You are here

SUN'İ YAĞMUR APEREYİ İLE TOPRAK ERODİBİLİTESİ TAYİNİ (METODOLOJİ)

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Toprak erozyonu bir çok faktörler kompleksi tarafından etkilenen tatii bir olaydır. İklim, vejetasyon ve topoğrafik faktörler bir yana bırakılırsa, çeşitli özellikleri ile «toprak faktörü» erozyon olayında başlı başına etkileyici bir unsur olarak kendisini belli eder. Nitekim, toprak lan: 1) erozyona müsait (erodible soils veya erosive soils) ve 2'i erozyona dayanıklı (nonerodible soils veya nonerosive soils) şeklindeki ayırmada da toprak özellikleri bir kriteryum olarak kabul edilir. Bu itibarladır ki toprakların fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri ile alâkalı bulunan erodibiliteyi, laboratuvar bulgularma dayanarak ifade edebilmek için bazı araştırıcılar tarafından çeşitli erodibiîite iııden'lcri teklif edilmiştir. Bunlardan bazları bugün bu maksatla kullanılmakta dır. Nitekim, Middleton tarafından ileri sürülen «dispersiyon oranı*)» «Kolloid - Rutubet Ekivalanı oranı» «erozyon oram» (Baver, 1956), ve Anderson tarafından teklif edilen «yüzey agregatlaşma oranı» (Andre and Anderson, 1961) ve yine Yoder tarafından geliştirilen «suda eleme» mt'odu ile bulunan, «suya dayanıklı agregatlar miktarı» veya kısaca.
64-82

REFERENCES

References: 

Andre, J. E., and Anderson 1961
Variation of Soil Erodibilty with Geology ,
Geographic Zone, Elevation, and Vegetation Type in Northern California Wildlands
Journal of Geophysical Research Polume 66, No. 10.
Baver, L. D., 1956
Soil Physics. John Wiley and Sons, Inc. New-York.
Blair, T., Revised by C. Fite, 1957
Weather Elements.
4th edition, Englewood Cliffs, N. J. 414 pp. Cole, D. W., 1963
Release of Elements from the Forest Floor and Migration Through Associated Soil Profiles (A Lysimeter Study).
Ph. D. Thesis, University of Washington, Seattle, Washington, TJ.S.A.
Cole, D. W., 1957
Alundum Tension Lysimeter. Soil Science, Vol. 85, No. 6
Cole, D. W., Gessel, S. P. and Held, E. E., 1961
Tension Lysimeter Studies of Ion and Moisture Movement in
Glacial Till and Carol Atoll Soils.
Soil Sci. Soc. Amer. Proc. Vol. 25, No. 4. pages. 321-325.
Finney, D. J., 1953
An Introduction to Statistical Science in Agriculture.
Ejnar Munksgaard - Copenhagen, John Wiley and Sons, Anc. New York.
Kittredge, J., 1948
Forest Influences.
Mc Graw - Hill Book Company, New York, 394 pp.
Laws, Otis, S., 1940
Recent Studies in Raindrops and Erosion. Agricultural Engineering Vol. 21, No. 11. p. 431-433.
Laws, T. V., 1941
Measurements of the Fall - Velocity of Waterdrops and Raindrops. Trans. American Geophysical Union, 22, 704-721.
Middleton, H. E. 1930
Properties of Soils Which Influence Erosion. U.S.D. A. Tech. Bui. 178; 1-16.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com