You are here

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI - ORMAN YANGINLARI İLİŞKİSİ"

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Ormanların yararlarını Hidrolojik, Rekreasyon, Antierozyonal, Klimatik, Estetik,Tabiatı Koruma, Ulusal savunma, Toplum sağlığı ve Orman ürünleri üretimi fonksiyonları olarak gruplandırmak mümkündür. Bu gruplandırmadan özellikle ele aldığımız hidrolojik fonksiyon; yağışlardan faydalanmayı arttırma, su ekonomisini düzenleme ve devamlılığını sağlama, su taşkınlarına mani olma, dere, nehir, bent, su kanalı ve benzeri tesislerin dolmasını önleme gibi ormanların su üretimine, suyun miktarını ve kalitesini yükseltmeye hizmet etme, her çeşit su kaynak ve tesisini koruma fonksiyonudur. Ormana zarar veren faktörler arasında daima önemini koruyan yangın, Türkiye ormanlarının sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin en önemlilerinden biridir. Orman yangınları sonucunda, orman toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri olumsuz yönde etkilenerek toprağı erozyona karşı koruyan vejetasyon tahrip olmak suretiyle yüzeysel akış artar. Su kaynaklarının varolduğu yörelerde meydana gelen yangınlar gerek yeni yetiştirilen gerekse önceden mevcut ormanlarını tahrip etmek suretiyle ormanların sayısız yararları yanında hidrolojik fonksiyonlarımda ortadan kaldırır. Bu nedenle su kaynaklarının korunmasında orman yangınları bakımından koruyucu, önleyici ve yangınların söndürülmesi konularındaki önlemlerin dikkate alınması gereklidir.

REFERENCES

References: 

ASAN, Ü, 1990: Orman Kaynaklarının Çok Amaçlı Kullanımı ve Fonksiyonel Planlama, İ.Ü. Fakültesi Dergisi, B, 40 (30): 68-84.
BALCI, N, ÖZYUVACI, N, ÖZHAN, S, 1984: Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Korunmasında Orman Ekosistemlerinin Rolü Tübitak Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Grubu, Ulusal Çevre Simpozyumu Tebliğ Metinleri, 12-15 Kasım, Adana.
BAŞ, R., 1965: Türkiye'de Orman Yangınları Problemi ve Bazı Klimatik Faktörlerin Yangınlara Etkileri Üzerine Araştırmalar. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınlarından, Sıra No: 421. Seri No: 20, İstanbul. IV + 97 s.
ÇANAKÇIOĞLU, H., 1985: Orman Koruma, İÜ. Orman Fakültesi, İÜ. Yayın No: 3315, OF. Yayın No: 376, İstanbul. XIX + 486s.
ÇANAKÇIOĞLU, M., 1993: Orman Koruma İÜ. Koruma. İÜ. Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No: 3624, O F Yayın No: 411, İstanbul. XV + 633.
ÇEPEL, N, 1986: Barajların Yukarı Yağış Havzaları İçin Arazi Kullanım Planlamasının Ekolojik Esasları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B, 36 (2): 17-27.
DEMİRCİ, Z. R. GÜN ER., 1981: Su Kaynakları Geliştirme Projelerinde Planlama İşlemi. DSİ Genel Müdürlüğü yayınları, Su ve Toprak KaynakERASLAN, /., 1969: Aynıyaşlı Ormanlarda İçtaksimatm Yapılması Esasları ve Tekniği (Örnekleriyle). İ.Ü. Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No: 1447, OF. Yayın No: 146, İstanbul.
ERASLAN, İ. 1973: Türkiye 'deki Devlet Ormanlarında İdare Amaçları Tesbitin Hukuki, Teorik ve Pratik Esasları İ.Ü. Orman Fakültesi, İ.Ü. Yavın No: 1843, O F. Yayın No: 194, İstanbul. XIII + 179s.
ERKE; H, 1981: Su Kaynaklarının Enerji Potansiyeli ve Bugünkü Gelişme Durumu. DSİ Genel Müdürlüğü Yayınları, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, Ankara.
GÖRCELİOĞLU, E., 1984: Su Havzaları Kullanımının Su Verimine ve Kalitesine Etkileri. Bildiriler Kitabı, İstanbul Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul.
GÖRCELİOĞLU, E., 1995: Su Havzaları Kullanımının Su Verimine ve Kalitesine Etkileri. Bildiriler Kitabı, İstanbul Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul.
HIZAL, A. Ü. ASAN., 1995: Alibey Barajı (Malova dere) Havzasında Orman Fonksiyonları ve Su Verimi Üzerindeki Etkileri. Bildiriler Kitabı, İstanbul. Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul.
KÜÇÜKOSMANOĞLU, A., 1987: Türkiye Ormanlarında Çıkan Yangınların Sınıflandırılması ile Büyük Yangınların Çıkma ve Gelişme Nedenleri. Orman, Genel Müdürlüğü Yayınlarından, Sıra No: 662, Seri No: 28, Ankara. VI + 245 s.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 1988: 273/4 Sayılı Ek Tebliğ. Ankara.
ÖZDÖNMEZ, M., İSTANBULLU, T., AKESEN, A., EKİZOĞLU, A., 1996: Ormancılık Politikası, İ Ü. Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No. 3968, O.F. Yayın No: 435, İstanbul. 435 s.
ÖZHAN, S., 1986: Havza Amenajmanı Esasları ve Orman-Su İlişkileri. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınlarından, Gelişim Matbaası, Ankara.
ŞENGÖNÜL, K, 1985: Orman Yangınları ile Toprakisınması Arasındaki İlişkiler ve Yangınların Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B, 35 (2) : 89-107.
ŞENGÖNÜL, K, 1995: Su Üretimi Açısından Yağış Havzalarının Bitki Örtüsü. Bildiriler Kıtai', istanbul Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul.
USLU, S., 1969: Toprak Koruması Bakımından Orman Yangınlarının Doğurduğu Problemler. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, XIX \2): 67-74.larının Geliştirilmesi Konferansı, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com