1985). Estetik Anlayış. T. Mengüşoğlu (Çeviren). İstanbul: Remzi Kitapevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1933).
Güngör, N. (1999). Popüler Kültür ve İktidar. Ankara: Vadi Yayınları.
Huisman, D. (2000). Sokrates İnternette. K.Eksen (Çeviren). İstanbul: Güncel Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1997).
Huİzİnga, J. (1999). Homo Ludens. M.Kılıçbay (Çeviren). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal kitabın basım yıh 1951).
Lasn, K. (2004). Kültür Bozumu. A.Ugaz (Çeviren). İstanbul: Bağımsız Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1999).
Loo & Reijen. (2003). Modernleşmenin Paradoksları. İstanbul: İnsan Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 2000).
Lull,,
J.(2000)
. Popüler Müzik ve İletişim. Turgut İblağ (Çeviren). İstanbul: Çivi Yazlan. (Orijinal kitabın basım yılı 1987).
95
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Tüketim Kültürü İçinde Müziğin Görselleştirilmesi: Klipler
Lull,
J
. (2001). Medya, İletişim, Kültür, N. Güngör (Çeviren). Ankara: Vadi Yayınlan. (Orijinal kitabın basım yılı 1996).
Mc Gregor, C. (2000). Pop Kültür Oluyor. G.Özferendeci (Çeviren). İstanbul: Çivi Yazıları. (Orijinal kitabın basım yılı 1983).
Mc Robbie, A. (1998). Postmodemizm ve Popüler Kültür. AÖzdek (Çeviren). İstanbul: Sarmal Yayınevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1998).
Nalbantoğlu, H.Ü. (Der.) (1997) Heidegger ve Modem Çağ. İstanbul: İmge Kitabevi.
Noelle&Neumann. (1998). Kamuoyu/Suskunluk Sarmalının Keşfi, M.ÖzkÖk (Çeviren). Ankara: Dost Yayınevi. {Orijinal kitabm basım yılı 1982).
Oskay, Ü. (2001). Müzik ve Yabancdaşma. İstanbul: Der Yayınları.
Robins,
K
. (1999). İmaj. N. Türkoğlu (Çeviren). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1996).
Ruppert, W. (1996). Bisiklet-Otomobü-Televİzyon, M. Tüzel (Çeviren). İstanbul: Kabala Yayınevi. (O¬rijinal kitabın basım yılı 1993).
Rutherford, P. (2000).
Yeni
İkonalar. Mustafa K. Gerceker (Çeviren). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Orijinal kitabın basım yılı 1994).
Shiner,
L
. (2004). Sanatın İcadı. I. Türkmen (Çeviren), İstanbul: Ayrıntı Yayınlan . Orijinal kitabın basım yılı 2001).
White & Roderick. (1988). Advertising. UK: Mc Graw Hill.
96

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com