You are here

Jenerasyon Y tüketicileri için bağlılık modeli: Havayolu şirketleri üzerine bir araştırma

A model of commitment for Generation Y: A survey on airline companies

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Based on two theories in marketing literature (organizational commitment and investment model), this study aims to develop the commitment of consumers of Generation Y to the airlines which make sales online through their websites. The research was applied to 190 students from different departments of Izmir Economy University who were specified as Generation Y consumers. The participants were determined by convenience sampling. According to the results of structural equation modelling, affective commitment and continuance commitment have positive effect on word of mouth communication. This study found that affective commitment was a much more important factor in progression and development of relationship marketing. Another result found in this study is that investment size and satisfaction affect the continuance commitment and affective commitment in a positive way. The relationship between quality of alternatives and dimension of commitment was not supported.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma pazarlama yazını ve iki önemli teoriyi kullanarak (örgütsel bağlılık ve yatırım modeli) Jenerasyon Y tüketicilerinin web sitelerinden satış yapan havayolu şirketlerine olan bağlılıklarını geliştirebilmeyi amaçlamaktadır. Araştırma Jenerasyon Y tüketicisi olarak belirlenen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin farklı bölümlerindeki 190 öğrenciye yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı ağızdan ağıza iletişimi pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Araştırmada ilişkisel pazarlamanın devamı ve gelişiminde duygusal bağlılığın çok daha önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bulunan diğer bir sonuç yatırım miktarı ve memnuniyetin, devam bağlılığı ve duygusal bağlılığı pozitif yönde etkilediği yönündedir. Seçeneklerin niteliği ile bağlılık boyutları arasında kurulan ilişkiler ise desteklenememiştir.
133-152

REFERENCES

References: 

[1] M. Gülmez, O. Kitapçı, İlişki Pazarlamasının Gelişimi ve Yakın Geleceği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 2, 81-89 (2003).
[2] C. Avcikurt, H. Altay, M.O. İlban, Critical Success Factors For Small Hotel Businesses in Turkey: An Exploratory Study. Cornell Hospitality Quarterly, 52, 2, 153-164 (2011).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
147
[3] K. Nusair, H.G. Parsa, C. Cobanoğlu, Building a Model Of Commitment For Generation Y: An Empirical Study On E-Travel Retailers. Tourism Management, 32, 4, 833-843 (2011)
[4] Y. Sarı, M. Kozak, Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi. Akdeniz İ.İ.F.B. Dergisi, 9, 248-271 (2005).
[5] E. Enginkaya, Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş. Ege Akademik Bakış, 6, 2, 10-16 (2006).
[6] İ. Pırnar, Turizm Endüstrisinde E-Ticaret. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, 1, 28-55 (2005).
[7] G. Fullerton, When Does Commitment Lead to Loyalty? Journal of Service Research, 5, 4, 333-344 (2003).
[8] K.S. Fam, D.S. Waller, F-S. Ong, Z. Yang, Controversial Product Advertising in China: Percceptions of Three Generational Cohorts. Journal of Consumer Behaviour, 7, 461-469 (2008).
[9] L.P. Dias, Generational Buying Motivations for Fashion. Journal of Fashion Marketing and Management, 7, 1, 78-86 (2003).
[10] A.O. Arhin, A Pilot Study of Nursing Student’s Perceptions of Academic Dishonesty: A Generation Y Perspective. ABNF Journal, 20, 1, 17-21 (2009).
[11] H. Kim, D.K. Knight, C. Crutsinger, Generation Y Employees’ Retail Work Experience: The Mediating Effect of Job Characteristics. Journal of Business Research, 62, 548-556 (2009).
[12] M. Yalçın, İ. Eren-Erdoğmuş, Ş. Demir, Using Associations to Create Positive Brand Attitude for Generation Y Consumers: Application in Fashion Retailing. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14, 2, 261-276 (2009).
[13] G. Fullerton, The Service Quality–Loyalty Relationship in Retail Services: Does Commitment Matter? Journal of Retailing and Cunsumer Services, 12, 99-111 (2005).
