You are here

Kriz sürecinde işten çıkarılan ve çalışan işgörenlerin stres faktörlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma

A study for the stress factors of the employees and redundants in the crisis process

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The global crisis started in US and affected the whole world has damaged economies and entities; notably, employees and public. The employees are concerned about loosing their jobs. Unempoyment has increased day to day and unemployment rates have reached to record levels in many countries. Also people who had lost their jobs have great difficulties about finding new jobs. The situation makes discharged people’s lives harder and causes serious psychological and socio-economical problems. The negativeness which is the consequence of the crisis, decreases the life quality of the employees and redundant, and breaks up their future expectations. Loosing their life expectancy these people are forced to live stressful life. The analyses of the elements of these stress level experienced and their effects on employees and redundant is the starting point of this study. It is aimed to investigate the differences regarding to the factors which effects employees and redundant in textile sector in Malatya. In other words; the aim of the research is to establish and analyze the stress factors which affect the redundant and employees in crisis environment. ANOVA results reveals that stress factor’s effects on stress levels of two groups are statistically different.
Abstract (Original Language): 
Amerika Birleşik devletlerinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz, başta ekonomiler ve işletmeler olmak üzere işgörenler ve toplum için de önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Küresel krizle birlikte işgörenler her gün işten çıkarılma korkusu yaşamaktadırlar. İşini kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmakta, işsizlik rakamları birçok ülkede rekor seviyelere ulaşmaktadır. Ayrıca işini kaybedenler, yeni iş bulma konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Bu durum işten çıkarılanların yaşamını zorlaştırmakta ve söz konusu kişiler üzerinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. sorunlara yol açmaktadır. Özet Kriz ortamında yaşanan olumsuzluklar, işgörenlerin ve işini kaybeden kişilerin yaşam kalitesini düşürmekte, geleceğe ilişkin ümitlerini de zayıflatmaktadır. Bu nedenle insanların umutları azalmakta, beraberinde stres düzeyi yüksek zorunlu bir yaşam ortaya çıkmaktadır. Böylece çalışmanın amacı; kriz ortamında işten çıkarılanlar ve işte kalan işgörenleri etkileyen stres faktörlerini saptamak veya incelemektir. İşgörenler ve işten çıkarılanların stres düzeyini etkileyen faktörleri ve faktörler arasındaki farkı ortaya çıkarmak için Malatya’da tekstil sektöründe çalışan işgörenler ve işten çıkarılan kişilerle anket yöntemi kullanılarak elde edilen verilerle bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; işgörenlerin ve işten çıkarılan kişilerin stres düzeyini etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
125-140