You are here

FONKSİYONEL PLANLAMADA İDARE SÜRELERİ VE AMAÇ ÇAPLARI " MAKALESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 1998, Seri B, Cilt 48, Sayı 1-2-3-4'de "Fonksiyonel Planlamada İdare Süreleri ve Amaç Çapları" başlığı altında yer alan makale değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ile okuyucunun tam ve doğru bilgilenmesi hedeflenmiştir. Değerlendirme sırasında söz konusu makale için daha önce verilmiş bulunan hakem raporu temel alınmıştır. Bu çerçevede yukarıda adı geçen makaledeki boşluklar ve çelişkiler, hem içsel tutarlılık anlamıyla, hem dışsal boyutuyla ve bilimdeki yerleri itibariyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ASAN, Ü.,1998: Fonksiyonel Planlamada İdare Süreleri ve Amaç Çapları, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi, Cilt 48. Sayı 1-2-3-4. s.23-40, İstanbul.
ERASLAN, İ.,1982: Orman Amenajmanı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No.318. 582s. İstanbul.
FIRAT, F. 1971: Ormancılık İşletme İktisadı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları. Yayın No.156. 336s. İstanbul.
ROMERO. C, V. ROS, L. DAZ- BALTEIRO. 1998: Optimal Forest Rotation Age When Carbon Captured is Considered: Theory and Applications. Journal of the Operational Society, Volume 49, No.2, s. 121-131. Madrid.
SCHUSTER, E.G., L.A. LEEFERS, J.E. THOMPSON., 1993: A Guide to Computer-Based Analytical Tools for Implementing National Forest Plans. USDA Intermountain Research Station. General Technical Report INT-296. s. 121-152. Ogden. UT.
TÜRKER,
A.
, 2000: A Multicritcria Method for Selection of the Optimal Rotation in Forestry. International Scientific Conferencc-75 Years University Forestry Education in Bulgaria. 15-16 June 2000. s.299-307. Sofia.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com