You are here

(BÎR SYMPOSIUM MÜNASEBETİYLE) HOLLANDA VE FRANSA ORMANCILIĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
15 ilâ 19 Ekim 1974 tarihleri arasında Hollanda'nın Wageningen şehrinde Beynelmilel Ormancılık Araştırma Müesseseleri Birliğinin (IUFRO) Division I (yetişme muhiti ve silvikültür) ile Division 3 (Ormancılıkta toprak işlemesi aletleri ve tekniği) ün «Meşcere tesisi» temasını işleyen müşterek bir symposiyumu yapılmış bunu 21 Ekimde Montpeülier'de başlayıp, güney orta ve batı Fransa'yı kapsayıp 31 Ekim 1974 tarihinde Paris'te son bulan ekskürsiyonlar ve toplantılar izlemiştir. Symposium'un «meşcere tesisi» teması oturumlarda beş mevzua taksim edilmiş olarak işlenmiştir ki bunlar : 1.Dikim materyali 2.Saha temizliği ve şüceyrat kontrolü ve toprak hazırlığı, 3.Dikim ve ekim, 4.Makineli çalışma suretiyle meşcere tesisi, 5.Aralık , mesafe ve genç meşcerelerin tâbi olacağı işlemlerdir. Symposium mükerreratı «Symposium Stand Establishment* adı altında 438 sahifelik bir eşer olarak basılmış bulunmaktadr.

REFERENCES

References: 

1.
Atay
, t. : • Kumulların tesbiti ve Ağaçlandırılması Tekniği,
t. Ü. Yayını No. 1974, Orman Fakültesi Yayın No. 187, 1972.
2. ,
Atay, t. : Genel ve Teknik Yönleri ile Türkiye'de Ağaçlandırma.
I. Ü. Yayın No. 1543, Orman Fakültesi Yayını No. 158, 1970.
3. Burger, D. Hzm. : Forestry in the Netherland (Royal Netherlands Forestry
Society, 1970).
4. Heybroek, H. M. : The Development of Forest tree' breeding in the Netherlands
(Reprinted from R. Teda (Ed.) : Forest tree breeding in the World, Merck, 1974).
5. IAC : International Agricultural Centre Wageningen, the
Netherlands. Printed in the Netherlands By Pudoc Ço. Wageningen.
6. İÜFBO Symposium on Forest In France restricted TIM/EiFC/WP. 1/R. 6 Stand Establishing : Technical Note No. 1, 1974.
7. IUFIÖ0İ Symposium on Reforestation of the Landes of Gascony notes on the "• Stand Establishmet : Coastal Dunes and Coastal ereas of Concony restricted
TTM/EFC/WP.l./R.ll, 1974. •
8. Sikkel, D. : Address by the Deputy Director of the State Forest
Serrvice.
(Symposium stand Establishment, Wageningen, 1974).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com