You are here

Yüksek performanslı İK uygulamalarının işgörenlerin iş tatmini üzerine etkisi

The effect of high performance HR practices on employees’ job satisfaction

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this paper is to investigate potential impacts of high performance HR (human resources) practices on employee’s job satisfaction. The research hypotheses are tested using sample data collected from 480 blue-collar employees of 35 larger firms in Istanbul, Turkey. The proposed practices, which were participation, empowerment, job rotation, self-directed work teams, and contingent compensation, were positively correlated with employee’s job satisfaction. Hierarchical regression analysis reveals that except contingent compensation the all other practices (participation, empowerment, job rotation, and self directed work teams) account for unique variances in job satisfaction of the surveyed firm’s employees. Implications for high performance HR practices and employee’s job satisfaction are discussed, limitations of the study are revealed, and future research directions offered.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, yüksek performanslı İK uygulamalarının işgörenlerin iş tatmini üzerine olan muhtemel etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın hipotezleri, İstanbul/Türkiye’de faaliyet gösteren 35 büyük ölçekli işletmede çalışan 480 mavi yakalı işgörenden oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Araştırmada esas alınan yüksek performanslı İK uygulamalarının (katılım, güçlendirme, iş rotasyonu, kendini yöneten takımlar ve ücretleme), işgörenlerin iş tatmini ile olumlu ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi bulgularına göre ise, durumsal ücretleme hariç olmak üzere, diğer yüksek performanslı İK uygulamalarının (katılım, güçlendirme, iş rotasyonu, kendini yöneten takımlar), hedef alınan firmalarda çalışan işgörenlerin iş tatminini anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür.
110-123