[14] X. Zhao, B. Huo, B.B. Flynn, J.H.Y. Yeung, The Impact of Power and Relationship Commitment on the Integration Between Manufacturers and Customers in a Supply Chain. Journal of Operations Management, 26, 368-388 (2008).
[15] R. Morgan, S. Hunt, The Commitment–Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58, 2, 20–38 (1994).
[16] E. Garbarino, M. Johnson, The Different Roles Of Satisfaction, Trust and Commitment in Customer Relationships. Journal of Marketing, 63, 2, 70-87 (1999).
[17] Y. Kulabaş, S. Sezgin, TORQUE–Müşteriyi Geri Döndürme Kuvveti/Bir İlişkisel Pazarlama Modeli. İtüdergisi/d Mühendislik, 2, 5, 74-84 (2003).
[18] M.A. Stanko, J.M. Bonner, R.J. Calantone, Building Commitment in Buyer–Seller Relationships: A Tie Strength Perspective. Industrial Marketing Management, 36, 1094-1103 (2007).
[19] P. Gupta, J. Harris, How e-WOM Recommendations Influence Product Consideration and Quality of Choice: A Motivation to Process Information Perspective. Journal of Business Research, 63, 1041-1049 (2010).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
148
[20] Y. Yoon, M. Uysal, An Examination of The Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26, 1, 45-56 (2005).
[21] S. Kusluvan, Z. Kusluvan, Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey. Tourism Management, 21, 3, 251-269 (2000).
[22] M. Kozak, İ. Kızılırmak, Türkiye`de Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu,Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, Bahar, 9-16 (2001).
[23] B. Özdemir, A. Aktaş, V. Altıntaş, Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16, 1, 46-58 (2005).
[24] B. Erdem, Lisans düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Animasyon Bölümüne Yönelik Tutumları: Ampirik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 10, 3, 1085-1113 (2010).
[25] J.P. Meyer, N.J. Allen, C.A. Smith, Commitment to Organization and Occupations: Extantion and Test of A Three Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 4, 538-551 (1993).
[26] L. Wu, I.J. Norman, An Investigation of Job Satisfaction, Organizational Commitment and Role Conflict and Ambiguity in a Sample of Chinese Undergraduate Nursing Students. Nurse Education Today, 26, 304-314 (2006).
[27] E. Demiray, Ş. Curabay, Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students. International Journal of Human and Social Sciences, 3, 2, 138-147 (2008).
[28] J.J. McNally, P.G. Irving, The Relationship Between University Student Commitment Profiles and Behaviour: Exploring The Nature of Context Effects. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19, 287-302 (2010).
[29] Sabah Gazetesi, "Mediascop Europe 2010 Araştırma Sonuçları", http://www.sabah.com.tr/fotohaber/teknoloji/mediascope_europe_2010_arast..., 28 Ocak 2012.
[30] A.H. Turan, İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi, Akademik Bilişim 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 30 Ocak-01 Şubat, Çanakkale, 723-732 (2008).
[31] R. Usta, Tüketicilerin Demografik Özellikleri ve İnternetten Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma. Kooperatifçilik, 4, 3, 1-13 (2006).
[32] P. Sullivan, J. Heitmeyer, Looking at Gen Y Shopping Preferences and Intentions: Exploring The Role of Experience and Apparel Involvement. International Journal of Consumer Studies, 32, 3, 285-295 (2008).
[33] Ş. Hacıfendioğlu, İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1, 69-93 (2005).
[34] B. Karabaş, B. Bircan, O. Gök, Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması: Butik Oteller ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 7, 1, 3-18 (2007).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
149
[35] M. Wetzels, K. De Ruyter, M.V. Bırgelen, Marketing Service Relationships: The Role of Commitment. Journal of Industrial and Business Marketing, 13, 1, 406-423 (1998).
[36] T. Takala, O. Uusitalo, An Alternative View of Relationship Marketing: A Framework for Ethical Analysis. European Journal of Marketing, 30, 2, 45-60 (1996).
[37] M.S. Bügel, P.C. Verhoef, A.P. Buunk, Customer Intimacy and Commitment to Relationships with Firms in Five Different Sectors: Preliminary Evidence. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 4, 247-258 (2011).
