You are here

GİRİŞİMCİ YÖNETİM TARZININ ASTLARIN TATMİNİNE ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Girişimcilik geleneksel anlayışımızda kişisel bir yatırımcı Özelliği olarak ele alınmaktadır. Bu kavram işletmecilikte r i s k alma ve yenilik yaratma gibi öğelerle b i r l i k t e algılanır ve daha ziyade küçük işletme kurucu ve patronlarının yönetim tarzı olarak kabul edilir. Fakat girişimcilik aynı zamanda bir örgüt kültürü t i p i ve kişisel olduğu kadar aynı zamanda kurumsal da olabilen bir özelliktir. Günümüzde zorlaşan rekabet koşulları ve küreselleşme büyük şirketleri hantal yapılarından ve yönetim tarzlarından arınmaya i t mektedir. Artık büyük işletmeler rekabet avantajlarını ölçek ekonomisi ya da bürokratik haberleşme şekillerinden değil, değişen talebe hızla cevap verme, yapı, süreç ve planlarını buna göre hızla yenileme güçlerinden almaya başlamışlardır. Bu dönüşüm beraberinde yenilikçilik, yaratıcılık, risk alma ve esnek olma gibi genelde daha çok girişimciliğe has özelliklerin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Örgütsel gelişme evresinin olgunluk aşamasına gelmiş ve h a l i hazırda belli bir bürokratik yönetim tarzı yerleşmiş olan büyük işletmelerde astların t a t m i n düzeyi de bürokratik haberleşme ve merkeziyetçilik nedeniyle düşük olmaktadır. Çevresel rekabetin zorlaması ile bürokratik yönetimin yerine yenilikçilik ve risk almanın yanı sıra astlara i n s i y a t i f kullandırma ve i y i f i k i r l e r i n e destek olma gibi özellikleri de olan girişimci bir yönetim tarzı benimsenirse astların t a t m i n düzeyi de artabilir. Bir başka ifade ile sadece küçük işletmelerde değil aynı zamanda orta ve büyük işletmelerde de yöneticilerin sergileyeceği ve örgüt kültürü haline getireceği girişimci bir yönetim tarzının benimsenmesinin risk getirişi ve yenilçihk gibi somut katkılarının yanı sıra çalışanların motivasyonu gibi soyut ve sonuçta gelecekteki getiri ve yenilikçiliği de arttıracak etkileri olabileceği de düşünülmelidir. Küçük işletme yöneticisi kişiliğini inceleyen çalışmaların büyük kısmı, girişimcilik ve yenilikçilik boyutlarını araştırmaya yönel i k t i r . Girişimci becerilerinin işletme başarısı üzerindeki etkilerini sağlamak amacıyla bir dizi Özellik incelenmiştir. Bu özellikler arasında en yaygın kabul görenler; yeniliklere açıktır, öz beğeni, esneklik, başarı gereksinimi, r i s k kabul etme, yaratıcılık, iş görme kapasitesi ve becerilerdir. Tüm sayılan bu özellikler girişimcinin başarısında etkili olmaktadır. Çalışmamızda yukarıdaki varsayımlardan hareketle girişimci yönetici davranışını oluşturan etmenler ve bunların astların t a t m i n i üzerine etkileri araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

C h i s h o î m , T . A . ; I n t r a p e n e u r s h i p and B u r e a u c a r a y ; S A M A d v a n c e d
M a n a g e m e n t J o u r n a l ; 1987.
C o v i n , J.G. ve S l e v i n , D.P.; T h e I n f l u e n c e of O r g a n i z a t i o n S t r u c t u r e on t h e
U t i l i t y of a n d E n t r e p r e n e u r i a l Top M a n a g e m e n t Style; J o u r n a l of M a n a g e m e n t
Studies, 1988.
D i k m e n , Ç.: Girişimcilerin R i s k A t m a y a Karşı Tutumları; İşletme İktisadî
Enstitüsü Yönetim D e r g i s i , 1994.
D u n c a n , W . J . ; G i n t e r , P . M . , Rucks, A . C . ve Jacobs T . D . ; I n t r a p r e n e u r s h i p
a n d R e i n v e n t i o n o f t h e C o r p o r a t i o n ; Business Horizons, 1988.
E r e n , E.: İşletmelerde S r a t e j i k Yönetim, ve İşletme Politikası, Der Yayınları,
İstanbul, 1997.
Gray, B. ve A r i s s , S.S.; P o l i t i c s a n d S t r a t e g i c Change Across O r g a n i z a t i o n a l
L i f e Cycles; Academy of M a n a g e m e n t J o u r n a l ; 1987.
L u c h s i n g e r , V. ve Bagby, D.R. E n t r e p r e n e u r s h i p a n d I n t r a p r e n e u r s h i p :
B e h a v i o r s , comparisons, c o n t r a s t s ; S A M A d v a n c e d Management J o u r n a l , 1987.
M c G i n n i s , M . A . ve V e r n e y , T . P . ; I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t and
I n t r a p r e n e u r s h i p ; S A M A d v a n c e d M a n a g e m e n t J o u r n a l ; 1987.
M i l l e r , D . ; T h e C o r r e l a t e s for E n t r e p r e n e u r s h i p i n T h r e e Types of F i r m s ;
M a n a g e m e n t Science, 1983.
Pearce, J . A . , K r a m e r , T.R. ve Robbins, D . K . ; E f f e c t s of M a n a g e r s '
E n t r e p r e n e u r i a l B e h a v i o u r o n S u b o r d i n a t e s , J o u r n a l of Business V e n t u r i n g ;
1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com