You are here

AMERİKA ORMAN MAHSULLERİ LÂBORATUVARINDAKİ KİMYEVÎ ARAŞTIRMALARIN UMUMÎ DURUMU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Amerika Orman Mahsulleri Lâboratuvarmın çalışma programlarında önemli bir yer tutan hususlardan birisini de odunun kimyasal yönden değerlendirilmesi mevzuu teşkil etmektedir. Bu konunun başında selüloz ve kâğıt sanayiine ait çeşitli ^problematik hususlar bulunmaktadır. Gerçekten selüloz ve kâğıt sanayii halen Amerikanın büyük endüstri şubelerinin 5. cisini teşkil edip süratle gelişen bir sanayi kolu vasfını kazanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan orman mahsulleri lâboratuvarmın araştırma programında bu konu üzerinde önemle durulmakta ve yapılan çalışmalarla bilhassa muhtelif ağaç türlerine ait odunlardan elde edilen selülozun ve nihaî mahsulün randıman ve kalitesini arttırıcı çareler araştırılmaktadır. Bu konudaki araştırma aynı zamanda selüloz istihsali ameliyesine ait temel araştırmaları, beyazlatma ameliyesini, holenderlerde ezme gibi mihaniki muameleyi kâğıt ve kâğıt mamulâta ait maddelerin yapılması işlerini de içersine almaktadır. Araştırmalarda daha ziyade az sermayeli küçük tesislere uyabilecek ve nisbeten yüksek randıman elde etmeyi mümkün kılacak olan selüloz istihsali metodları üzerinde .'bilhassa durulmaktadır.