You are here

YARI KİMYEVİ SELÜLOZ VE MEMLEKETİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Eski ve yeni dünya üzerinde kâğıtçılık sanayii bakımından ileri sayılan tanınmış memleketlerde bu maksatla kullanılan lifi ham maddenin % 90 nın odundan istihsal edildiği görülmektedir. Gerçekten odunun kolay ve ucuz temin edilen bir meta olması dolayısiyle, dünya kâğıt istihsalinde ve sarfiyatında gün geçtikçe artan bir çoğalma kaydedilmektedir. Fakat hakikat halde odundan lifi maddelerin istihsali ameliyesinde bu değerli ham maddeden bugün dahi yeter derecede faydalanılamadığı ve bilhassa kimyevî metodlarla selüloz elde edilişi sırasında odunun % 50 gibi mühim bir miktarının kayba uğradığı görülmektedir. Filvaki kimyevî madde kullanılmıya' lüzum görülmeden mekanik bir şekilde odundan lifi maddelerin kazanılmasını mümkün kılan (mekanik odun hamuru) nun istihsalinde, odun ham maddesinin kaybı herne-kadar asgarî bir hadde düşmekte ise de bu metodla elde edilen liflerin mukavemeti düşük ve rengi de koyu bulunmaktadır. Bu bakımdan çeşitli kullanış yerleri bulunan mukavim ve beyaz renkli kâğıtların istihsali, mekanik odun hamuru kullanmak su-retile mümkün olamamakta ve bu ihtiyacın karşılanması maksadıyla geliştirilmiş bulunan soda, sülfit ve sülfat metodları gibi kimyevî muamele ve müdahaleler neticesinde odundan selüloz istihsalini mümkün kılan metodlarla elde edilen selüloza mutlak surette ihtiyaç hasıl olmaktadır.

REFERENCES

References: 

A 11 g u 1 a n d e r, O. S. Rydholmımd S. W i ! Ib erg: Kontinuirliche Sulfetkochung
Svensk Pappers
-
Tidn.
57
, 542 - 484, (1954). Aries, R. S. : The pulping of southern New England hardwoods. Northeastern
wood utilization counc. 20,3 (1948). Brecht, W. : Das Papier 4, 377 (1950).
Chidester, G. H. : Semichemical pulping. Paper Trade J. 129, 84 - 89, (1949). C o m a n, C. E. : Utilization of wood waste and waste wood through the semichemical
pulping process. Paper Trade J. Nov. 1949. H a g g 1 u n g, % : Buch, vgl. Iİ, Semichemical pulping, Ş. 498 - 501.
Hrubesky, C. E.: "Uses of wood waste in pulp and paper products". Forest Products
Lab. Mimeo: R. 1666 - 6 1949. Humble, J. : Svensk Papers - Tidn. 55, 305 -311, (1952).
Justsuk, E. : Tillverkning av halvkemisk massa av sagverksavfall Svensk Pappermasse Tidn. (1951), 855 - 860.
Klemm, K. H. : Die Verwendung verholzter Faserhalbstoffe bei der Papier - und
Pappenfabrikation. Das P.apier 5, 194 - 339, (1951). Libby, C. E. und F. W. O'N e i 1 : TAPPI 33, 161, (1950).
Lundberg, L. A. : Fortschritte heim kontinuierlichen Kochverfahrem von Kfcmyr.
Paper Trade 3. 138, 20 - 23, (1954). McGovern. N. : Semichemical Pulp. Techn. Ass. Pulp Paper Ind: Bull: May 31,1945: McGinn, E. P. : Bathurst Conservation Measures. Paper Trade J. vom 29. Juni 1951:
Mit
Schem
a einer technisehen Anlage. Offermanns, F. : WW. Papierfator. (1943), 57, Brit. P. 483 - 708:
Phelps, M. w : Application of Neutralsulfit semichemical Process to northern hardwoods. Northeastern wood utilization council 14, 59 (1947). Ritter, G. A. : Pulp and Paper Mag. Can. 46, 528 - 531, (1945). Vgl - Werbeschriften der Paper anid Industrial Appliances, jetzt umbenannt in "PANDIA". Inc., 122 East 42 nd Street, New York 7, N. Y. HI oh ter. J. : Kamyr Bulletin Nr. 8, April 1949, Kamyr continuous cooking, continuous cooking of kraft. TAPPI. 32 , 330 - 334, (1949).Runkel, R: O: H: H. Schamtoach und H. w'tt- : Ober den Einfluss der Tem-peratur bei der Herstellung von Halbzellstoffen aus Laubhölzern im alkalisehen Verfahren. Holzforschung 7, 9 - 12 (1953).
Sapp, J. E. : Fliesschemata von Ha'ıbzellstoff -Prozessen. Paper Mill News 76, 84 (1953),; Ref: Das Papier 7, L 93, (1953).
Schepp, R. : Das Halbzellstoff - Verfahren. Das Papier 5, 14, (1951).
Sürmeli, S. Ormancılıkta odun. tasarrufunu sağlamak bakımından modem gelişmeler. Orman ve Av Dergisi. Sayı: 7, (1957).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com