You are here

'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PLÂNLAMA VE PİYASA EKONOMİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
"Gelişmekte olan ülkelerde plânlama ve piyasa ekonomisi" konusu iıer şeyden evvel üç porblemi içine alır : 1 — Niçin gelişme? 2 — Kimin tarafından ve nasıl plânlama? ve 3 — Ne dereceye kadar plânlama veya piyasa ekonomisi? Ayrıca; gelişme politikasının kendine has ne gibi icapları bulunduğu, gelişmenin ortaya çıkardığı güçlüklerin ne şekilde ortadan kaldırtılacağı A e bunlar için hangi ekonomik tedbirlerin, hem piyasa ekonomisi ve hem «de devlet plânlaması şartlan muvacehesinde kabili tatbik olduğu sualleri akla gelir.