[38] K. Kim, G.L. Frazier, Measurement of Distributor Commitment in Industrial Channels of Distribution. Journal of Business Research, 40, 2, 139-154 (1997).
[39] T. Øgaard, E. Marnburg, S. Larsen, Perceptions of Organizational Structure in The Hospitality Industry: Consequences For Commitment, Job Satisfaction and Perceived Performance. Tourism Management, 29, 4, 661-671 (2007).
[40] M. Topaloğlu, A. Sökmen, Örgütsel bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, Bahar, 34-43 (2001).
[41] K. Yağcı, Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 3, 114-129 (2007).
[42] A, Yalçın, F.N. İplik, A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir araştırma: Adana İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 483-500 (2007).
[43] Ş. Çavuş, A. Gürdoğan, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 18-34 (2008).
[44] Ü. Çolakoğlu, T. Ayyıldız, S. Cengiz, Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadasındaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20, 1, 77-89 (2009).
[45] İ. Yazıcıoğlu, I.G. Topaloğlu, Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1, 3-16 (2009).
[46] Ö. Uzun, E. Yiğit, Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6, 1, 181-213 (2011).
[47] R. Balay, Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
[48] U. Durna, V. Eren, Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 2, 210–219 (2005).
[49] M.O. Özkaya, İ. Kocakoç, E. Kara, Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13, 1, 76–96 (2006).
[50] Ü. Sığrı, An Analysis of Organizational Commitment Using Meyer And Allen’s Typology: A Comparative Study on Public and Private Sector Employees. Anotolia University Journal of Social Sciences, 7, 2, 261-278 (2007).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
150
[51] H. Gül, , E. Oktay, H. Gökçe, İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İsten Ayrılma Niyeti Ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Bakış, 15, 1-11 (2008).
[52] A. Yüceler, Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 445-458 (2009).
[53] A. Allen, J. Meyer, The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to Organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1, 1-8 (1990).
[54] L. Bettencourt, Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery. Journal of Retailing, 73, 3, 383-406 (1997). [55] K. Goffin, F. Lemke, M. Szwejczewski, An Exploratory Study of ‘Close’ Supplier–Manufacturer Relationships. Journal of Operations Management, 24, 2, 189-209 (2006).
[56] J.P. Meyer, N.J. Allen, A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Relations, 1, 61-89 (1991).
[57] E.T. Sabuncuoğlu, Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Akademik Bakış, 7, 2, 621-636 (2007).
[58] J.P. Meyer, N.J. Allen, Commitment in the Workplace, Sage, Thousand Oaks, 1997.
[59] T. Gruen, J. Summers, F. Acito, Relationship Marketing Activities, Commitment and Membership Behaviors in Professional Associations. Journal of Marketing, 64, 3, 34-49 (2000).
[60] J. Harrison-Walker, The Measurement of Word-Of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents. Journal of Service Research, 4, 1, 60–75 (2001).
[61] D. Gilliland, D. Bello, The Two Sides to Attitudinal Commitment: The Effect of Calculative and Loyalty Commitment on Enforcement Mechanisms in Distribution Channels. Journal of the Academy of Marketing Science, 30, 1, 24–43 (2002).
[62] D. Li, G. Browne, P. Chau, An Empirical Investigation of Web Site Use Using A Commitment-Based Model. Decision Sciences, 37, 3, 427-444 (2006).
[63] A. Ketchland, The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a Public Accounting Setting. Behavioral Research in Accounting, 10, 112 115 (1998).
[64] G. Çöl, H. Gül, Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19, 1,291-306 (2005).
[65] V. Ağca, H. Ertan, Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalyada Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2, 135-156 (2008).
[66] R. Cichy, J. Cha, S. Kim, The Relationship Between Organizational Commitment and Contextual Performance Among Private Club Leaders. International Journal of Hospitality Management, 28, 1, 53-62 (2009).
