You are here

DOĞU KAYINI ODUNUNUN LİF VE SELÜLOZ YAPISI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmiş veya gelişmekte olan bütün diğer ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da ekonomik kalkınmaya paralel olarak selüloz ve kâğıt mamullerine duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Artan bu talebi karşılamak için de kâğıdın vazgeçilmez hammaddesi olan odunun kaynağı, özellikle iğne yapraklı ağaç ormanları gittikçe artan bir baskıyla karşı karşıya gelme durumundadır. Bu sebeple hem uygun bulunduğu alanlarda kullanmak, hem de iğne yapraklıların yükünü azaltmak gayesi ile yapraklı ağaç selülozundan faydalanmaya gitmek, Türkiye için de artık kaçınılmaz bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Dünya selüloz endüstrisinin yapraklı ağaç odunlarından faydalanma yönündeki akımın doğal etkisi olarak Karadeniz sahillerimizde yeni kurulmakta olan kâğıt fabrikalarından birinde bu maksada hizmet edecek Nöytral Sülfit Yarı Kimyasal (NSSC) metodu ile çalışacak bir kısmın eklenmesi uygun görülmüş bulunmaktadır. Çaycuma'daki bu fabrikanın ve daha sonra diğerlerinin çoğunlukla işleyeceği yegâne yapraklı ağaç türü, doğal olarak yeteri kadar yetişen ve gereğince değerlendirilemeyen Doğu Kayını (Fagus orintalis Lipsky) dir.

REFERENCES

References: 

