You are here

ODUNSU LİFLER VE TANIMI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede, kağıt ve selüloz yapımında kullanılan ve bu bakımdan önemli olan ağaç türlerine ait liflerin çeşitli özellikleri incelenmiştir. Ağaç türü, ilkbahar ve yaz odunu oranları, yıllık halka genişliği, ağaç yaşı. reaksiyon odunu ve hücre çeperinin kimyasal yapısının selüloz üretimine etkisi ile hücre çeper morfolojisinin kağıt özellikleri üzerine etkisi açıklanmış, odunsu liflerin mikroskop yardımı ile tanınabilmesi için bir teşhis anahtarı ile önemli ağaç türleri liflerinin anatomik özellikleri verilmiştir.

REFERENCES

References: 

AYIV< i. II. Türkiye göknar (Abüs Tınım.j türleri ürerine morfolojik Mislar ıv anatomik
araştırmalar. İ L . Or. l ak. Deresi seri A, Cilt IX. Savı 2.
CARIT.S
1 i.R. ( .11.. ami I'.. I.I.SI.Y. ](J>2. I'aper making fibers. Stale Cnıvrrsııv of Sew vı>rk College of forestn at Syracuse.
ERDİN. S. 19S5. Toros sediri (Cedrııs lihrtni A. Rich.) odununun anatomik yapısı ve özgül ağırlığı üzerine araştırmalar. Or. Ink. Yayınları So. .s24x.s(>'J.
OOKi R. Y. 1977. Dursımhcv ve Tlekdag karaçamlarının fiziksel ve mekanik özellikleri ve kullanış yerleri hakkında araştırmalın: Orm. den. Müıl. vaymlıirı So. (>l.i:22.
(iÖKSi-1.. İL. 19S-I. Kızılcamın lif morfolojisi ve odunundan sülfat selülozu elde etme olanakları üzerine araştırmalar. Orm. Fak. Yayınları \'o. .>2W.>rV. (IROSSI.R. I). 1977. Die lıolzer mıtıeleuropas. Springer-}'erlag Herim 1 leıdelherg Sew York. IIASMAN. M. /'/yi. Bitki anatomisi. 1st. Üni. Yayınları So. ol'/, 10.PANSIIJN. A.J..
CARL
DE
ZEFUW. 1980. Texbook of wood technoloury. Mc (iran-llıll Book Company. New York.
TOPÇUOĞLU, M.Y. 1985. Doğu ladini iPicea orientalis (L.) Can.) odununun ı'c morfolojisi
üzerine araştırmalar. Or. Araş. Tek. Biti. Seri No. 134. WAGENFÜHR-SCHEIIİER. 1985. llolzailas. Veb Faclıbıtclnerlag Leipzig.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com