[67] M. Paulin, R.J. Ferguson, J. Bergeron, Service Climate and Organizational Commitment: The Importance of Customer Linkages. Journal of Business Research 59, 8, 906-915 (2006).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
151
[68] J.P. Meyer, D.J. Stanley, L. Herscovitch, L. Topolnytsky, Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Interrelations and Outcomes. Journal of Vocational Behaviour, 61, 20-52 (2002).
[69] A. Dick, K. Basu, Customer Loyalty: Toward An İntegrated Conceptual Framework. Academy of Marketing Science, 22, 2, 99-113 (1994).
[70] T.J. Brown, T.E. Barry, P.A. Dacin ve R.F. Gunst, Spreading the Word: Investigating Antecedents of Consumers' Positive Word-of-mouth Intentions and Behaviors in a Retailing Context. Journal of the Academy of Marketing Science, 33, 2, 123-138 (2005).
[71] M.A. Jones, K.E. Reynolds, D.L. Mothersbaugh, S.E. Beatty, The Positive and Negative Effects of Switching Costs on Relational Outcomes. Journal of Service Research, 9, 4, 335-355 (2007).
[72] H.İ. Çarıkçı, Ö. Çelikkol, İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1, 153-170 (2009).
[73] A.O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
[74] C.E. Rusbult, Commitment and Satisfaction in Romantic Associations: a Test of the Investment Model. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 172-186 (1980).
[75] C.E. Rusbult, A Longitudinal Test of the Investment Model- The Development (and deterioration) of Satisfaction and Commitment in Heterosexual Involvements. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 1, 101-117 (1983).
[76] C.E. Rusbult, J.M. Martz, C.R. Agnew, The Investment Model Scale: Measuring Commitment Level, Satisfaction Level, Quality of Alternatives and Investment Size, Personal Relationships, 5, 357-391 (1998).
[77] R.L. Oliver, Whence Consumer Loyalty. Journal of Marketing, 63, 33-44 (1999).
[78] B. Le ve C. Agnew, Commitment and Its Theorized Determinants: A Meta-Analysis of the Investment Model. Personal Relationships, 10, 37-57 (2003).
[79] R.E. Johnson, C.H. Chang, Relationships Between Organizational Commitment and Its Antecedents: Employee Self-Concept Matters. Journal of Applied Social Psychology, 38, 2, 523-541, (2008).
[80] A. Gustafsson, D.J. Michael, R. Inger, The Effects of Customer Satisfaction, Relationship Commitment Dimensions, and Triggers on Customer Retention. Journal of Marketing, 69, October, 210-218 (2005).
[81] H.S. Bansal, P.A. Voyer, Word-of-mouth Processes within a Services Purchase Decision Context. Journal of Service Research, 3, 2, 166–77 (2000).
[82] C. Dellarocas, The Digitization of Word-of-mouth: Promise and Challenges of Çevrimiçi Feedback Mechanisms. Management Science, 49, 10, 1407-1424 (2003).
[83] R. Gardyn, Educated Consumers. American Demographics, 24, 10, 18-19, (2002).
[84] YÖK Raporları, “Üniversite Öğrencileri Aile Gelirleri, Eğitim Harcamaları, Mali Yardım ve İş Beklentileri Araştırması”, 1997, http://www.yok.gov.tr/content/view/497/, 15 Eylül 2011.
[85] O. Kandemir, F. Kaya, Gelir Dağılımının Yüksek Öğrenimde Fırsat Eşitliğine Etkisi: Türkiye’de Özel Üniversite Gerçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, 2, 557-566 (2010).
M.O. İlban, M. Kaşlı / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 133-152 © 2013
152
[86] S. Çevik, S. Kaya, Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (Swot) Analizi. İzmir Ticaret Odası AR&GE Bülten, Kasım, 22-28 (2010).
[87] R.B. Kline, Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed.), New York: Guilford Press, 2005.
[88] C. Fornell, D.F. Larcker, Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50 (1981).
[89] S. Aydın, Kişisel ve Ürün Temelli Milliyetçilik: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10, 2, 188-203 (2009).
[90] J.C. Nunnaly, Psychometric Theory, Mcgraw-Hill: New York, 1978.
[91] A. Okumuş, H. Asil, Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 36, 2, 7-29 (2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com