AS.T.M. 1954
Aytuğ B. 1981
Eerkel A. 1941
Berkel A. 1948
Berkel A. 1950
Berkel A. 1959
Berkel A.
E03kurt Y.
Göker Y. 1968
Eerkel A. 1970
Bczkurt Y. 1967
Brazier, J.D.,
Franklin, G.L. 1961 :
Browning, B.L. 1963 :
Browning, B.L. 1967 :
B. P. B. I . R. A. :
Calkin, B.,
Witham Sr. C.S. 1960 :
Casey J.P. 1930 :
Chidester G. H. 1949 :
Cote Jr. W. A. 1965:
Dad3well, H.E., Wardrop,
A. B. 1930 :
Dinwoodie J. M. 1965 :
: American Society of Testing Materials Standards.
: Cdurı Anatomisi Arattırmaları Hakkında Görüşler. Or. Fak.
Dergisi, Seri : A, Cilt X I , Sayı : 2
; Şark Kayını (Fagus oriantalis Lipsky)'nm Teknolojik Vasıfl
a n ve îst;mali Hakkında Araştırmalar. Y.Z.E. Çalışmalarından,
Sayı: 118
: O? man Mahsullerinden Faydalanma Bilgisi
: Çıman Ağaç ve Ağaççıkları Odunlarını Teşhis Kılavuzu.
: Orman Mahsullerinden Faydalanma Ders Notları. (Roto
baskı)
Kayın Tomruklarında Ardaklanma ve Çatlamanın Önlenmesine
Ait Bir Deneme.
Or. Fak. Dergisi, Seri: A, Cilt: X V I I I , Sayı: 1
Ağaç Ma'zcme Teknolojisi.
Or. Fak. Dergisi, Seri : B. Cilt: X V I I , Sayı: 2
Identification of Hardwoods.
The Chemistry of Wood.
Methods of Wood Chemistry Vol. 1, 2
The Secend Repord of pulp Evaluation Committee. (Reprint
of pgs 53 - 117 of 1936 edition)
Modern Pulp and Paper Making
Pulp and Paper Vol. 1 Pulping and Bleaching
Semichemical Pulping. Forest Forest Products Research
Society Report.
Cellular TJltrastructuro of Woody Plants
Some Aspects of Wood Anatomy in Relation to Pulping Quahty
and to Tree Breading Jour. APPITA 16 (Vol 13:5).
The Relationship Between Fiber Morphology and Paper Properties.
Tappi Vol. 48, No: 8 (440-446).
DOĞU KAYINI ODUNUNUN LİF ve SELÜLOZ YAPISI 163
Doree. C. 1950
Düzgüneş, O 1963
Echols, R. M.
Forest Products Laboratory
1956 :
Grant, J. 1958 :
Greguss, P. 1945 :
Huş, S. 1958 :
Huş, S. 1959 :
Huş, S. 1960 :
Huş, S. 1961 :
Huş, S. 1961 :
Huş, S. 1965 :
Huş, S. 1969 :
Istas J.R.,
Heremans, A.,
Roekelboom E.L. 1954 :
Kalıpsız, A. 1962 :
Kayacık, H. 1969 :
Keller, E. L., McGovern,
J.N. 1955 :
Koeppen, A. Von
Cohen, W.E. 1955
Kubackova, M. Cetlova-
Prauzkova J. 1963 :
La Touche B. de 1965:
The Methods of Cellulose Chemistry
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Prensipleri ve Metodlan.
Yale University, School of Forestry U.S.A. Bull No: 64
Methods of Determining the Specific gravity of Wood. FPL
Tech. Note No: B -14
Cellulose Pulp
The Identification of Central European Dicotlyedonous Trees
and Shrubs.
Selüloz ve Selüloz Odununun Kimyasal Analiz Metodlan
Kavak Odununu Kimyevi Yönden Değerlendirme imkânlan
(38) Or. Fak. Dergisi, Seri: B, Cilt : IX, Sayı: 2
Yun Kimyasal Selüloz ve Memleketimiz Bakımından önemi.
(26) Or. Fak. Dergisi, Seri : B, Cilt: X, Sayı : 1
Odun Kimyasal Lâboratuvar Tatbikatı
Selüloz Sanayiinde Kullanılan Odunun Rasyonel Elde Edilme
İmkânları. Or. Fak. Dergisi, Seri: B. Cilt: X I , Sayı: 2
Yarı Kimyasal Selüloz Or. Fak. Dergisi, Seri: B. Cilt: XV,
Sayı : 1
Orman Mahsulleri Kimyası
I.N.E.A.C. Serie Tecnique No 43, 29
Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları
Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği Cilt
(Angiospermae).
I I
The Liquor-to-Wood Ratio as a Variable in Neutral Sulphite
Stmichemical Pulping (68 - 572) Tappı Vol. 38, No: 9
' i
Tulping Studies of Five Species of a Mangrove Association
Australian Jours, of Applied Science Vol. 6 No: 1 (105-116)
Study of the Chemistry and Morphology of Little Used
Woods. Drevarsk Vyskum (1) : 27 35
Well-known Calaisienne Mill Adds Kraft Pulping Paper Trade
Jour 149 (12) : 34 - 35
Majdanac L J., Smilanski, S.,
Stankoviç S.
196
9 : Prehydrolysis of Beech wood and Its Effect on Alkali Pulps (Sınai Kimya Kongresi Tebliği - istanbul)
Marpillero P. 1956
Moore,
E
. W.,
Johnson D.B. 1967
O'Neil, P.
W.
,
Keller E. L.,
Martin, J.S. 1958
Panshin A. J.,
Harrar E.S.,
Bethel J.S.,
Baker W.J. 1962
Prodan M.
(Kalıpsız A. tercüme)
1964
Richardson J. T. 1957
Runkel, R. 1949
Rydholm S. A.
Saatçioğlu, F. 1969
Sevim, M. 1960
Spearin, W.E.,
Isenberg J.H. 1947
Stephenson J.N. 1950
Tank. T. 1964
Tank. T. 1967
Tank. T.
196
8
TAPPI 1953 - 1969
Process for Producing Semichemical Pulp. U.S. Patent Office No: 2799, 241
Procedures for the Chemical Analysis of Wood and Wood Products.
Pulping of Beech N. E. Forest Experiment Station F.S. Dept. at Agr. Report No: 18
Forest Products.
Ormancılar için Biyometri Başlangıç Dersleri
The Reduction and Presentation of Experimental Results (B.S. 2846)
Papier 3: 476 - 490 Pulping Processes Silvikültür 1
Bazı Önemli Orman ve Kültür Ağaçlarının Yetişme Muhiti Münasebetleri Hakkında Genel Bilgiler. Or. Fak. Dergisi, Seri: B, Cilt: X, Sayı: 1 (43)
The Maceration of Woody Tissue with Acetic Acid and Sodium Chlorite Science Vol. 105 No: 2721 (214)
Pulp and Paper Manufacture Vol. 1
Türkiye Göknar Türlerinin Kimyasal Bileşimleri ve Selüloz Endüstrisinde Değerlendirme İmkânları. Or. Fak. Dergisi, Seri: A, Cilt: XIV. Sayı: 2
Avrupa Kayını (F. silvatica L.) Odunundan Selüloz Elde Etme imkânları ve Ross Diyagramı Tatbikatı. Or. Fak. Dergisi, Seri: A, Cilt: XVII, Sayı : 2
Odun ve Lif Özelliğinin Tesbitinde Küçük Örneklerin Değerlendirilmesi. Or. Fak, Dergisi, Seri: B. Cilt: XVIII, Sayı: 1
Standard
Method
s Related in Pulp and Paper (Unpublished results.)
DOĞU KAYINI ODUNUNUN LİF ve SELÜLOZ YAPISI
165
Tenescu, S. 1958 Toker, R. 1956
Vamos, G., Lengly, P., Mero, T. 1964
Watson, A.J., Dadswell H.E., Stwart CM. 1958
Watson, A.J., Dadswell H. E. 1963
Watson, A. J., Dadswell H. E. 1964
Wisew, L.E , Murphy M., D'Addieco A.A. 1946
Wise, L.E.
Wyssling F. A., Aeberli H. 1942
Yengel P.
Comparison of Paper Pulp From Beech Wood and Hornbeam Wocd. Papier, Carton et Cellulose. 7 (1) : 80-82
Memleket Şartlarına Göre Kayında Ardaklanmayı Önleme Denemeleri. Or. Teknik Bülten No. 6
Ultilization of Some Hardwood Semichemical Pulps for the Production of Corrugated Paper Svensk Paperstid. 67 (13) 529 - 535
The Process of Fiber Separation Part. 2. Jour. APPITA Vol. 11:6
Influence of Fiber Morphology on Paper Properties 11 (116-128, Jour. APPITA Vol. 15 No. 6
Influence of Fiber Morphology on Paper Properties 111 l 146 - 156). Jour. APPITA Vol. 17 No. 6
Paper Trade Jour. 122 No. 2 : 35 Wood Chemistry Vol. 1, 2
The Percentages of Fibers. Vessels and Parenchyma of Different Species of Wood Expressed as Triangular Charts Holz als-Roh-u. VVerkstoff 5 (8) : 265 - 268
The Manufacture of Sulfate Pulp from Hardwood Mixtures. Zellstoff. Papier 15 (5) : 136 - 139.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com