You are here

Tedarik zinciri yönetiminde analitik ağ süreci ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama

Selection of supplier by analytic network process at supply chain management and an application

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Competition increased with today’s rapid technological development and globalization. This competition of businesses forces to produce higher quality, lower cost and timely product/service. The most appropriate supplier/suppliers selection is an important problem evaluation the performance of supplier in this context. In the solving problem, The Analytic Network Process (ANP) one of methods of multi-criteria decision making (MCDM) is used for supplier selection problem of conflicting quantitative and qualitative depending to more than one factor. In the study, suppliers ranked and evaluated their performance and decided to set up the infrastructure for decision making with seven main criteria and fifteen sub criteria.
Abstract (Original Language): 
Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile rekabet artmıştır. Bu da işletmeleri daha kaliteli, daha düşük maliyetli ve zamanında ürün/hizmet üretmeye zorlamaktadır. Bu kapsamda tedarikçilerin performanslarının değerlendirilerek en uygun tedarikçi/tedarikçilerin seçimi önemli bir problemdir. Tedarikçi seçim problemi, birbiriyle çatışan, nitel ve nicel birden fazla faktöre bağlı olduğundan; problemin çözümünde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Analitik Ağ Süreci (AAS) kullanılmıştır. Çalışmada tedarikçiler, yedi ana kriter ve on beş alt kriter ile performanslarına göre değerlendirilerek sıralanmış ve karar verici için bir karar alt yapısı oluşturulmuştur.

REFERENCES

References: 

[1] M. Öz, Lojistikte Yeni Yaklaşımlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, 1, 141-155 (2011).
[2] J.D. Wisner, K.C. Tan, G.K. Leong, Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, Third Ed., South-Western, Mason, OH-USA, 2012, 6-9.
[3] E. Öz, Ö.F. Baykoç, Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, 3, 275-286 (2004).
[4] A. Görener, Kesici Takim Tedarikçisi Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4, 1, 99-110 (2009).
[5] S. Önüt, U.R. Tuzkaya, B. Kemer, Hastane Yeri Seçimine Bir Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı. Sigma, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25, 4, 367-379 (2008).
[6] M. Dağdeviren, E. Eraslan, M. Kurt, E.N. Dizdar, Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşim. Teknoloji, 8, 2, 115-122 (2005).
[7] A.O. Bayrakçıl, Tedarik Zinciri Yönetiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ve Tamsayılı Programlama ile Tedarikçi Seçimi: Hipotetik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
[8] B. Sezen, "Veri Zarflama Analizi İle Tedarik Zinciri Ortaklarının Performans Değerlendirmesi", YA/EM'2004 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği – XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Gaziantep-Adana, 373-375 (2004).
[9] G. Akman, A. Alkan, Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9, 23-46 (2006).
[10] Y. Oraman, Gıda Sektöründe Başarılı Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sistemi Tasarımında Hangi Boyutlar Önceliğe Sahip Olmalı?. Verimlilik Dergisi, 3, 121-142 (2004).
[11] Z. Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi - Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 2000, 108-115.
[12] B. Özel, B. Özyörük, Bulanık Aksiyomatik Tasarım ile Tedarikçi Firma Seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 3, 415-423 (2007).
[13] C.H. Kağnıcıoğlu, Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2007, 120-139.
[14] İ.F. Göktürk, A.Y. Eryılmaz, B. Yörür, Y. Yuluğkural, Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25, 61-74 (2011).
[15] T.L. Saaty, "Fundamentals of The Analytical Network Process", in Proceedings of ISAHP, Kobe, Japonya, 48-63 (1999).
[16] M. Dağdeviren, E. Eraslan, M. Kurt, N.E. Dizdar, Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşım. Teknoloji, 8, 2, 115-122 (2005).
[17] N. Alptekin, Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı ile Türkiye’de Beyaz Eşya Sektörünün Pazar Payı Tahmini. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11, 1, 18-27 (2010).
K. Baynal, E. Yüzügüllü / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 1, (2013) 77-92 © 2013
89
[18] T.L. Saaty, Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, opportunities, Costs, and Risks, RWS Publications, Pittsburgh, 2009, 47-95.
[19] K. Göztepe, Yapay Sinir Ağı Temelli Bulanık Analitik Ağ Prosesi Yaklaşımı ile Tedarikçi Seçimi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
[20] T.L. Saaty, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, Second Ed., RWS Publications, Pittsburgh, 2001, 23-77.
[21] M. Dağdeviren, N. Dönmez, M. Kurt, Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 2, 247-255 (2006).
[22] A. Görener, Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5, 1, 97-110 (2011).
[23] Ö. Bayazıt, A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytical Network Process (ANP) and An Application. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 57, 1, 15-33 (2002).
[24] S.H. Chung, A.H.I. Lee, W.L. Pearn, Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator. International Journal of Production Economics, 96, 2, 15-36 (2005).
[25] G. Tuzkaya, S. Önüt, U.R. Tuzkaya, B. Gülsün, An Analytic Network Process Approach for Locating Undesirable Facilities: An Example from Istanbul. Journal of Environmental Management, 88, 4, 970-983 (2008)
[26] M.P. Niemira, T.L. Saaty, An Analytical Network Process Model for Financial Crisis Forecasting. International Journal of Forecasting, 20, 4, 573-587 (2004).
[27] L. Mikhailov, M.S. Singh, Fuzzy Analytic Network Process and its Application to the Development of Decision Support Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part C: Applications and Reviews, 33, 1, 33-41 (2003).
[28] A. Noorul Haq, G. Kannan, Fuzzy Analytical Hierarchy Process for Evaluating and Selecting a Vendor in a Supply Chain Model. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 29, 826–835 (2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com