You are here

KAĞIT ENDÜSTRİMİZDE KULLANILABİLECEK ÇEŞlTLl ATIK KAĞITLARIN FİZİKSEL DİRENÇ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE AR AŞ TIRMALAR

THE PHYSICAL STRENGTH PROPERTIES OF VARIOUS WASTE PAPERS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Certain papers which are not kept and preserved after the use consist of waste papers. As it is known, secondary fibers could be obtained from waste papers and by this it would be possible to increase utilization types and to make paper life longer. In this research, secondary fiber were obtained from 9 different waste paper groups by using 10 </c NaOH reactive alkali. Physical properties and strength values of sheets also were examined.
Abstract (Original Language): 
Atık kağıtlar çeşitli kağıtlarır. kullanıldıktan sonra saklanmayı]), atılmasıyla oluşmaktadır. Bunların yeniden değerlendirilmesiyle elde edilen sekonder liflerin kullanılmasıyla kağıdın ömrü uzamakta ve değerlendirme imkanları artmaktadır. Bu amaçla araştırmamızda reaktif alkali olarak '/c 10'luk NaOH kullanıp, 9 değişik artık kağıt grubundan sekonder lifler elde edilmiştir. Daha sonra yapılan deneme kağıtlarında da fiziksel özellikler ve direnç değerleri incelenmiştir.